Verdidebatt

«Avvis forslaget til kirkelig organisering»

DEN NORSKE KIRKE: Kirkerådets forslag ivaretar ikke soknets interesser i tilstrekkelig grad. Vi ber derfor Kirkemøtet avvise innstillingen i saken om kirkelig organisering.

Valgte og tilsatte ledere i 40 kirkelige fellesråd var, på initiativ fra Nettverk for fellesrådsledere, samlet på Gardermoen 19. juni 2023 for å drøfte Kirkerådets innstilling til Kirkemøtet i sak 05/23. Møtet vedtok følgende, enstemmige uttalelse:

Nettverk for fellesrådsledere har tidligere anerkjent Kirkemøtets vedtak fra september 2022 om ny organisering av arbeidsgiveransvar og ledelse i Den norske kirke, selv om fellesrådene hadde en annen foretrukket modell. Nettverket og fellesrådene har derfor aktivt bidratt til å finne konkretiseringer av den vedtatte modellen («Modell 3») som sikrer soknets selvstendige ansvar, bidrar til en klar organisering av styrings- og ledelsesansvar, samt forebygger prosessrisiko.

Vår vurdering er at Kirkerådets saksutredning og vedtak fra mai 2023 ikke ivaretar soknets interesser i tilstrekkelig grad og at uklarheter i Kirkemøtets vedtak fra 2022 ikke er utredet slik at det gir tydelig avklaring. Dette vil etter vår mening medføre fortsatt krevende utredning og ressursbruk i implementeringsfasen. Kirkerådets forslag til vedtak bidrar etter vår mening til ytterligere sentralisering av myndighet samt at det utvider biskopens ledelsesansvar uten forutgående utredning.

Vi ber Kirkemøtet avvise Kirkerådets forslag til vedtak i sak 05/23. Vi mener at dagens ordning representerer bedre ressursforvaltning og er et bedre startpunkt for å utvikle samarbeid, dialog og en mer samlet styring og ledelse av lokal kirkelig virksomhet.

Vi har tro på og vil bidra til en fortsatt utvikling av samhandling og samordning ut fra gjeldende rammer. Nettverket vil komme tilbake med konstruktive forslag før Kirkemøtet.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt