Verdidebatt

Bygge bro mellom kultur og teknikk?

Ansvar og yrkesetikk har alltid vært der, og skadelige avvik har blitt straffet.I løpet av den siste generasjonen har utviklingen gått dramatisk fort, mens moral og kontroll har blitt hengende etter. Samfunnets evne til å kontrollere utviklingen ser ut til å slå alvorlige sprekker.

Teknisk utvikling

Fra den første flintøks og fram til i dag har den tekniske utviklingen bidratt til mer mat og bedre hus. Fra boktrykkerkunsten har vi fått en utvikling av kunnskap som har bidratt på mange områder, ikke bare på det tekniske. Vi har fått en økonomisk utvikling som har bidratt til kunst og kultur, men også til rivalisering og kriger.

I de siste par tiår har vi hatt en utvikling innen kunstig intelligens som kan lette hverdagen vår, men som også kan føre utviklingen inn i et destruktivt spor.

Kunnskap

"Kunnskap er makt" var våre besteforeldre overbevist om. Men nå er det slik at kunnskap om makt har blitt farlig. På nettet finnes det ikke bare "nett-troll", men også programmerte roboter som sprer propaganda og falsk informasjon på en måte som kan narre nesten alle. Digitaliseringen åpner for en omveltning av virkeligheten som truer demokratiet.

Folk i arbeid

I vår oldeforeldres generasjon var mer enn 70 % av befolkningen i Norge knyttet til jordbruket. Arbeidet på en middels gård var et arbeidsfellesskap der flid og arbeidsmoral var en del av morsmelken. I dag sitter bonden alene på traktoren. 
Også arbeidet i banken har endret karakter. Maskiner teller penger og minibank og kredittkort har blitt digitalisert og styres av matematiske formler.

Hva er en drone?

En drone er et ”mini-helikopter” som ikke frakter mennesker, men teknisk utsyr. Det kan fjernstyres, og det kan programmeres til å velge mellom alternativer. Det kan brukes i det godes tjeneste, men også frakte våpen. Den minste dronen er på størrelse med en bie, og den kan frakte dødelig gift.

Robot

En robot er en mekanisk innretning som kan klippe plenen, støvsuge gulvet og utføre annet rutinearbeid. Å ta de tunge løftene på sykehjemmet er en velkommen hjelp. Vi synes kanskje det ikke er så ille at kaffemaskinen har erstattet den hyggelige damen bak disken, men hva med å skifte bleier? Kan roboten kan vise omsorg?

Utviklingen er truende

Alle de muligheter for misbruk som ligger foran oss, kan skremme oss fra vett og forstand. Den medmenneskelighet som er limet i samfunnet, kan forvitre. FNs menneskeretter og barnekonvensjon er truet, ikke bare av diktaturer, men også av demokratier. Også på det personlige plan kan en føle seg urolig. Ulike former for mobbing og trakassering skjer både fysisk og digitalt.

Moral og personlig integritet

Alle store bedrifter, politiske partier, foreninger og lag har sine etiske regler, - sin moral-kodeks. Men, når det åpnes for personlige ambisjoner og raske fortjenester, er det ikke alle, kanskje bare noen få, som klarer å motstå fristelsen.

Å kunne se forbi egne goder og ønske sin neste vel, ja ønske det beste for fellesskapet, er en dyd som vi ønsker for det store flertall. Vi håper i alle fall at våre tillitsvalgte tar gode beslutninger for fellesskapet. Men så er det slik at vi har forskjellige meninger og vi har våre svakheter. Ønsket for oss alle er at vi skulle vokse i troverdighet og moralsk integritet. Samfunnet behøver det nå mer enn noen gang.

Kan moral læres?

Å lære å løse konflikter på en konstruktiv måte, er en dyd som vi alle burde finne ut av og ta til oss.

Den gyldne regel: "Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg" , finnes i alle verdensreligioner. Men, - praktiseringen skorter det på.

Å utvikle seg etisk og moralsk er et livslangt prosjekt. En må være tolerant mot andre, og gjerne ”vende det annet kinn til”, men være en skånselsløs dommer mot seg selv.

Store bedrifter som jobber systematisk med etikk, setter gjerne opp ”månedens etiske dilemma” som skal besvares elektronisk av alle. Å lære om og forstå etiske dilemma, kan bidra til god innsikt. Det vi trenger, mer enn noen gang før, er visdom. En visdom som sitter dypt i personligheten og leder oss til medmenneskelighet og det gode samfunn.

Et ord fra Verdikommisjonen (2001):

Det du bevisstgjør kan du gjøre noe med,

det du ikke bevisstgjør, gjør noe med deg.

Verdikommisjonen var forut for sin tid. Hovedrapporten er på 20 sider der halvparten er tegninger. Da den kom for 17 år siden, ble den slaktet av alle journalister, - med to unntak.

Denne rapporten er enda mer aktuell i dag.

Seniortanken, Stavanger (seniortanken.com): 

Torvald Sande, Gunnar Berge, Egil Harald Grude, Njål Kolbeinstveit, Jostein Soland, Hjalmar Inge Sunde, Ivar Sætre, Kjell Traa

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt