Verdidebatt

«Hva menes egentlig med ‘folkekirke’?»

DEN NORSKE KIRKE: Jeg ser for meg to forklaringsmodeller.

Etter at statskirken ble opphevet i 2012, har grunnloven fått en revidert paragraf 2. Der står det: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.» Og i paragraf 16: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.»

Men hva menes egentlig med «folkekirke»?

.

Ulike forklaringsmodeller

Jeg ser for meg to forklaringsmodeller. Det kan finnes flere, men disse to peker i hver sin retning. Den ene er at folkekirken kan sammenlignes med en folkebevegelse. Ifølge Den norske akademis ordbok er det «en bevegelse for å fremme en sak, som har tilslutning fra store deler av folket.» Da skulle altså en folkekirke være en kirke som har tilslutning fra store deler av folket.

Den andre forklaringsmodellen: Man tar utgangspunkt i en kjent salme som tidligere var nr 1 i salmeboka: «Folkefrelsar, til oss kom.» Her er «folk» objekt i setningen – subjektet er «frelseren», det vil si Jesus. Han er frelser for hele folket – ikke bare store deler av det. Bibelen definerer kirken som Kristi kropp (se f eks Kol 1,18). I tråd med dette kan man se folkekirken som Jesu frelsesgave til hele den norske befolkningen. Gaven er gitt til alle, men ikke alle vil «åpne» den.

Den andre mulige tolkningen av DNKs visjon er at vekten legges på kirke (og ikke på «folk») – det vil si: på Jesus selv

Hva slags kirke er DNK?

Den norske kirkes visjon for 2022-29 lyder slik: «Den norske kirke er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke som vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.» Her mener jeg at man blander kortene litt – de to nevnte definisjonene av «folkekirke» gir ulike tolkninger av visjonen. Ligger vekten på folk eller kirke? Mye tyder på at man har tenkt på folk – som bekjenner, tjener og misjonerer. Dessuten skal kirken være for alle («åpen»). Folk oppfordres til å vitne om Jesus – eller «være i ham».

Men Jesus sier jo: «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt» (Joh 15,5). Den andre mulige tolkningen av DNKs visjon er at vekten legges på kirke (og ikke på «folk») – det vil si: på Jesus selv. Da står det at Jesus er «åpen, tjenende og misjonerende». Leddene om bekjennelse og vitnesbyrd blir litt overflødige.

Som en konklusjon: Kirken er Jesu kropp, og Den norske kirke er hans kirke. Det er helt i tråd med valgprogrammet for Frimodig kirke, der det står at Den norske kirke er Guds kirke.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt