LES MER: Regjeringen endrer bioloven – Ap kaller det «løftebrudd»

Blant endringene er partiene enige om å åpne for å fjerne nedre aldersgrense for prøverørsbehandling, sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år, oppheve vilkåret om at genterapi bare kan brukes til behandling av sykdommer som anses alvorlige og endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna.

Endringsforslaget inneholder ingen punkt om å åpne for eggdonasjon, slik det egentlig er flertall for på Stortinget. Dette punktet fikk Kristelig Folkeparti (KrF) innvilget vetorett på i regjeringsplattformen som ble forhandlet fram på Granavolden tidligere i år.

– Der andre krangler, handler vi. Moderniseringen vi nå er enig om, åpner opp for mer forskning, bedre pasientbehandling og mer effektiv persontilpasset medisin. Pasientene vil nå få bedre tilgang på moderne behandling, og vi forenkler ved å fjerne unødvendige byråkratiske hindre, skriver Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre i en pressemelding.

Endringene

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF er enige om følgende 23 endringer i bioteknologiloven:

1. Åpner for å fjerne nedre aldersgrense for prøverørsbehandling

2. Utvide lagringstiden for befruktede egg

3. Utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder

4. Endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna

5. Vurdere grensen for antall barn per donor

6. Inseminasjon (assistert overføring av sæd) skal ikke regnes inn i det statlige tilbudet om tre forsøk med assistert befruktning

7. Opprettholde ikke-anonym sæddonasjon, og innføre en plikt for foreldre til å informere barnet dersom det er unnfanget gjennom assistert befruktning, for å ivareta barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav

8. Formålet med genetiske undersøkelser skal avgjøre om den skal defineres som prediktiv eller diagnostisk. Noen diagnostiserende undersøkelser reguleres i dag svært strengt

9. Forenkle reglene for bioteknologisk forskning

10. Forenkle og rydde opp i reglene om genterapi

11. Vaksiner som brukes innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, skal unntas fra reguleringen av genterapi i bioteknologiloven

12. Sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år

13. Presisere at det er straffbart å teste andre, unntatt privatpersoner som gjør dette på vegne av og etter samtykke fra den opplysningene gjelder

14. Oppheve vilkåret om at genterapi bare kan brukes til behandling av sykdommer som anses alvorlige

15. Klarlegge regelverket om bruk av lagrede befruktede egg sammen med ny partner. Det forutsettes at egget er befruktet med donorsæd

16. Kravet til genetisk veiledning ved prediktive genetiske undersøkelser bør justeres slik at det kreves tilpasset genetisk veiledning. I dag kreves veiledning før, under og etter testen. Kravet til veiledning bør kunne tilpasses behovet i det enkelte tilfelle

17. Dagens krav om godkjenning av sykdommer som friske mennesker kan gentestes for oppheves, da det er tilstrekkelig at virksomhetene som skal bruke testene, må godkjennes

18. Klargjøre at loven bare gjelder for prosjekter der deltakerne får helsehjelp eller skal få individuell tilbakemelding om resultatene av prediktive genetiske undersøkelser

19. Videreføre vilkåret om skriftlig samtykke og at genterapi på barn under 16 år ikke kan gjøres uten skriftlig samtykke fra barnets foreldre eller andre med foreldreansvar

20. Innføre krav om politiattest og barneomsorgsattest for å godkjennes for assistert befruktning.

21. Dersom det er forhold ved søker av assistert befruktning som gjør at legen er i tvil om søkerparets omsorgsevne, skal legen kunne innhente råd fra en annen instans

22. Behandlende lege skal få innsyn i relevant taushetsbelagt informasjon om par som søker assistert befruktning

23. Gi sentrale føringer i forskrift eller nasjonale retningslinjer for vurdering av egnethet hos par som søker assistert befruktning