Verdidebatt

Metodistkirkens dype røtter

LIKEKJØNNET VIGSEL: Har vi solgt oss til kulturen? I så fall er det min påstand at alle kirkesamfunn i Norge har gjort det samme.

I mange kirkelige sammenhenger i Norge er spørsmålet om samkjønnet vigsel og ordinasjon av homofile blitt den teologiske lakmustesten, som avgjør om en prest, en menighet eller et helt kirkesamfunn er liberalt eller konservativt. Man trenger ikke å se på nyansene i den teologiske oppfatningen - lakmuspapiret har talt, og alt er enten svart eller hvitt.

Metodistkirken har i noens øyne solgt seg til den sekulære norske kulturen og er nå en liberal kirke fordi det vil bli tillatt for likekjønnede par å gifte seg i Metodistkirken. Homofile som lever ut sin seksualitet vil kunne bli prester og diakoner i kirken.

Har vi solgt oss til kulturen? I så fall er det min påstand at alle kirkesamfunn i Norge har gjort det samme.

Biskop i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina, Christian Alsted.

På akkord med Guds ord

La meg gi noen eksempler.

I de første 300 årene av kirkens eksistens var pasifisme det vanlige synet. Men etter Konstantins omvendelse kom de kristne til å lede imperiet, og militærtjeneste ble en kristen borgerplikt. Augustin utviklet sine ideer om «rettferdig krig», og kirken endret sitt syn for å tilpasse seg den nye situasjonen. Gikk kirken på akkord med Bibelens ord?

I middelalderen mente kirken at Bibelen forbød kristne å drive åger, det vil si å låne ut penger til enhver form for rente. Men da Europa gikk fra føydalisme til merkantilisme på 1600-tallet, omdefinerte kirken åger som «å låne ut penger til ublu renter». Hvor mange moderne frikirker ville ha blitt bygget uten å låne penger? Har vi gått på akkord med Guds ord?

Har kristne i dag solgt seg til tidsånden når de tror at solen og ikke jorden er sentrum i solsystemet?

Frem til 1600-tallet var kongers og keiseres guddommelige rett til å herske ubestridt i den europeiske kristne kulturen. Men med opplysningstiden kom troen på at «alle mennesker er skapt like», og kimen til demokrati og stemmerett ble sådd. Går vi på akkord med Bibelen når vi uten å blunke fremhever demokratiet som styreform?

Frem til 1500-tallet tok kirken det for gitt at Bibelen støttet den gamle greske oppfatningen om at jorden er universets sentrum. Men i lys av studiene til blant andre Kopernikus, Kepler og Galilei begynte kirken, selv om Galilei ble satt i husarrest på livstid, nølende å omfavne det heliosentriske synet. Har kristne i dag solgt seg til tidsånden når de tror at solen og ikke jorden er sentrum i solsystemet?

Å følge samfunnsutviklingen

Alle kirker har, basert på Jesu avvisning av skilsmisse, ansett skilsmisse som galt. Det er ikke mange tiår siden at prester som skilte seg og giftet seg på nytt, ikke kunne fortsette i sin tjeneste. I dag erkjenner de fleste kirker at ektepar selv uten utroskap, kan bli så fremmedgjorte for hverandre at skilsmisse kan bli en nødvendig om enn beklagelig, løsning. Mange anser muligheten til å gifte seg på nytt som et bedre alternativ enn å insistere på et liv alene etter skilsmissen. Har kirken solgt ut og forrådt Jesu ord?

Slaveri var vanlig på nytestamentlig tid og lenge etter. I Amerika var kirkene splittet i synet på slaveriet. Selv etter at slaveriet ble avskaffet, opprettholdt de fleste kirker et tydelig raseskille som de mente var i samsvar med Skriften. Først etter samfunnsendringer i kjølvannet av borgerrettighetsbevegelsen begynte også kirkene å endre syn. Var kirkene i ferd med å selge seg ut og gå på akkord med Guds ord når de fulgte samfunnsutviklingen?

Frem til første halvdel av 1900-tallet mente så godt som alle kristne kirker at Skriften forbød kvinner å ha lederroller i kirken, for ikke å snakke om å være pastorer. I dag har kvinner fulle presterettigheter i de fleste protestantiske kirkesamfunn. Igjen melder spørsmålet seg: Har kirkene solgt seg til kulturen?

Eksemplene fra kirkehistorien viser hvor kompliserte spørsmålene er, og hvor ofte kirker har skiftet fra en lesning og tolkning av Bibelen til en annen

Metodistkirkens dype røtter

Det finnes dem som vil dømme Metodistkirken som liberal fordi vi ikke forbyr likekjønnet ekteskap. De stiller spørsmål ved hele kirkens teologiske grunnlag og hevder at vi ikke lenger ser Bibelen som grunnlaget og rettesnoren for vår tro. Men de tar feil. Det finnes de som vil hevde, at vi ikke lenger tror, at Jesus Kristus er helt og fullt Gud og helt og fullt menneske, at vi ikke lenger tror at han døde på korset for våre og hele verdens synder, og at vi ikke lenger tror at han stod opp fra de døde på den tredje dag. Men de tar feil.

Metodistkirken har dype røtter, og vi er solid plantet i den felles kristne bekjennelsen.

Eksemplene fra kirkehistorien viser hvor kompliserte spørsmålene er, og hvor ofte kirker har skiftet fra en lesning og tolkning av Bibelen til en annen.

Er du for eller mot? Liberal eller konservativ? Det er bekvemt å bruke menneskelig seksualitet som lakmustest, men det er rett og slett ikke en nyttig eller troverdig metode. Og ingen av oss tåler å få den brukt mot oss. Virkeligheten er for komplisert, og vi skylder hverandre større respekt enn overfladiske vurderinger og raske merkelapper.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt