Leder

Balansegang for nytt likestillingsombud

Når Norges første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud tiltrer, må han lytte til tros- og livssynsmiljøene.

Bjørn Erik Thon er det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Foto: Mariam Butt / NTB

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag ble Bjørn Erik Thon utnevnt som nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Han blir den første mannen som innehar denne rollen etter at den ble etablert, som verdens første i sitt slag, i 1978. Thon har bred bakgrunn fra flere tunge lederoppgaver med lignende mandat, og han har tidligere vist at han kan ta en pådriverrolle i den offentlige debatten. Ved utnevnelsen ble det lagt vekt på at rollen som vaktbikkje for likestillingen i hele landet, er hans viktigste oppgave. Men Thon må mestre å gå inn i flere av samfunnets mest betente debatter. Vi forventer et synlig og modig ombud, men også et ombud som ser at rollen har flere motstridende oppdrag.

Seige strukturer

Når det gjelder likestilling mellom kjønn, har Norge kommet langt. Det er likevel en del spørsmål som har vært på likestillingsombudets agenda helt siden 1978, og som fortsatt må prioriteres. Diskriminering og ulikheter mellom menn og kvinner er en overraskende seig materie å endre, og framskritt ett sted kan ofte bety tilbakeskritt på et annet område. Kampen mot vold mot kvinner, sosial kontroll og seksuell trakassering er fortsatt høyaktuelt.

I forrige uke, den 15. november, ble likelønnsdagen markert. Dette er den dagen som markerer hvor stort gap det fortsatt er mellom menns og kvinners lønn her i landet. Kvinner tjener altså fortsatt rundt 87 prosent av menn – og 15. november var 87 prosent av 2021 tilbakelagt. Mye av forklaringen på lønnsgapet handler om at kvinner jobber i andre sektorer enn menn, at de ikke i like stor grad tar eller får lederjobber og at deltid er en lønnsvekst-felle. Men Thon bør se enda grundigere på hva som skjer med lønnsutvikling i forbindelse med svangerskap, fødsel og småbarnsliv.

Utvidet mandat

I 2006 fikk likestillingsombudet et større og utvidet mandat. Det skal ikke bare bekjempe diskriminering basert på kjønn, men også ha et overordnet vaktbikkje-ansvar og ta en pådriverrolle for å hindre diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Denne utvidelsen er riktig, men har også vist seg å være krevende i enkelte saker der ulike menneskerettigheter faktisk står mot hverandre. Enkelte ganger vil religionsfrihet måtte tillegges mer vekt enn likestilling mellom kjønn, for eksempel er det fortsatt ikke alle lederjobber i tros- og livssynssamfunn som er åpne for kvinner. Andre ganger vil kravet om likestilling måtte veie tyngst.

Det er avgjørende at et ombud som skal ivareta flere ulike minoriteters rett til ikke å bli diskriminert, har en lyttende og prinsipiell holdning. Derfor bør Thon ta initiativ til en god og tett dialog med tros- og livssynsmiljøene når han tiltrer i februar.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder