Verdidebatt

Skriften alene?

FORTOLKNING: «Skriften» har aldri stått «alene» i kirken. Det som finnes mellom Bibelens permer, er resultatet av menneskers valg.

For tiden leser jeg Bibelen på langs. Jeg gjorde det samme i studietiden. Siden har jeg lest for å forberede prekener og andakter, og lest litt her og der. Å være prest, er å ha daglig omgang med bibeltekster.

Jeg leser annerledes nå enn i studietiden. Da leste jeg for å lære tekstene å kjenne. Nå samtaler jeg med tekstene. Jeg leter etter hvordan de kan styrke og fordype troen, men også for å diskutere med Paulus, salmisten eller historiefortelleren.

Paulus og Peter kranglet om trosspørsmål og fortellingene om de samme historiske hendelser stemmer ikke alltid overens. Som apostlene, må jeg også kunne delta i diskusjonene og ellers stille spørsmål om tekstene er historisk holdbare.

Trond Bakkevig

Ille fra Paulus

Nylig leste jeg hos Paulus: «Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt.»

Jeg hadde glemt hvor ille det er, det Paulus skriver

—  Trond Bakkevig

Jeg hadde glemt hvor ille det er, det Paulus skriver, særlig når han fortsetter med: «Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.» Har han ikke lest at Gud skapte mann og kvinne i sitt, Guds, bilde?

Selv ikke fra motstandere av kvinners prestetjeneste har jeg hørt dem si at kvinnen er til for mannens skyld, eller at kvinner bør dekke hoder mens de ber, til tross for at Paulus begrunner det med skapelsen. Er de uenige med Paulus?

Forfølgelse, pine og død

Og, hvordan skal vi forholde oss til evangeliene? Mel Gibsons film «The Passion of Christ» ble anklaget for antisemittisme fordi den ukritisk bygger på Johannesevangeliet.

I evangelieteksten står det av og til «noen jøder» eller «jødiske ledere», men ofte står bare «jødene» som vil få Jesus av veien. Når kirken tidvis ukritisk har overtatt denne språkbruken, er evangelietekstene brukt til å begrunne antisemittisme og jødeforfølgelse.

Jesus er også en skrifttolker. Han sier at vi skal elske våre fiender og finne støtte ved å tolke noen vers i 2.Mosebok. Salmenes bok har, til tross for alt det finne som også står der, mange vers som ønsker pine og død for salmistens fiender.

Josvas og Dommernes bøker handler om at Israelsfolket skal innta landet som flyter av melk og honning. Det fører til folkemord, etter beskjed fra Gud. Jesus sier vi skal elske våre fiender. Er det strid mellom Gudsbilder i Bibelen?

Fortolkninger av «førsteutgaven»

Jesus og hans motstandere var uenige om tolkning av Skriftene. Paulus tolker og siterer selektivt når han skriver til korinterne.

Kirken forsøkte aldri å harmonisere Paulus’, Peters og Jakobs synspunkter. Apostlenes gjerninger kapittel 15 forteller at apostlene ble enige og tok Den hellige ånd til inntekt for sitt syn. Kirken, og vi, har siden brydd oss lite om at apostlenes mente vi ikke skulle spise blodpudding.

Enhver skoleelev vet at avskrift medfører feil. Enhver bibelforsker vet at avskriftene tidvis bærer preg av avskriverens teologi.

—  Trond Bakkevig

«Førsteutgaven» av Bibelen har aldri vært tilgjengelig. Evangeliene er greske gjenfortellinger av hva Jesus sa på arameisk. Før Gutenbergs trykte Bibel fra 1455 ble bibeltekstene kopiert for hånd. Enhver skoleelev vet at avskrift medfører feil. Enhver bibelforsker vet at avskriftene tidvis bærer preg av avskriverens teologi. Det samme tekstavsnitt gjengitt på gamle bibelfragmenter vitner om ulikheter. Oversettelser består av valg og fortolkning.

Det som finnes mellom Bibelens permer, er resultatet av menneskers valg. Rundt Kirkemøtet i Nikea i år 325 gjorde keiser Konstantin et mislykket forsøk på å fastsette hvilke skrifter som hørte med i Det nye testamente. Martin Luther ville at «Sola Scriptura» – «Skriften alene» – skulle avgjøre lærespørsmål, men han mente at Jakobs brev og Johannes Åpenbaring ikke burde høre med. «Skriften» har aldri stått «alene» i kirken. Trosbekjennelsene står ikke i Bibelen. De tolker dens innhold.

Bibelen er ikke ufeilbarlig

Kirken har til alle tider tolket og oversatt Bibelen. Av og til fører dette til teologiske nyvinninger. Den siste norske bibeloversettelsen har bidratt til å forandre vårt gudsbilde.

I den bønn Jesus lærte oss, sto det tidligere: «Led oss ikke inn i fristelse.» Gud kunne altså lede oss inn i fristelse. Nå står det: «La oss ikke komme i fristelse.» I denne oversettelsen er ikke Gud ansvarlig for fristelsene som vi nå ber om å slippe. Det er to ulike Gudsbilder.

Bibelen er ikke ufeilbarlig nettopp fordi den er skrevet av mennesker og speiler menneskelivet

—  Trond Bakkevig

For den kristne kirke er Jesus i sentrum og er tolkningsnøkkel til hele Bibelen. Når han sier at vi skal elske våre fiender, kan vi lese Salmenes bok med det som nøkkel. Når han spør Bartimeus: «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?», forteller han hvordan vi bør møte mennesker. Når han sier at «Den som har sett meg, har sett Far», gir han oss det bildet av Gud vi skal holde fast ved når vi leser resten av Bibelen.

Bibelen er ikke ufeilbarlig nettopp fordi den er skrevet av mennesker og speiler menneskelivet. Bibelen beriker og fordyper troen. Den gir rom for de egne tanker og de kritiske spørsmål. Gud har utstyrt oss med alt som skal til for å glede seg over Bibelens mangfold og rikdom.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt