Verdidebatt

Manglende åpenhet om norsk bistand

Dette skaper usikkerhet og misforståelser om Norges intensjoner.

OSLO, NORGE 20191002. 
ankommer den høytidelige åpningen av det 164. Storting.
Foto: Berit Roald / NTB

Anette Wilhelmsen og Anita Haslie

Evalueringsavdelingen i Norad

Norge har brukt 3,2 milliarder kroner på bistand til Somalia i perioden 2012–2018, og er blant topp 10 av de største giverne til landet. Utenriksdepartementet har en egen strategi for bistand til Somalia, men den er unntatt offentlighet. Dermed vet ikke Norges partnere i Somalia hva den norske strategien er. Det samme gjelder Norad-ansatte som ikke er sikkerhetsklarert.

Uklar kommunikasjon

Misforståelser og uklarhet om Norges prioriteringer i Somalia har kommet til uttrykk på flere måter, ifølge en ny Norad-evaluering av norsk innsats i Somalia.

I Somalia har Norge samarbeidet tett med den føderale regjeringen for å bidra til statsbygging i landet. Evalueringen viser at dette skapte et dilemma for det norske engasjementet, siden denne regjeringen verken var fullstendig inkluderende eller representativ.

Evalueringen finner at det er lite kommunisert hvorfor Norge har valgt å jobbe tett med regjeringen og hvordan Norge håndterer dette dilemmaet. Dette har igjen ført til usikkerhet blant bistandspartnere i Somalia om hvor nøytrale Norge er. Noen partnere har derfor vært forsiktige med å dele relevant informasjon med Norge fordi de er usikre på hvordan informasjonen brukes.

LES OGSÅ: «Alle som har vært innom bistandsorganisasjoner vet dette: Med hvit hud kan du komme langt»

Norges intensjoner?

Et annet eksempel der partnere har hatt oppfatninger om Norges intensjoner, er bistand til oljesektoren i Somalia. Norge har gjennom Olje for utvikling-programmet ønsket å bidra til effektiv forvaltning av oljeressurser, og bidratt til maritime grenseforhandlinger. Ulike aktører har stilt spørsmål i somalisk media om hvorvidt Norges bistandsengasjement i oljesektoren er motivert av kommersielle interesser heller enn utviklingsformål. På tross av denne debatten i åpne medier i Somalia, fant ikke evalueringen noe bevis for at Utenriksdepartementet har forsøkt å oppklare disse misforståelsene. I tillegg har Norge vært lite åpne om mål og prioriteringer i sitt engasjement i oljesektoren.

Evalueringen finner at Utenriksdepartementet antakelig hadde hatt fordel av å kommunisere dette tydeligere og være mer åpne om de norske prioriteringene.

Bidrar til bedre bistand

Ifølge evalueringen kan misforståelser og uklarheter svekke gjennomføringen av norsk bistand. Den peker på flere områder der mer åpenhet kan bidra til bedre bistand.

For det første kan åpenhet om hva man ønsker å oppnå med bistanden bidra til tillit. Og motsatt: uklarhet rundt hva en aktør ønsker med engasjementet sitt kan føre til mistro om intensjoner.

Videre kan åpenhet bidra til bedre samarbeid om bistand. Internasjonale bistandsaktører har i årevis snakket om å styrke samarbeid og koordinering mellom aktører som driver bistand i et land. For å oppnå et godt samarbeid mellom giverland er det en forutsetning at de er åpne om egne prioriteringer og bidrag.

For det tredje kan kommunikasjon og åpenhet om mål bidra til bedre samstemthet mellom forskjellige norske bidrag. Samstemthet handler om å sikre at alt norsk engasjement drar i samme retning.

Bedre og åpen kommunikasjon rundt Norges prioriteringer i landet kunne altså bidratt til bedre bistand, ifølge evalueringen.

Evalueringsavdelingen er selvstendig avsender av kronikken. Evalueringsavdelingen er regulert gjennom instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid. Hovedoppgaven er å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet. Evalueringen av Norges engasjement i Somalia ble gjennomført av Tana Cph og Christian Michelsens Institutt, på oppdrag fra Evalueringsavdelingen.

LES MER OM BISTAND:

---

Fakta:

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt