Verdidebatt

Rekrutteringsutfordringene løses lokalt

DEN NORSKE KIRKE: På mange måter handler rekrutteringsarbeidet i Den norske kirke om å dyrke fram talenter. Kirken kan ikke være dårligere på dette enn idretten.

Den norske kirke har i mange år hatt et utstrakt rekrutteringsarbeid. Mange nye tiltak er satt inn nasjonalt og regionalt. Men det viktigste rekrutteringsarbeidet skjer i lokalkirken.

Jan Christian Kielland i Kyrkjerådet.

Rekrutteringsutfordringene i Den norske kirke er kjent. En tredjedel av prestene i Den norske kirke er over 60 år, og det er trolig en liknende situasjon for flere andre yrkesgrupper i kirken. De siste årene har det vært en økning av studenter på master i diakoni og kateket, og det har vært stor søking til nyopprettede erfaringsbaserte mastergrader for å bli prest. Tallene når det gjelder unge mennesker som søker kirkelig utdanning, er imidlertid stabile eller svakt synkende. Hvert menneske som velger kirken som andrekarriere er en stor gave. Men på lang sikt er den beste løsningen knyttet til rekrutteringsutfordringene i Den norske kirke at flere unge velger kirkelig utdanning.

Der unge er

Kirkerådet har satset massivt på rekruttering gjennom flere år. Da Kirkemøtet i 2021 satte en ny kurs for arbeidet, var det spesielt tre ting kirkepolitikerne var opptatt av. Kirken skal være til stede i folks liv, og bidra til samtaler om tro og verdier. Kirkelige ansatte skal også være tett på i ungdomsarbeidet, og unge skal involveres i kirkelig tjeneste. Det er også viktig å ha et utstrakt samarbeid med kristne barne- og ungdomsorganisasjoner og sikre ungdommenes medvirkning gjennom ungdomsdemokratiet. Dette er noen av ingrediensene som trengs for å lykkes.

Nasjonalt og regionalt gjøres det mye for å rekruttere. Den norske kirke møter ungdommer på utdanningsmesser, sommerstevner og i digitale flater gjennom kampanjer. Kirken har mye kontakt med studiesteder og barne- og ungdomsorganisasjoner for å sammen løse rekrutteringsutfordringene. Årlig deler også Kirkerådet ut midler til lokale rekrutteringsprosjekter, som for eksempel har gitt tilskudd til at kirkelige fellesråd kan gi ungdommer sommerjobb. Dette virker å være veldig vellykket.

Forsterket nasjonal og regional innsats er imidlertid ikke tilstrekkelig. Kirkemøtets vedtak peker på at det viktigste rekrutteringsarbeidet skjer i lokalkirken. Det er viktig for hele Den norske kirke at rekrutteringsstrategien iverksettes lokalt. Skal Den norske kirke løse rekrutteringsutfordringene, forutsetter det at lokalkirken har tid og ressurser til å jobbe med barne- og ungdomsarbeid og ledertrening.

På lang sikt er den beste løsningen knyttet at flere unge velger kirkelig utdanning

PIN-kode for rekruttering

På 70-tallet var det flere store ungdomsmiljøer som rekrutterte mange studenter til kirkelig utdanning. Den norske kirke har i dag færre slike miljøer. Det understreker viktigheten av å ta vare på de ungdomsmiljøer som finnes. I rekrutteringsstrategien var dette formulert som en «PIN-kode»: Personlig utfordring, Involvering i yrkespraksiser og Nærvær i ungdomsmiljøer. Forskning viser at dette er nøkkelen til at flere skal vurdere kirkelig utdanning.

På mange måter handler rekrutteringsarbeidet i Den norske kirke om å dyrke fram talenter. Kirken kan ikke være dårligere på dette enn idretten. På alle steder må man tenke over: Hvordan tar vi best vare på de som viser interesse for kirke, teologi og menighet? Hvordan kan vi gi dem rom, ansvar og støtte? Hvem kan vi samarbeide med for å koble unge mennesker på større miljøer med flere impulser? Unge mennesker som drar på leir eller lederkurs, og som får møte andre unge som er engasjert i kristen tro, har større sjanse for å forbli i kirken enn om lokalkirken ønsker å følge dem opp alene.

Nær på livet

Den norske kirke tilbyr en rekke ulike jobber som alle har til felles at de har stor betydning for mennesker i ulike livsfaser, og på avgjørende punkter i livet. Det er dypt meningsfullt å bidra til at ferske foreldre, ungdommer, par i alle aldere, sørgende, eller bredden av alle mennesker i et lokalsamfunn, kan ta del i et fellesskap med himmel over livet.

Vi som jobber i kirken har stor grunn til å være stolte av det vi betyr for samfunnet. Som representanter for arbeidsplassen vår, er måten vi snakker om jobben vi gjør og organisasjonen vi jobber for viktig. En jobb i kirken gjør at en kommer nært på mennesker i livets mest sårbare og gledesfylte øyeblikk. Det er virkelig en jobb som er nær på livet, hele livet.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt