Kultur

– Vi har avslørt flere systemsvakheter, og vil advare beslutningstakerne mot ukritisk bruk av dette verktøyet, sier Svein-Arild Vis.

Han er prosjektleder på et forskningsprosjekt ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern, ved Norges arktiske universitet i Tromsø. De har fått i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoret (Bufdir) å evaluere den norske Kvellomalen.

Kvello

Malen er oppkalt etter Øyvind Kvello, og er mye brukt i norsk barnevern. Hensikten er å kartlegge svikt i omsorgen, og som grunnlag for å sette inn tiltak fra barnevernet. Den er integrert i det elektroniske journalsystemet som majoriteten av norske kommuner bruker for sine avgjørelser om å sette inn omsorgstiltak.