Partiet Sentrum er ikke KrF 2.0

Vi har fått spørsmålet: Er Sentrum et parti for «de kristne»? Vårt svar er at vi er et livssynsåpent parti der jøder, kristne, muslimer, agnostikere og ateister skal kjenne seg trygge på at vi kan fungere sammen som aktive samfunnsborgere.

Verdidebatt

Kristin Walstad

1. nestleder i Partiet Sentrum

Det er hva det tros- og livsynspolitikken betyr i praksis. Det livssynsåpne samfunn tar utgangspunkt i mangfoldet vi alle er en del av. Retten til å tro eller la være. For at et demokrati skal fungere, er det viktig at de som bor i samfunnet deltar i politikken. Da må de politiske partier være åpne for medlemmer med ulik tro og livssyn.

Vi har fått spørsmålet: Er Sentrum et parti for «de kristne»? Jeg skal forsøke å besvare det i dette innlegget.

LES OGSÅ: Valgforsker med brutal analyse: Partiet Sentrum har liten sjanse

Gud og politikk

Henrik Syse sier i sin bok Det vi sier til hverandre at det er et svært tett forhold mellom kampen for et fritt samfunn og troen på Gud. Gudstro er nettopp det som overskrider politisk makt, sier han. Det går langt utover det vi kan vedta her på jord. I siste instans handler det om det enkelte menneskets tilhørighet og livsmening. Det enkelte mennesket står fritt til å finne denne tilhørighet og livsmening uten begrensninger pålagt av en mektig stat.

Og jeg vil si «uten begrensninger pålagt av et politisk parti». Sentrum er et livssynsåpent parti som baserer seg på de kristne og humanistiske verdier. Da er det opp til det enkelte menneske å vurdere hvilket parti som underbygger ens livsmening.

Kjell Magne Bondevik har i flere taler referert til en tretrinnsmodell som uttrykker veien fram mot praktisk politikk innenfor rammen av partiet KrF. Trinn en består av grunnverdier som hentes fra Bibelen og kristendommen. Trinn to er den kristendemokratiske ideologien, og trinn tre: den praktiske politikken.

Bærekraft er viktigst for oss

Partiet Sentrum er ikke KrF 2.0. Sentrum tar utgangspunkt i flere ideer og interesser enn det kristendemokratiske. Sentrum tar først og fremst på alvor at vi står i en klimakrise og at samfunnsutviklingen viser alvorlige tegn til polarisering og voksende utenforskap. Derfor er det bærekraft som er vår hovedinteresse. Så langt har vi ikke klart å finne et «hjem» i en eksisterende politisk ideologi. Så derfor vil vi jobbe videre med dette i tiden framover. Kanskje resultatet vil bli en ny, politisk ideologi der bærekraft står sentralt.

Til grunn for FNs bærekraftsmål ligger det en fordelingsmessig forpliktelse uttrykt i den overordnede målsetningen om «leave no one behind». Dette innebærer et særlig fokus på at utsatte eller sårbare grupper i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt, skal få det bedre. Det er vårt DNA.

Klima- og miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft er grunnplanken for utforming av vår politikk. Dette er genuint, nytt og nødvendig for å levere de beste politiske løsningene for fremtiden.

LES OGSÅ: Arne Viste melder seg inn i Sentrum: – Folk er lei egoismen i særinteressepartier

Ikke et kristent parti

Vi vil derfor ikke kunne si at Partiet Sentrum er et «kristent» parti, slik mange har omtalt partiet De Kristne og KrF. Partiet Sentrum bygger på våre sentrale fellesverdier: demokrati, rettstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling. Det er ikke noe parti som kan ha monopol på kristne verdier. De er fellesskapets verdier, forankret i Grunnloven.

Opplæringsloven er et eksempel på at det er bred enighet om at kristne og humanistiske verdier er viktige fellesverdier for det norske samfunnet: «Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.»

Menneskerettighetserklæringen art. 18 lyder: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer».

Et blokkuavhengig parti

Sentrumsnavnet forplikter. Vi vil være blokkuavhengige. Vi er verken blodrøde eller mørkeblå, noen av oss kan være litt røde og noen kan kanskje være litt blå, men det viktigste for oss er det grønne og det medmenneskelige. Vi vil alltid støtte det regjeringsalternativet som best ivaretar kampen for alle menneskers verdighet, respekt for det enkelte menneske, kampen mot usosiale strukturer som skaper store sosiale forskjeller og kampen for kloden vår.

I sentrum protesterer vi mot blind tro på markedskreftene. Vi ønsker tillitt framfor telling. Vi vil ha politisk og demokratisk styring fremfor new public management. Vi ønsker også å videreføre den gode tradisjonen med at sentrum av norsk politikk fremhever den gjensidige nytten mellom by og land. Vi står midt i alliansen mellom byradikalere og motkulturene i periferien. Vi vektlegger verdien av motkulturene som har bidratt til solidarisk ruspolitikk, troen på at samfunnet bygges nedenfra og til rik språkpolitikk.

Partiet Sentrum er ikke et trossamfunn, men et åpent rom for alle de livene vi lever. Vi er et livssynsåpent parti som tar utgangspunkt i mangfoldet vi alle er en del av.

LES MER OM PARTIET SENTRUM:

• Berit Aalborg om partiet Sentrum: Kan vippe KrF under sperregrensen

• Slik vil Sentrum skape det nye partiet – bryr seg ikke om andre senkes under sperregrensa

• KrF-topp advarer nytt parti om å splitte stemmer – får støtte fra Kjell Magne Bondevik

• Hareide om nytt parti: – Jeg mener sentrumspartiet KrF er det beste alternativet

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt