Verdidebatt

Eksklusjonspraksisen har ikke støtte i Bibelen

JEHOVAS VITNER: Ordningen med å utstøte ekskluderte medlemmer er først og fremst ment som et press for at man skal komme tilbake til menigheten.

I rettssaken mellom Jehovas vitner og staten var vitnenes behandling av ekskluderte og utmeldte medlemmer et sentralt spørsmål. Jehovas vitners begrunnelse for en slik behandling er to bibelsteder, hvor det ene er Johannes andre brev, vers 10-11: «Hvis noen kommer til dere og ikke forkynner denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem og hils ikke på ham. For den som hilser på ham, blir medskyldig i det onde han gjør.»

Rolf Furuli

Ifølge Johannesbrevets vers 7 gjelder disse formaningene de som kalles «forførere» og Antikrist, «slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod». I Jehovas vitners eget tidsskrift Vakttårnet, fra 15. september 1986, innrømmes det at sitatet nettopp gjelder dem som omtales som Antikrist. Videre står det i en artikkel på deres nettsider jw.org at disse var gnostikere. Hvordan kan da dette sitatet anvendes på ekskluderte, når ordene gjelder dem som kalles Antikrist?

Er lik Antikrist

Vakttårnet for 15. desember 1974, side 559, løser dette problemet ved å si at de som blir ekskludert, er lik de som kalles for Antikrist, og derfor må de bli skydd; man må ikke snakke med dem eller hilse på dem. Hvorfor skal så de som melder seg ut frivillig bli skydd?

Fram til 1981 kunne et vitne melde seg ut uten sanksjoner. Men så bestemte lederne at de som meldte seg ut, skulle betraktes og behandles på samme måte som ekskluderte. Vakttårnet for 15. november 1981, side 18, sier: «Personer som velger ikke å være ‘av oss’ ved at de med overlegg forkaster Jehovas vitners tro og lære bør med rette betraktes og behandles på samme måte som dem som er blitt utstøtt fordi de har handlet galt.»

Det er ikke Bibelen som sier at ekskluderte og utmeldte er en del av Antikrist og må skys. Det er det Jehovas vitners ledere som sier.

Som et forsøk på en bibelsk begrunnelse for at de som melder seg ut også skal skys, sier Vakttårnet for 15. september 1986: «De som med overlegg forlater den kristne menighet, blir en del av ‘Antikrist’. (1. Joh. 2: 18, 19). En som med vilje og formelt trekker seg tilbake fra menigheten, passer til denne beskrivelsen. Ved å forkaste Guds menighet med overlegg og ved å fornekte den kristne vei gjør han seg selv til en frafallen.»

Det er altså ikke Bibelen som sier at ekskluderte og utmeldte er en del av Antikrist og må skys. Det er det Jehovas vitners ledere som sier.

Ikke støtte i Bibelen

Det andre bibelverset Jehovas vitner bruker som begrunnelse for behandlingen av utmeldte og ekskluderte medlemmer finner vi hos Paulus, i første korinterbrev, 5:11: «Men nå skriver jeg til dere at dere skal slutte med å omgås enhver som kalles en bror, og som likevel praktiserer seksuell umoral eller er grådig, tilber avguder, håner andre, er en dranker eller presser andre for penger. Dere skal ikke engang spise sammen med et slikt menneske.»

Det viktige uttrykket her er «slutte med å omgås», som er oversatt fra det greske ordet synanamignymi, og betyr «å blande sammen». Hva som ligger i dette ordet, ser vi i andre tessalonikerbrev 3,14-15: «Og hvis noen ikke er lydig mot det vi sier i dette brevet, da skal dere merke dere ham og slutte med å omgås ham, for at han kan skamme seg. Se likevel ikke på ham som en fiende, men fortsett å rettlede ham som en bror.»

Hvis man dør uten å ha blitt gjenopptatt i menigheten, så vil man bli evig tilintetgjort uten håp om en oppstandelse

Her blir det vist at å «slutte med å omgås» refererer til privat sosial omgang, slik som å invitere vedkommende hjem på et måltid mat. Man skal likevel behandle vedkommende som et vanlig menneske. Paulus ber menighetens medlemmer om å «rettlede ham som en bror», hilse på ham, snakke med ham og på ingen måte sky ham.

Det er med andre ord Jehovas vitners ledere som har funnet på at ekskluderte og utmeldte skal skys. Men dette har ingen støtte i Bibelen.

Press mot medlemmene

Ordningen med å sky ekskluderte og utmeldte medlemmer virker både som et press og som en trussel. Trusselen er at hvis man dør uten å ha blitt gjenopptatt i menigheten, så vil man bli evig tilintetgjort uten håp om en oppstandelse, som er helt sentralt for vitnene. Presset blir uttrykt i boken Bevar dere selv i Guds kjærlighet (2016) utgitt av Jehovas vitner: «Er det virkelig nødvendig å unngå en slik person helt og holdent? Ja, av flere grunner (... )Det at han mister et dyrebart fellesskap med familie og venner, kan få ham til å ‘komme til fornuft’, forstå alvoret i sin gale handlemåte og ta skritt for å vende tilbake til Jehova.» (s. 267, 268).

Man skal bli presset til å omvende seg og komme tilbake til Jehova for ellers ikke får man ikke igjen familie og venner. Det er ikke press og trusler som skal føre til omvendelse. For som Paulus sier i Romerne 2,4: Det er «Guds godhet som driver deg til omvendelse.»

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt