Verdidebatt

Pris eller kvalitet i ideelle velferdstjenester?

OMSORG: Forholdet mellom pris og kvalitet står sentralt i debatten om ideelle velferdstjenester. En omsorgstjeneste som koster mer, kan likevel være en god investering.

Det offentlige har ikke mulighet til å levere alle lovpålagte tjenester selv. Andre tjenesteleverandører er nødvendige; således tjener ideelle aktører en samfunnsnyttig funksjon. Utover de rent praktiske aspektene, reises prinsipielle spørsmål om hvorvidt det offentlige bør levere alle tjenester selv. Ideelle bidrar med en rekke kvaliteter som gir økt mangfold i velferdssektoren. Det er betydningsfullt på kort, så vel som på lang sikt. I denne sammenhengen kommer begrepet merverdi til nytte ved å tydeliggjøre hvilke kvaliteter ideelle velferdstjenester kan tilføre.

Mellom økonomisk effektivitet og altruisme

Funksjonell merverdi betegner høyere effektivitet og mer kvalitet enn det lignende tjenesteytere gir. Ideelle sykehus gir funksjonell merverdi hvis de mer effektivt enn andre behandler pasienter. De leverer mer eller bedre resultater med samme ressurser som andre, men oppnår mer med mindre. Men å redusere velferdstjenester til en ren kostnadskalkyle kan avspore fra den menneskelige dimensjonen ved omsorgen. Vil vi betale prisen av at det er økonomisk kostnad, snarere enn kvalitet, som avgjør valg av tjenesteleverandører?

Omsorg er handlinger forankret i verdier som medmenneskelighet og kjærlighet

Altruistisk merverdi er når interessenter oppfatter at tjenestene samsvarer bedre med verdier som fremmer det felles gode, enn andre tjenester gjør. I vår tid ser vi økende sosiale forskjeller. De som allerede sliter, blir mer utsatt. Nye grupper av mennesker blir sårbare og hjelpetrengende. I tillegg kan vi få en økt flyktningstrøm som følge av situasjonen internasjonalt. Det er mye som indikerer et økt behov for velferd og omsorg.

Omsorg som velferdens kjerne

Emosjonell merverdi kommer av følelsesmessige forbindelser som ideelle utvikler hos interessenter. Dersom brukere av et tilbud opplever mer stolthet og høyere selvfølelse enn de gjør gjennom andre organisasjoner, uttrykkes emosjonell merverdi. I barnevernet er det klart at gode tjenester har stor betydning for hver person som opplever å bli sett og hjulpet. Nettopp dette er kjernen i gode velferdstjenester. Omsorg er handlinger forankret i verdier som medmenneskelighet og kjærlighet. I hvilken grad dette skinner gjennom i utførelsen av tjenestene, er et godt mål på kvalitet. I barnevernet bidrar dette til at flere sårbare barn og unge mestrer livet. Uten en forankring i denne kvaliteten risikerer vi at omsorgstjenestene blir redusert til en instrumentell affære med mål om å minimere kostander, snarere enn å levere best mulig kvalitet til tjenestemottakere.

Det er nettopp nå, i en tid med tiltakende nød, at vi trenger ideelle aktører

Sosial merverdi gis når ideelle oppfattes å bygge tillit eller gir mennesker goder i sine miljøer som offentlige og kommersielle ikke gir. Hos ideelle er det verdiene som sådan som ligger i sentrum – fremfor det offentliges lovpålagte ansvar, eller kommersielles jakt på avkastning. Dette er en betydelig faktor bak den brede politiske enigheten om at ideelle aktører leverer omsorg av høy kvalitet – et tydelig verdigrunnlag skaper troverdighet og tillit.

Kvalitet som langsiktig investering

Historien viser at ideelle aktører har greid seg gjennom en stadig skiftende virkelighet, hvis moderne tid har vært preget av anbudskonkurranser og kommersialisering. Og det er nettopp nå, i en tid med tiltakende nød, at vi trenger ideelle aktører. Historisk sett har disse organisasjonene utvist stor evne til å møte nye behov. Denne arven oversettes stadig til det moderne samfunnet.

Ved å betrakte effekten av ideell merverdi over tid, blir det tydelig at å velge slike tjenester ikke simpelthen er en utgift, men snarere en investering i fremtiden. Og avkastningen er bedre livskvalitet, økt sosial kapital og en bærekraftig samfunnsutvikling. En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd, og god omsorg for enkeltindivid gagner oss alle.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt