Verdidebatt

Studenter har krav på informasjon om verdimessig ståsted

NLA Høgskolens verdidokument kommer i konflikt med samfunnsmandatet til en lærer. Å ikke opplyse eksplisitt om dette spriket kan virke villedende.

Gunn Vedøy

Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Elin Ørjasæter og Karl-Fredrik Tangen går sterkt ut mot mitt tips til Forbrukertilsynet i Vårt Land. I tipset ber jeg om å få en vurdering av om NLA Høgskolen opererer innenfor markedsføringsloven. Årsaken til mitt initiativ er at vi i dag markedsfører oss som en skole med et kristent verdigrunnlag, og ikke informerer eksplisitt om at vi har et verdidokument som målbærer et tradisjonelt syn i samlivsetikken.

Tangen og Ørjasæter beskriver mitt initiativ som at jeg er «skikkelig på villspor» og at resonnementet mitt «ikke er godt tenkt». Jeg velger å tro at de uttaler seg som de gjør fordi de ikke har hørt argumentasjonsrekken min ferdig. Jeg er fullstendig enig i betraktningene deres på generelt grunnlag, men mener likevel at studenter kan ha krav på eksplisitt informasjon om verdimessig ståsted når denne informasjonen er særlig relevant.

I konflikt med samfunnsmandatet

NLA Høgskolen tilbyr i dag utdanninger innenfor ulike områder som økonomi og administrasjon, teologi, journalistikk, musikk, interkulturelle studier og lærerutdanning. For de fleste av våre studieområder vil behovet for eksplisitt informasjon om verdimessig ståsted antakelig ikke være særlig relevant. Det vil det imidlertid være for våre lærerutdanninger, som er rene profesjonsutdanninger.

Grunnen er følgende: Begrepet «kristen» i Norge i dag, gir assosiasjoner til praksisen i Den norske kirke, som anerkjenner to syn i samlivsetikken, ett tradisjonelt og ett liberalt. NLA Høgskolen godtar i sitt verdidokument bare det tradisjonelle synet, mens lærere i barnehage og grunnskole må handle i henhold til barnehageloven, opplæringsloven og Lærerprofesjonens etiske plattform, som bygger på et liberalt syn. Slik kommer NLA Høgskolens verdidokument i konflikt med det som er samfunnsmandatet som lærere skal handle innenfor. Alle som sender sine barn til norske barnehager og grunnskoler, må kunne ha tillit til at barna blir møtt av lærere som respekterer samfunnsmandatet.

Kan virke villedende

Lærerutdanningene på vår høgskole er akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), og studenter fordeles mellom ulike lærerutdanningsinstitusjoner av Kunnskapsdepartementet. Nyutdannede lærere med vitnemål fra en høgskole som er uttalt på at den ikke slutter seg til verdigrunnlaget i samlivsspørsmål som lærerprofesjonen i Norge i dag bygger på, kan potensielt møte utfordringer når de skal søke jobb og praktisere som lærere. Å ikke opplyse eksplisitt om dette spriket kan virke villedende. Det er også dette jeg mener gjør at informasjon om verdimessig ståsted i markedsføringen av høgskolen er en særlig relevant opplysning for våre studenter i lærerutdanningene.

For meg som fagperson har dette vært et så viktig og prinsipielt spørsmål, at jeg har ønsket å få det prøvet av Forbrukertilsynet.

LES OGSÅ:

Vårt Land på lederplass: Det kan være grunn til oppfordre studenter til å undersøke hvilken skole de har søkt seg inn på

Styreleder i Til Helhet ansatt som studentprest på NLA

NLA-lærere med privat initiativ: Tilbyr samtaler med skeive studenter

---

Fakta:

---

Dana Wanounou

Dana Wanounou

22

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt