«Retten er kommet til at oppsigelsen ikke krenker saksøkers samvittighetsfrihet/religionsfrihet, og at den heller ikke av andre grunner er ugyldig som stridende mot rammeavtalens krav om at oppsigelse må være saklig begrunnet», seier dommen i tingretten, og held fram: