Mens antall vielser i Oslo holder seg ganske stabilt, går antallet kirkelige vielser jevnt og trutt nedover. Bare 15 prosent av ekteskapene i Oslo i fjor ble inngått i statskirken.