Verdidebatt

Menneskefiendtlig bibeltolkning

SEKSUALITET: En bibelfortolkning som ser bort ifra menneskelig erfaring, står i fare for å bli en menneskefiendtlig fortolkning.

De siste dagene har debatten om undervisningsopplegget «En bedre historie» gått i Vårt Lands spalter. Vi i Skeivt kristent nettverk (SKN) har tidligere advart mot dette undervisningsopplegget fordi vi mener det devaluerer skeives erfaringer og liv, bedriver dobbeltkommunikasjon og formidler en betinget kjærlighet. I Vårt Land svarer representanter fra organisasjonene som står bak. I deres fremstilling går organisasjonene langt i å antyde at vi i SKN ikke står for en bibelsk tro. Dette ønsker vi å imøtegå.

Kan skriften forklare Skriften?

Vi deler organisasjonenes tro på at Bibelen er gitt oss av Gud med det gode budskap om nåden i Kristus som sin kjerne. Vi deler organisasjonenes oppfatning om at Bibelen må tolkes, men skiller oss fra dem i deres syn på hvilken rolle menneskelig erfaring skal spille i bibeltolkningen.

Organisasjonene hevder at man ikke kan bygge på menneskelig erfaring, men i stedet skal la skriften forklare Skriften. På bakgrunn av dette prinsippet forkaster de flerkoneri. Men hvordan kan de ut ifra denne fremgangsmåten for eksempel forkaste slaveriet, som både Det gamle og Det nye testamente med all tydelighet går inn for?

Vi har selv erfart fruktene av en forkynnelse som pålegger skeive å fornekte sin identitet og på den måten «bære sitt kors»

Menneskelig erfaring gir innsikt

SKN mener at målet for enhver bibeltolkning må være å identifisere den bibelske veiledningen som er relevant for våre liv. I denne prosessen er menneskelig erfaring en viktig kilde til innsikt. Det var nettopp menneskelige erfaringer med slaveriet som førte til at kristne til slutt konkluderte med at slaveriet stred mot læren om at alle mennesker er skapt i Guds bilde (1 Mos 1, 27).

På bakgrunn av menneskelig erfaring kan vi konkludere med at ingen mennesker skal diskrimineres og at slaveriet er et brutalt og dehumaniserende system som på en uheldig måte preget de bibelske forfatterne. Slaveriet er ikke Guds gode ordning og ikke en del av Guds ord til oss i vår egen tid, selv om de bibelske forfatterne i sin tid forsvarte slaveriet.

I vår søken etter å identifisere den bibelske veiledningen som er relevant for våre liv, bruker vi menneskelig erfaring. Erfaringen lærer oss at vi alle har evne til kjærlighet og sentrale fortellinger i Bibelen viser oss at Gud elsker og inkluderer dem som er utstøtt (Luk 7, 36-50). Gjennom å bruke menneskelig erfaring i møte med Bibelen, kan vi derfor konkludere med at skeive, som alle andre mennesker, er skapt i Guds bilde (1 Mos 1, 27) og at Gud mener det heller ikke er godt for skeive å være alene (1 Mos 2, 18). Derfor mener vi Gud også velsigner oss, våre liv og vår kjærlighet.

Slaveriet er ikke Guds gode ordning og ikke en del av Guds ord til oss i vår egen tid, selv om de bibelske forfatterne i sin tid forsvarte slaveriet

Det som driver til Kristus

Som et økumenisk fellesskap spiller ikke Luther en like avgjørende rolle for alle av oss. Men for de av oss som er evangelisk-lutherske kristne er det naturlig å søke i Luthers etterlatte skrifter etter den bibelske veiledningen som er relevant for våre liv. Da er vi enige med biskop Veiteberg om at Luthers råd om å søke det i Bibelen som driver til Kristus, er et godt råd for mennesker til alle tider.

En bibelfortolkning som ser bort ifra menneskelig erfaring, står i fare for å bli en menneskefiendtlig fortolkning. Vi har selv erfart fruktene av en forkynnelse som pålegger skeive å fornekte sin identitet og på den måten «bære sitt kors». Den tunge byrden som denne forkynnelsen la på våre skuldre førte ikke til gode og meningsfulle liv. Det drev oss heller bort fra Kristus og førte til selvforakt, depresjon og selvmordstanker. Det er derfor vi på det sterkeste føler det maktpåliggende å advare mot undervisningsopplegget «En bedre historie». Samtidig oppfordrer vi organisasjonene til å lytte og ta inn over seg kritikken de møter. Det gjør vondt når våre smertefulle erfaringer ikke blir tatt på alvor.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt