Verdidebatt

Et samfunn med rom for ulikhet er bedre for oss alle

FUNKSJONSNEDSETTELSER: I år er det tretti år siden FN bestemte at 3. desember skal være den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Dessverre har vi ennå ikke kommet dit at det er likt for alle.

Norge er et av verdens beste land å bo i. Og jeg tror ikke jeg er den eneste som har en god dose stolthet i stemmen og blir litt rakere i ryggen når jeg snakker med folk fra andre land og forteller om velferdsordningene våre, og frihets- og likhetsverdiene som sitter så sterkt i samfunnet vårt.

Men dessverre har vi ennå ikke kommet dit at det er likt for alle.

Mennesker med funksjonsnedsettelser kan fortsatt ikke leve helt frie liv og delta på lik linje med andre. De møter stadig barrierer som hindrer full likestilling. Noen har utfordringer med å gjennomføre utdanning, noen faller utenfor arbeidslivet, og andre møter hindringer for deltakelse i kultur- og idrettsliv. Dette er demokratiske utfordringer som vi sammen må ta tak i.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vil inkorporere FN-konvensjonen CRPD

Rettigheter og plikter må fordeles rettferdig, da får vi et rausere og rikere fellesskap. Bare når vi respekterer og forstår hverandres styrker og svakheter, kan vi skape fremdrift og samfunnsendring.

Mennesker med funksjonsnedsettelser kan fortsatt ikke leve helt frie liv og delta på lik linje med andre. De møter stadig barrierer som hindrer full likestilling

I år er det tretti år siden FN bestemte at 3. desember skal være den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Mye har skjedd på disse årene, og fokuset internasjonalt har økt. Fortsatt gjenstår mye arbeid, og vi skal gjøre vårt. Et av verktøyene er å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne – CRPD – i norsk lov.

Nå har regjeringa satt ned et ekspertutvalg som skal se på hvordan konvensjonen bør innlemmes. Medlemmene i utvalget er svært kompetente og erfarne jurister – høyesterettsdommer Hilde Indreberg, professor Kjetil Mujezinovic Larsen og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs. Utvalget skal spesielt vurdere inkorporering i menneskerettsloven.

Mye har skjedd på disse årene, og fokuset internasjonalt har økt. Fortsatt gjenstår mye arbeid, og vi skal gjøre vårt


Vi jobber hele tiden for å utjevne forskjeller

Inkorporering av CRPD vil ikke løse alle utfordringene, men en inkorporering kan bidra til at konvensjonen blir mer tilgjengelig, at kunnskapen om den øker og at rettighetene får større gjennomslag i hverdagen til den enkelte. Like retter og muligheter handler ikke bare om lovendringer, men også om kunnskap. For regjeringa er det selvsagt at personer med funksjonsnedsettelse skal ha muligheten til å delta på alle samfunnsområder – på lik linje med andre.

Medlemmene i utvalget er svært kompetente og erfarne jurister – høyesterettsdommer Hilde Indreberg, professor Kjetil Mujezinovic Larsen og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs

Vi vil legge til rette for at alle kan være den beste versjonen av seg selv og målet vårt er et åpent samfunn der alle kan delta. Vi jobber hele tiden for å utjevne forskjeller og for å styrke inkluderingen, fordi vi er overbevist om at et samfunn som gir rom for ulikhet og for å være annerledes, er et rausere og bedre samfunn for oss alle. Gratulerer med dagen!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt