Verdidebatt

Ja, det er viktige forskjeller mellom KrF og PDK

VALG: Den viktigste forskjellen mellom PDK og KrF er at bare KrF har reelle muligheter til å nå sperregrensen ved årets valg. PDK er et smalt parti på ytre høyre fløy, uten reelle muligheter til politisk innflytelse.

Fylkeslederne for PDK skriver i Vårt Land 17. juli om «forskjellen mellom KrF og PDK», men nevner ikke de viktigste forskjellene: At PDK er et smalt parti på ytre høyre fløy, uten reelle muligheter til politisk innflytelse.

I familie- og helsepolitikken gjør ikke KrF knefall for noen annen ideologi enn vår egen, den kristendemokratiske. KrFs program slår fast at familielivet med mor, far og barn, er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv og stabile rammer rundt barns oppvekst. Så finnes det også andre samlivs- og familie-former i dagens samfunn, og KrF vil føre en politikk for forpliktende samliv og sikring av barns rettigheter overfor alle grupper og familier.

KrF vil legge barnets beste og føre var-prinsippet til grunn for unge som ønsker kjønnskorrigerende behandling – med 18-års aldersgrense for irreversible inngrep. KrF vil stå opp mot all slags mobbing og hatefulle ytringer.

Forskjellige ideologier

KrF og PDK bygger på ulike politiske ideologier. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. Det betyr at partiet er forankret i kristne verdier som menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet, og søker politiske løsninger med bred appell i sentrum av det politiske spekteret. PDK er et smalt parti på ytre høyre fløy, som på flere områder fremmer en helt annen politikk enn KrF. PDK vil for eksempel trekke Norge ut av internasjonale klimaavtaler, inklusive Paris-avtalen, og fjerne alle avgifter på CO2-utslipp.

For PDK tror ikke på internasjonal klimaforskning. Partiet vil gå adskillig lenger enn Fremskrittspartiet i å kutte skatter og avgifter, og innføre flate skattesatser (samme skatteprosent for alle), en politikk som vil favorisere de rikeste og redusere velferdsstatens ytelser til folk flest.

Dette er langt fra KrFs sentrumspolitikk, som fokuserer på å redusere forskjeller og styrke velferden for alle, både via statens velferdsordninger og de ideelle aktørene.

Et parti uten innflytelse

Den viktigste praktiske forskjellen mellom de to partiene er at bare KrF har reelle muligheter til å nå sperregrensen ved årets valg. PDK fører en smal ytre-høyre politikk som en liten gruppe har sansen for i Norge. Derfor vil PDK etter alt å dømme forbli et miniparti uten innflytelse i norsk politikk. Meningsmålingene de siste månedene viser da også en relativt stabil og lav oppslutning på knappe 0.2-0.3 prosent i gjennomsnitt. Det må altså en mangedobling til for å nå sperregrensen på 4 prosent.

Det betyr i praksis at en stemme på PDK er bortkastet, dersom målet er politisk innflytelse. KrF kan nå sperregrensen med god mobilisering inn mot valget.

Gjennomslag i regjering

Samarbeidet med og i regjeringen de siste årene har gitt KrF mange viktige gjennomslag, blant annet en historisk økning i barnetrygden, firedobling av skattefradraget for gaver til ideelle organisasjoner (fra 12 til 50 tusen), offentlig støtte til små menigheter og trossamfunn med 50 + medlemmer (Ap ville ha en grense på 500), mer enn en dobling i engangsstøtten til gravide, økning i kapitaltilskuddet til kristne friskoler, ekstra bevilgninger til vedlikehold av gamle kirkebygg og en ny prioritering av de aller fattigste i bistandsarbeidet, for å nevne noe. Det betyr en forskjell at KrF er med og styrer landet.

Derfor oppfordres alle PDK-sympatisører til å stemme KrF i september. PDK får ingen innflytelse med 0.2-0.3 prosent, men hvis disse stemmene legges til KrFs øvrige stemmer, vil de kunne bidra til at KrF passerer sperregrensa og får større tyngde i forhandlinger med andre partier. Godt valg!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt