For første gang er tallet på aborter i Norge under ti per 1.000 kvinner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre aborter blant kvinner under 25 år.