Verdidebatt

Varsling og kritikk i NLM

KONFLIKT: I høst har kontrollkomiteen behandlet flere varslingssaker. Kontrollkomiteen har laget en rapport som viser behovet for at NLM forbedrer sine rutiner for håndtering av varsler på øverste nivå i organisasjonen.

Mye og variert kritikk er blitt rettet mot NLM de siste månedene. Som hovedstyre i NLM har vi ønsket å lytte til kritikken, og samtidig har vi ønsket å avvente kontrollkomiteens behandling.

Ser ikke behov for ny behandling

Hovedstyret tar kontrollkomiteens rapport på stort alvor. Vi beklager at det har vært noen svakheter og noe tilfeldighet ved hovedstyrets behandling. På den bakgrunn ser hovedstyret nødvendigheten av å forbedre rutinene våre ved varsling som erfaringene fra i høst har gitt oss muligheten til. Vi må sørge for å ha rutiner som sikrer en profesjonell og forsvarlig behandling av varslinger. Ved eventuelle varslinger på generalsekretær vil vi under oppfølgingen sørge for tilstrekkelig avstand mellom hovedstyret og administrasjonen.

Kontrollkomiteen har, som de også har meldt på et tidligere tidspunkt, ikke vurdert konklusjonene som hovedstyret har kommet frem til i enkeltsaker. Det finnes flere læringspunkter i rapporten fra kontrollkomiteen, men ut fra den dokumentasjonen som foreligger i varslingssakene som hovedstyret har behandlet, ser ikke hovedstyret behovet for å gjennomføre en ny behandling av disse sakene.

Ønsker å lære av kritikk

I sin rapport foreslår kontrollkomiteen at NLM etablerer «en funksjon for oppfølging av varslingssaker på alle nivå i organisasjonen». Det er for tidlig for hovedstyret å konkludere på dette punktet. Derimot vil vi undersøke en slik modell og eventuelt andre løsninger som kan styrke behandlingen av varslingssaker. Generelt vil vi understreke viktigheten av åpne diskusjoner i organisasjonen og at det er full anledning til å ta opp kritikkverdige forhold.

Vi ser det som svært viktig at det i NLM er takhøyde og rom for uenighet.

—  Raymond Bjuland, på vegne av NLMs hovedstyre

For hovedstyret er det viktig å være lydhøre når kritikk rettes mot hovedstyrets saksbehandling eller andre forhold i organisasjonen. Når saker er blitt kritikkverdig håndtert, ønsker vi å lære av dette. Også i tiden fremover vil vi forsøke å legge til rette for gode samtaler i organisasjonen om alt fra strategiske avveininger til personalbehandling og konflikthåndtering. Vi ser det som svært viktig at det i NLM er takhøyde og rom for uenighet. Derfor trenger vi ordninger og organer som sikrer åpenhet, hindrer maktmisbruk og bidrar til å bygge en god kultur.

Mye fungerer godt i NLM

Selv om det er mulig å påpeke svakheter i en organisasjon som NLM, og konflikter i blant oppleves som uunngåelige, er hovedstyrets vurdering at mye fungerer godt i organisasjonen. Vi ser at administrasjonen på hovedkontoret i Oslo arbeider samvittighetsfullt og profesjonelt med rekruttering og personaloppfølging, lederutvikling og strategi. Her har det etter vår mening blitt gjort et meget godt arbeid de siste ti årene med å videreutvikle organisasjonen. Vi har tillit til at dagens ledelse vil fortsette dette arbeidet på en god måte videre.

Vi er glade for at anonyme arbeidsmiljøundersøkelser forteller om stor trivsel blant de ansatte. Det er også bra at det i neste arbeidsmiljøundersøkelse skal legges vekt på å undersøke noen områder spesifikt i lys av kritikken som har kommet i høst.

Avviser grove karakteristikker

Som alle andre er NLMs ledere og tillitsvalgte mennesker med begrensninger. Det kan dessverre gå utover saksbehandling, håndtering av krevende saker og personaloppfølging. Men det er viktig å skille mellom konstruktiv kritikk og sterke generelle beskyldninger. På en slik bakgrunn vil vi avvise de grove karakteristikkene som er blitt fremsatt de siste månedene og som har rammet ledere på ulike nivå, samt hele ledelseskulturen, i NLM.

Vi vil avvise de grove karakteristikkene som er blitt fremsatt de siste månedene og som har rammet ledere på ulike nivå

—  Raymond Bjuland, på vegne av NLMs hovedstyre

Å være en del av NLMs hovedstyre er både utfordrende og et stort privilegium. Å komme på innsiden av et variert misjonsarbeid både i Norge og på en rekke misjonsfelter er svært inspirerende. Samtidig har vi et overordnet ansvar for organisasjonen også når saker preget av uenighet og konflikt pågår. Hovedstyret ønsker derfor å takke de som har meldt fra om opplevelser av kritikkverdige forhold i NLM. Vi er også takknemlige for alle de som de siste månedene har fortalt at de ber – både for ledelsen og for alle de som på ulike måter er engasjert i NLM. Vi ønsker at vi kan stå sammen i tjenesten om å nå verden for Kristus.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt