Verdidebatt

Vi kan ikke utdanne framtidas lærere i fortidens læreplaner

Bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring er inne i alle skolens trinn. Nå må lærerutdanningene i hele landet henge med!

Victoria Thoresen

UNESCO Chair for Education about Sustainable Lifestyles

Tom Sverre Tomren

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU)

Anne Cathrine da Silva

FN-sambandet

Arne Holte

Nettverk for Livsmestring

Arnfinn Nygaard

RORG-samarbeidet

Robert Didham

Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling Høgskolen i Innlandet

Brita Phuthi

Folkehøgskolerådet

Egil Nygaard,

Psykologisk institutt, UiO

Judith Klein,

Nettverk for utdanning for bærekraftig utvikling (NUBU)

Med fagfornyelsens fokus på vår tids store spørsmål stilles det krav til ny kompetanse, endrede fagsammensetninger og arbeidsmåter. Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring er nå inne i de fleste fag på alle trinn.

Når det nye læreplanverket LK20 trer i kraft august 2020 skal disse tre tverrfaglige temaene være hele skolens anliggende, jamfør Stortingsmelding 28 (2015-2016).

Hvordan sikre at alle kommende lærere får kompetanse innen disse nye fagområdene? Hva slags plan har dere for å sikre at lærere utdannes for framtiden, ikke fortiden, Guri Melby og Henrik Aasheim?

Lærerutdanning

Nylig stilte Marit Knutsdatter Strand (Sp) skriftlig spørsmål til Kunnskaps- og integreringsministeren, Guri Melby, om hvilke tiltak regjeringen har satt i verk for å sikre at lærere – gjennom lærerutdanningen og etter- og videreutdanning - får nødvendig kompetanse til å undervise i de tverrfaglige temaene. Melbys svar vitner om en rekke tiltak når det gjelder etter- og videreutdanningen, men vi kunne ikke finne et eneste initiativ når det gjelder lærerutdanningene.

Det er videre bekymringsfullt at Melby selv påpeker at retningslinjene for lærerutdanningene og læreplanene burde henge sammen. Selve mandatet for fagfornyelsen er fastlagt i Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag - Fordypning – Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet. Her slås det fast at både rammeplanene og de nasjonale retningslinjene for lærerutdanningene skal forholde seg til den til enhver tids oppdaterte læreplanverk i skolen.

Ergo er det for det første på høy tid at politisk ledelse selv tar ansvar for at retningslinjene og rammeplanene for lærerutdanningene justeres, slik at de er i tråd med det nye læreplanverket (LK20). For det andre må hver enkelt lærerutdanning komme i gang med lignende prosesser som resten av skolesektor for å integrere fagfornyelsen.

• LES OGSÅ: Ungdom redder verden: «Her er fire tips til en bedre skole fra en som kun fikk seksere på vitnemålet.»

Stor variasjon

Enhver lærerutdanning, som del av universitet- og høgskolesektoren, er avhengig av faglig autonomi. Denne er viktig for å sikre faglig kvalitet i høyere utdanning, men gjør samtidig at det i dag er stor variasjon mellom i hvilken grad de ulike lærerutdanningsinstitusjonene har igangsatt prosesser for å integrere fagfornyelsen. Mens enkelte lærerutdanninger har utviklet ny didaktikk som gir et faglig innhold til de tverrfaglige temaene, underviser andre fortsatt i det gamle læreplanverket (LK06).

Det nye læreplanverket har stort rom for fortolkning og faglig skjønn, og burde ikke ses som en trussel mot den profesjonsfaglige autonomien. Tvert imot burde nettopp lærerutdanningene ta eierskap, fylle begreper med innhold og legge til rette for kritisk fortolkning av læreplanene innen en profesjonsfaglig ramme. En god lærerutdanning forutsetter både profesjonsfaglig frihet, men også å forberede lærerstudentene på det praksisfeltet de kommer til å møte.

Grubling

For å skape synergi mellom lærerutdanningene og praksisfeltet er det en rekke spørsmål som nå burde prege prosessene og grubles over på hver eneste lærerutdanning. Hvordan integrere vår tids store spørsmål i lærerutdanningene? Hvordan organisere undervisningen slik at lærerstudenter får erfaring i tverrfaglig og flerfaglig samarbeid? Når selve kjernen i fagene nå er omdefinert - hva betyr det for fagene på lærerutdanningene? Når ny overordnet del av læreplanverket sier at verdiene og prinsippene skal ligge til grunn for alt skolen gjør og prege alt elevene skal lære, hva slags grep bør lærerutdanningene gjøre for å forberede lærerstudentene på dette?

Framtidas lærere

En av begrunnelsene for fagfornyelsen var å sikre bedre sammenheng i læreplanverket og i og mellom fagene. Det som trengs nå er å sikre sammenheng mellom det som læres på lærerutdanningene og det som læres i skolen. Vi kan ikke utdanne framtidas lærere i fortidens læreplaner. Vår tids store spørsmål banker på klasseromsdørene så vel som på hjemmeskolens dør. Det haster å få lærerutdanningene på banen!

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt