Kultur

Klimautstillinger og vitensentre sponses av oljeselskaper: – Et fundamentalt problem

KLIMA: Klimaforskere mener flere bør være kritiske til Equinor og andre oljeselskapers rolle i formidling av informasjon om klima og energi i utstillinger og vitensentre.

– Det er et fundamentalt problem at en utstilling om olje og gass blir sponset av olje- og gassindustrien, som jo er grunnen til klimaendringene, sier klimaforfatter Ketan Joshi om utstillingen «Olje og gass» på Teknisk Museum. Utstillingen er sponset av blant annet Equinor, Shell og Exxon Mobil.

Debatten om museumssponsor har blitt aktualisert etter at Science Museum i London nylig har blitt kritisert for en klausul de har med oljeselskapet Shell.

Kritiserer avtale

I dokumenter publisert av aktivistgruppa Culture Unstained, vises det til en avtale om å ikke skade selskapets omdømme. Shell sponser blant annet utstillingen Our Future Planet, som tematiserer karbonfangst- og lagringsteknologier og naturbaserte løsninger på klimakrisen.

Science Museum har svart at de avviser de «ubegrunnede påstandene om at kuratorene var påvirket av eksterne kilder.»

Jonathan Newby, direktør for Science Museum Group, sier at Science Museum hele tiden har hatt redaksjonell kontroll over innholdet i utstillingene og galleriene.

London klimaprotest

– Ødelegger for sitt eget rykte

Culture Unstained skriver at «klausulen kan bli ansett som normal for Science Museum Group (SMG), men i denne konteksten er den svært problematisk.»

Den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg har selv delt nyheten og kommentert at vitenskapsmuseet ødelegger for sitt eget rykte.

Selskapet Shell har uttalt at de respekterer museets selvstendighet og at de støtter utstillingen om karbonfangst.

Olje og gass

I Norge har det blitt rettet kritikk mot lignende samarbeid med flere museer og vitensentre som er sponset av olje. I 2014 ble Teknisk Museum kritisert, blant annet i Morgenbladet, for et samarbeid med blant annet Equinor, Shell og Exxon Mobil, som sponset utstillingen «Olje og gass». Utstillingen ble hovedsakelig sponset av Norsk olje og gass, men Teknisk Museum hadde også egne avtaler med hvert selskap som bidro.

I en artikkel i Dagens Næringsliv i 2018 kritiserte Glen Peters fra Cicero, norsk senter for klimaforskning, denne utstillingen for faktafeil. En av feilene handlet om det samlede utslippet fra norsk olje og gass. Den gang beklaget museet for feilene og lovet å rette de opp.

Som et svar på kritikken, skrev Teknisk Museum i et åpent svar:

- Den nye oljeutstillingen står 100 prosent for museets regning, selv om den er finansiert med støtte fra interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

I en e-post skriver direktør for Teknisk Museum, Frode Meinich, til Vårt Land at faktafeilene ble rettet på. I tillegg skriver han at avtalene med de enkelte selskapene er alle utgått og ikke aktuelle lenger.

– Det handler om det uuttalte

Nå som samarbeidsavtalen mellom Science Museum i London og Shell har blitt avdekket, har også kritikken mot Teknisk museum og vitensentrene sponset av olje- og gasselskaper blitt aktualisert.

Klimautstillinger og vitensentre sponses av oljeselskaper . Ketan Joshi fotografert utenfor Teknisk Museum

Klimaforfatter Ketan Joshi sier til Vårt Land at han generelt sett er kritisk til at utstillinger om klima- og energispørsmål blir sponset av selskaper som har en egeninteresse.

Likevel tror han ikke at for eksempel Equinor går direkte til museene eller vitensentrene og forlanger at de ikke skal si noe negativt om dem.

– Det er ofte mer subtilt, det handler om det uuttalte. For eksempel kan man være redd for å kritisere sponsoren sin for mye, i frykt for å ikke bli sponset igjen ved en senere anledning.

– Tydelig at selskapene påvirker

Joshi sier at han i fjor sommer besøkte Teknisk Museum, og at han stusset over utstillingen om olje og gass som var der.

– Jeg ble overrasket da jeg så at den var sponset av Shell, Equinor, Total, og andre olje- og gasselskaper.

Da Joshi gikk gjennom utstillingen, sier han at syns at det var tydelig at selskapene hadde påvirket innholdet. Han ble overrasket da han så et skilt med overskriften «Gassalderen for reduserte utslipp».

– Jeg reagerte på at det stod at gass reduserer utslipp og at det er bedre enn å brenne kull. Gassutslippene øker og er med på å skape mer klimagassutslipp.

Klimaprotest gassindustrien

Bård Lahn fra Cicero, norsk senter for klimaforskning, sier til Vårt Land at synet på gassindustrien har endret seg mye de siste 10 årene.

– For 10 år siden var det mange som anså gass som et bidrag i riktig retning, som kunne hjelpe med å redusere klimagassutslippene. Men dette har kommet i et annet lys nå.

---

Parisavtalen

  • Holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C.
  • Øke evnen til å tilpasse seg klimaendringene og fremme klimarobusthet og en lavutslippsutvikling, på en måte som ikke setter matproduksjonen i fare.
  • Gjøre finansieringsstrømmer forenlige med en klimarobust lavutslippsutvikling.
  • Avtalen har også et mål om netto-null utslipp (dvs. balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser) i andre halvdel av århundret.

(Kilde: Regjeringen.no)

---

Lahn refererer til Parisavtalen fra 2015, der målet er et netto nullutslipp i andre halvdel av århundre. Det vil si at menneskeskapte utslipp ikke skal være større enn naturens opptak av klimagasser.

– Da vil ikke gassindustrien kunne være til hjelp med dette målet.

– Ikke direkte galt

Frode Meinich fra Teknisk Museum svarer at det har blitt lagd en plan for en oppgradering av utstillingen, særlig med tanke på klimaavtalene og kunnskapen som har kommet til siden 2014. Videre skriver han at det så langt ikke har vært prioritert av museet, siden det er kostbart å endre faste utstillinger. Likevel presiserer han:

«Vår vurdering er at disse formuleringene ikke er direkte gale og derfor ikke presserende å endre. Vi er selvfølgelig tydelige på at gass er en fossil energikilde som også gir CO2-utslipp og som dermed også må kuttes for å nå klimamålene.»

Olje og gass, Teknisk Museum

Problematiserer oljeutvinning

Equinor støtter en rekke museer og vitensentre rundt om i Norge gjennom programmet deres «Morgendagens helter». Vitensentret Inspiria science center i Sarpsborg har et prosjekt kalt Kodekraft som er sponset av programmet til Equinor. Kodekraft er et gratis undervisningsprogram i programmering som tilbys til alle elever på 9. og 10. trinn i Norge. Geir Endregard, administrerende direktør i Inspiria, sier til Vårt Land at både Vitensenterforeningen og Inspiria «står fritt til å ha elevopplegg som problematiserer oljeutvinning i arktisk, skifersand eller annet der Equinors rolle også kan adresseres.»

– Vi har for eksempel hatt Klimadager på flere videregående skoler siste halvår som klart prøver å vekke elever til engasjement. Vi har aldri følt at prosjekt innen programmering har lagt noen begrensning for hva vi gjør på andre områder, eller for hva eller hvordan vi adresserer mer kontroversielle temaer.

Dobbel motivasjon

Bård Lahn sier at selskapene som sponser slike utstillinger og sentre har en dobbel motivasjon.

– De kan ha en ambisjon om å bidra positivt og ville bidra med å gi tilbake til samfunnet. Samtidig vil de profilere seg selv på en bestemt måte.

Bård Lahn

Han trekker frem prosjektet «Morgendagens helter».

– Dette er en del av deres strategi. Det er viktig for selskaper som Equinor å vise hvor viktige de fortsatt er for det norske samfunnet, siden det gir dem en politisk makt.

Ny energiutstilling

Frode Meinich fra Teknisk Museum sier at de er i gang med å lage en helt ny energiutstilling.

Meinich presiserer at denne ikke er knyttet til Olje og gass-utstillingen, men at de har inngått et samarbeid med Equinor og «Morgendagens helter».

– Som i de fleste sponsoravtaler er det tatt inn en formulering om at vi gjensidig ikke skal skade hverandres anseelse. Men vi har også en egen presisering i den nye avtalen hvor Equinor aksepterer at kontroversielle spørsmål kan tas opp i drift, arrangementer og utstilling på en uavhengig og kritisk måte. Derfor er dette ikke problematisk for oss.

Klimautstillinger og vitensentre sponses av oljeselskaper . Ketan Joshi fotografert utenfor Teknisk Museum

– Oljas fremtid har endret seg

Lahn mener det kan være problematisk at selskaper som Equinor sponser museer og vitensentre.

– Det kan bety at de må trå forsiktig, fordi de må passe på omdømmet til selskapene de blir sponset av. Det kan være dårlig for den åpne debatten.

Lahn mener at det er en generell lærdom som alle er nødt til å ta innover seg: At oljas fremtid har endret seg.

– Det er derfor viktig at museer som har eldre utstillinger tenker kritisk gjennom det de allerede har utstilt. Er de oppdaterte på situasjonen i dag? Det er også viktig at de tenker kritisk gjennom avtalene de inngår, og hva de kan stå inn for.

«Skal opptre lojalt»

Geir Endregard fra vitensentret Inspiria sier at de har signert en kontrakt for prosjektet Kodekraft på vegne av Vitensenterforeningen, der det står at «partene skal hver for seg oppfylle sine forpliktelser under denne avtalen, og begge parter skal opptre lojalt i forhold til hverandre og slik at den annen parts anseelse ikke skades.» Endregard sier at et slik formulering er vanlig i samarbeidsavtaler.

– Men det gjelder jo aldri mer enn selve det prosjektet eller samarbeidet. I Kodekraft-prosjektet er det vi som har definert alt innhold og retning på løsningen som tilbys skolene.

Geir Endregard

– Hindrer ikke faglig uenighet

Sissel Rinde, informasjonsdirektør i Equinor, svarer til Vårt Land at det er riktig at det finnes en standardformulering i avtalene deres. Den går ut på at alle deres samarbeidspartnere har skrevet under om at ingen av partene skal skade hverandres omdømme. Likevel presiserer Rinde at dette ikke gjelder det faglige innholdet i utstillinger eller prosjekter.

– Det skal ikke være til hinder for partene når det gjelder faglig uenighet, sier hun.

Rinde sier at det er viktig for Equinor å sponse og støtte økt kunnskap om vitenskapsfagene, særlig for barn og ungdom, uten å formidle et bestemt syn.

– Vi støtter utstillingene og vitensentrene som skaper interesse for og kunnskap om vitenskap. Vi er også opptatt av at de unge skal lære om energiutfordringene som de vil møte på i fremtiden.

– Ikke oppsiktsvekkende

Tore Bråthen, jussprofessor på Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, sier til Vårt Land at dette er vanlig måte å formulere en slik avtale på.

– Jeg synes ikke at det er noe oppsiktsvekkende ved denne formuleringen.

Videre sier han:

– Det er lett å skjønne at en slik type avtale går ut på om man direkte skader omdømmet til Equinor, ikke om en generell kritikk av oljeindustrien eller at jorda trues av klimaendringer. Sistnevnte vil ikke regnes som det å skade noens omdømme.


Les mer om mer disse temaene:

Sarah Hervé

Sarah Camille Hervé

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur