TRONDHEIM: «Likekjønnede par kan fortsatt ikke vies i kirken og i henhold til norsk lov kan en prest ikke være vigsler ved ekteskap mellom likekjønnede,» heter det i et enstemmig vedtak i Bispemøtet.