Kultur

Fikk ikke medhold mot Fretex

Under dissens har Oslo tingrett funnet at oppsigelsen Fretex gjorde av Per-Yngve Monsen, ikke var usaklig. Men retten mener at begge parter eskalerte konflikten.

Fredag ettermiddag kom avgjørelsen fra Oslo tingrett i søksmålet som Per-Yngve Monsen har reist mot Fretex Miljø. Monsen mente seg usaklig oppsagt og at dette var en gjengjeldelse mot ham fordi han hadde varslet om kritikkverdige forhold i Fretex-konsernet.

Fagdommeren og den ene meddommeren har kommet fram til at oppsigelsen ikke var usaklig. Flertallet i retten ser det «som klart mest sannsynlig at den gjennomførte omorganiseringen ville funnet sted også om Monsen og hans varslinger tenkes bort».

Den andre meddommeren mener at oppsigelsen var usaklig og en gjengjeldelse mot Monsen, og derfor lovbrudd. Meddommeren mener at omorganiseringen av Fretex bar preg av at et av formålene var å bli kvitt Monsen.

Dårlig stemning

I dommen understreker retten samlet at det «er etter rettens syn ikke tvilsomt at begge parter må ta ansvar for at konflikten har eskalert».

«Årsaken til en konflikt kan eksempelvis være uenighet om mål og midler, eller det kan være en relasjonskonflikt, der personer misliker hverandre. Konflikten i nærværende sak inneholder alle de nevnte elementer, og det er etter rettens syn ikke tvilsomt at begge parter må ta ansvar for at konflikten har eskalert. Enhver konflikt involverer følelser, hvilket kan forklare vitneutsagn om dårlig stemning og isfront mellom partene. En arbeidsgiver kan imidlertid ikke la slike følelser bli styrende for håndteringen av arbeidstakeres ansettelsesforhold», heter det i dommen.

LES MER: Nestleder i Fretex stilte spørsmål om gjengjeldelse

Lite formålstjenlig

Da Per-Yngve Monsen høsten 2016 ble kjent med forholdene rundt at en butikkjedesjef i Fretex hadde inngått en sluttavtale året før, som butikkjedesjefen følte seg presset til og deretter angret på, mener retten at måten Monsen opptrådte på overfor Fretex var «ganske uberettiget og kritikkverdig».

«I stedet for å forsøke å skape dialog mellom partene, besørget han i stedet en ytterligere eskalering av konflikten, hvilket fremstår som både unødvendig og lite formålstjenlig. Monsen har da også selv erkjent dette. Konflikten og opptrappingen av den må imidlertid også Fretex bære sin del av ansvaret for. Gjennom vitneprovene fra flere tidligere og nåværende ansatte i Fretex-konsernet, (...), sitter retten igjen med et klart inntrykk av at Vestres lederstil kunne være utfordrende», sier retten ifølge dommen.

Mener Monsen bør fortsette

Retten har også vurdert om Fretex kunne kreve at Monsen fratrådte sin stilling mens behandlingen av saken pågår. Retten mener at det høye konfliktnivået mellom partene kan være et argument for dette, men at Monsen som arbeidstaker i utgangspunktet har rett til å fortsette i stillingen. Retten peker også på at Monsens stilling nå er borte, og at det dermed kan virke urimelig å legge til rette for at Monsen får fortsette i stillingen. Dette har Monsens nærmeste leder ønsket, fordi han mener at det er urimelig at Monsen skal være fritatt for arbeidsplikt samtidig som han mottar lønn fra Fretex Miljø.

«Under tvil er retten kommet til at Monsen bør få stå i stillingen under sakens behandling», heter det i dommen.

Deler saksomkostninger

Siden Fretex Miljø ifølge retten må anses for i hovedsak å ha vunnet saken, skal i utgangspunktet Monsen betale både egne og Fretex' saksomkostninger. Men retten har funnet tungtveiende grunner for å frita Monsen for dette. Retten viser til at avgjørelsen er fattet under dissens, at saken «er av velferdsmessig betydning» og at styrkeforholdet mellom partene tilsier at Monsen fritas for å betale saksomkostninger for Fretex. Derfor må begge parter betale hver sine saksomkostninger.

Fornøyd

Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo sier at Fretex Norge er fornøyd med å ha fått medhold av retten.

– Fretex Miljø er frifunnet og det er i tråd med vår påstand, sånn sett er vi fornøyd. Og så er det viktig å si at vi hadde håpet at dette kunne bli løst tidligere og på en annen måte. Men nå ble det som det ble, sier hun.

– Hvordan ser Fretex på at retten sier at Monsen bør fortsette i stillingen til saken er endelig avgjort?

– Jeg har ikke fått lest hele dommen, så dette har jeg ikke fått satt meg inn i. Vi retter oss etter det dommen har bestemt.

Gjermundbo sier også at Fretex vil forholde seg til det retten sier om saksomkostninger og har ingen flere kommentarer til det.

– Retten sier også at begge parter har et ansvar for at konflikten ble trappet opp, og at det gjennom vitneforklaringer har kommet fram utfordringer ved konsernsef Trond Ivar Vestres lederstil. Hvordan ser Fretex på dette?

– Det er 700 ansatte i Fretex og at det er noen av dem som ikke er fornøyde, har kommet fram. Vi har vist til vår medarbeidertilfredshetundersøkelse der vi kommer godt ut, så jeg kjenner meg ikke igjen i det som går på arbeidsmiljøbiten der. Når det er sagt, er vi en stor arbeidsplass og når det skjer ting noen ikke er fornøyd med, da tar vi tak i det. Vi har uenigheter og ting vi jobber med, sånn regner jeg med det er på de fleste steder, sier Gjermundbo.

Vil anke dommen

Per-Yngve Monsen vil anke dommen fra tingretten, og synes den reiser mange spørsmål.

– Her er det dommere som ikke har skjønt seg på varslingsinstituttet og sett bort fra hele bevisførselen vår. De forholder seg til det motparten har sagt har skjedd, uten mer dokumentasjon, sier han.

Monsen synes det er underlig at tingretten tar utgangspunkt i at Monsen har ment at omorganiseringen i Fretex skjedde bare for å bli kvitt Monsen. Selv understreker han at hans stilling bare var en del av omorganiseringen.

– Jeg har heller ikke ment at det ikke var nødvendig å gjøre noe med organiseringen.

Monsen mener retten ikke har diskutert hvorfor det var nødvendig at hans stilling ble borte. Han viser til at daværende leder for Fretex Norge, Eivind Madsen, i retten forklarte at Monsens stilling var et tema i januar 2017 da Fretex begynte å legge planer for omorganiseringen.

– Min stilling var første tema i omorganiseringen. Dette har retten ikke problematisert, sier Monsen.

– Vil du anke?

– Ja, det er klart at jeg kommer til å anke.

– Vil du stille på jobb nå som retten har sagt at Fretex ikke kan nekte deg det?

– Ja, jeg stiller på jobb hvis de ønsker at jeg gjør det, men jeg har ikke noen stilling å gå til. Men retten sår tvil om dette også og sier at de har kommet til dette «under tvil», sier Monsen.

– Tilbakeslag

Professor ved Handelshøyskolen BI, Petter Gottschalk, som har forsket på varsling og fulgt flere norske varslingssaker, mener at dommen er «et tilbakeslag for hva som kan oppfattes som gjengjeldelse mot en varsler».

– Gjengjeldelse er både enkelthandlinger og prosess. Monsen bør anke, både fordi saken er prinsipielt viktig, og fordi rettens mindretall mener han ble utsatt for gjengjeldelse i Fretex, sier Gottschalk.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur