Verdidebatt

Gi kirken én arbeidsgiver

KIRKELIG ORGANISERING: Kirkemøtet skal vedta ny indre organisering. Blir resultatet en modell med fortsatt to arbeidsgiverlinjer, kan det kanskje bli ro. Men ikke den arbeidsro og incitament som Den norske kirke trenger.

Ordningen med to arbeidsgiverlinjer er vel 25 år. Vedtaket om kirkelig fellesråd i alle kommuner kom i 1996. Organister, diakoner, kateketer, kirketjenere, administrativt og teknisk personell ble ansatt i kirkelig fellesråd, mens prestene fikk bispedømmet som arbeidsgiver.

Det tok ikke lang tid før kirkeledelsen så seg om etter en annen løsning. Menighetene opplevde seg umyndiggjort og satt på sidelinjen i vesentlige saker.

Til tross for en krevende og omdiskutert organisering har medarbeidere i en årrekke utført viktige oppgaver til beste for menighetene. Det er organisasjons-modellen som ikke er bærekraftig

Oddbjørg Aasen Bjørdal (i midten), her fotografert under lanseringsseminaret i vår, har skrevet en håndbok for menigheter som vil bli mer synlige. – Boka er full av tips og lister, og bare ett av tipsene er direkte dårlig, skriver anmelderen.

Slik er det fortsatt. «Menighetsrådet kan si hva det vil, men det er kirkelig fellesråd som bestemmer». Replikken falt i et menighetsråd i Oslo i 2021. Bakgrunnen var at menighetsrådet hadde synspunkter på utlysingsteksten til en diakonstilling. Spørsmålet var om teksten ikke burde tilpasses menighetens nye strategi.

God vilje har løst mange floker og utfordringer, men det er ikke tilstrekkelig

Til tross for en krevende og omdiskutert organisering har medarbeidere i en årrekke utført viktige oppgaver til beste for menighetene. Det er organisasjonsmodellen som ikke er bærekraftig.

God vilje har løst mange floker og utfordringer, men det er ikke tilstrekkelig. Organisasjonen må justeres og forenkles med en arbeidsgiverlinje for alle tilsatte og delegere nedover. Dobbeltarbeid må unngås. Det vil være et nødvendig strategisk grep for styrke kirken lokalt.

Flere piler peker nedover for Den norske kirke nå. Medlemstallet synker, færre dåp, konfirmasjoner og brudevigsler. Stor mangel på prester og andre fagmedarbeidere, er også et tema. Kirken er avhengig av statlige og kommunale tilskudd og må fremstå som en nøktern og troverdig forvalter av fellesskapets ressurser. En justert og forenklet indre organisering av kirken vil være et sterkt signal til både til kommunale og statlige politikere, egne ansatte og frivillige medarbeidere om vilje til klok forvaltning.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt