I ei fersk avgjer slår domstolen fast at legar kan gje aktiv dødshjelp til demente pasientar sjølv om dei ikkje er i stand til på ny å stadfeste ønskje om å døy som dei tidlegare har formulert i eit livstestamente.