Verdidebatt

Kirken i nord har ingen prester å miste

NORD-HÅLOGALAND: Det er mye som tyder på at Den norske kirke slett ikke er så inkluderende og åpen som vi gjerne ønsker at den skal være. Ikke minst gjelder dette i Nord-Hålogaland bispedømme. Åpen folkekirkes medlemmer i bispedømmerådet vil derfor foreslå for rådets junimøte at saken tas opp på ny.

Vårt Land har hatt flere artikler om Nord-Hålogaland bispedømmeråd sin behandling av LIM-utvalgets (Likestilling, Inkludering og Mangfold) handlingsplan for å fremme likestilling, inkludering og mangfold i vårt nordligste bispedømme. Bispedømmerådets nylige vedtak i saken, blant annet kommentert på lederplass i Vårt Land, er blitt kritisert for nærmest å ha fredet en praksis der kvinnelige prester opplever å bli diskriminert og skjøvet til side i vårt bispedømme.

Åpen folkekirke (ÅF) i Nord Hålogaland Bispedømmeråd er enige i kritikken som kommer fra leder av Presteforeningen i Nord-Hålogaland, Jill Sæterbø Kjølaas, om at vedtaket i bispedømmerådet kan tolkes i retning av at rådet ikke går i rette med en uakseptabel praksis.

---

LIM-utvalget

  • Nord-Hålogaland bispedømme sitt utvalg for Likestilling, Inkludering og Mangfold (LIM-utvalget) har sett på hvordan bispedømmet kan være en bedre arbeidsgiver for alle, uavhengig kjønn, funksjonsevner eller legning.
  • Utvalget har bestått av to representanter utpekt av arbeidsgiver, domprost Stig Lægdene og sokneprest Anette Eneberg, og to representanter utpekt av Presteforeningen, sokneprest Ingrid Spikkeland og hovedverneombud Marianne Støylen Skauge.
  • Nord- Hålogaland bispedømmeråd behandlet i begynnelsen av mars en tiltak og handlingsplan, levert av utvalget. I møtet ble det vedtatt endringer fra utvalgets opprinnelige forslag.
  • Presteforeningen i Nord-Hålogaland stift har levert innsigelser mot endringene. Disse presenteres i dette innlegget.

---

Fordi det er et etterlatt inntrykk at samtlige medlemmer i bispedømmerådet står bak vedtaket, skylder vi å opplyse om at ingen av Åpen folkekirkes tre faste medlemmer i Nord-Hålogaland bispedømmeråd var til stede da rådet behandlet LIM-utvalgets forslag til handlingsplan i sitt marsmøte. Et uheldig sammenfall av hendelser, blant annet sykdomsforfall tett innpå møtet, gjorde at samtlige av Åpen folkekirkes faste medlemmer var fraværende på bispedømmerådets første møtedag, da LIM-utvalgets handlingsplan ble behandlet. Dermed ble bispedømmerådets forslag vedtatt uten at Åpen folkekirkes medlemmer som har arbeidet mest med de problemstillingene LIM-utvalget reiser, fikk mulighet til å bidra.

Kvinner med dårlige opplevelser

Det er mye som tyder på at Den norske kirke slett ikke er så inkluderende og åpen som vi gjerne ønsker at den skal være. Ikke minst gjelder dette i Nord-Hålogaland bispedømme, der arbeidslivsundersøkelser viser at altfor mange kvinnelige prester her nord har hatt dårlige opplevelser i sitt arbeid. Det dreier seg både om enkelte mannlige kollegaers holdninger til kvinner i prestetjeneste og at noen menigheter ikke ønsker kvinnelige prester.

Den aktuelle prest sine vurderinger må respekteres fullt ut

At kvinner opplever seg motarbeidet i kirken er etter vår mening uakseptabelt og må møtes med konkrete tiltak. LIM-utvalget har mange gode forslag i sin handlingsplan som kan hindre at diskriminerende praksiser får utvikle seg. Kirken i nord har ingen prester å miste.

Å ivareta sitt arbeidsgiveransvar

Åpen folkekirke mener at kirken har et stort ansvar som arbeidsgiver for å sikre at ingen ansatte blir utsatt for diskriminering eller forskjellsbehandling, uansett kjønn, legning eller funksjonsevne. Vi vil understreke at dette slett ikke behøver å stå i motsetning til at mange mennesker i viktige livssituasjoner ønsker å kunne forholde seg til en spesiell prest man har et nært forhold til. Det skjer fra tid til annen, noe også leder for Presteforeningen understreker.

Men da må det være stedlig prest som har det fulle ansvar for å vurdere om et slikt ønske kan etterkommes, i tråd med prestenes tjenesteordning. Den aktuelle prest sine vurderinger må respekteres fullt ut og ikke kunne overprøves av prost eller biskop. Bare slik kan kirken ivareta sitt arbeidsgiveransvar på en god og ryddig måte - og samtidig møte mennesker som søker til kirken med åpenhet og dialog.

Saken må behandles på nytt

Kirkemøtet har vedtatt at i den nye kirkeordningen vil bispedømmerådene ha en tydeligere strategisk funksjon når det gjelder å utvikle kirken både som arbeidsgiver for mange ulike mennesker og som trossamfunn. Det er en stor og viktig oppgave som rådene må ta på det største alvor. Åpen folkekirke mener at vedtakene om LIM-utvalgets handlingsplan som Nord-Hålogaland bispedømmeråd gjorde i sitt marsmøte, ikke er tilstrekkelige for å fremme god likestilling og inkludering i kirken og at de kan tolkes i uheldig retning.

Åpen folkekirkes medlemmer i bispedømmerådet vil derfor foreslå for rådets junimøte at saken tas opp på ny og at LIM-utvalgets forslag til handlingsplan videreutvikles gjennom det strategiarbeidet som Nord-Hålogaland bispedømmeråd nå skal ta fatt på.Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt