KRISTIANSAND: Forslaget som ble forkastet, innebærer at Kirkemøtet om ett år skulle ta stilling til forslag om forbønnsliturgi for borgerliginngåtte ekteskap mellom likekjønnede.