4294 treff for "Kjell Kvamme"

Kjønnsforvirring og annen forvirringKjell Arild Pollestad skriver i VL 17. august om forvirring i Bibel 2011-oversettelsen av det hebraiske ordet behemot i Job 40,10 (v. 15 i hebr. tekst). I sitt innlegg lar Pollestad et påfallende oversettelsesvalg i Bibelselskapets siste utgave bli et argument både for å unngå pronomenet «hen» i norske bibler og for å slutte med inkluderende språk i bibeloversettelsen. Dette er tre ulike spørsmål som i liten grad henger sammen. Til spørsmålet om det ikke-binære pronomenet «hen», så har det aldri vært foreslått i Bibelselskapets bibeloversettelser. Når et slikt pronomen ikke finnes i de bibelske kildetekstene, er det også uaktuelt for en bibeloversettelse der konkordans er et viktig prinsipp. Prinsippet om inkluderende språk handler om å rette opp de stedene hvor oversettelsestradisjonen har gjort kjønnsinkluderende trekk i kildeteksten usynlige. Dette prinsippet følges også internasjonalt i vår tid. Et eksempel er flertall av det greske hankjønnsordet adelfoi, som tidligere ble oversatt med «brødre», men som i mange tekster fungerer inkluderende på gresk og i disse tilfellene er oversatt med «søsken» i Bibel 2011. Spørsmålet om kjønn i beskrivelsen av Behemot i Job 40,10 er komplekst. Pollestad påpeker at ordet ikke er å betrakte som hunkjønn, slik det er oversatt i Bibel 2011. På den ene siden er behemot grammatikalsk sett hunkjønn flertall, og dette er også grunnen til at hunkjønnsformene kom inn i sluttredaksjonen av Bibel 2011. Men ordet tar verb i hankjønn. Og selv om det brukes falliske metaforer, så mener noen forskere at det også er vaginale metaforer i beskrivelsen. Monster ble i den antikke nære Østen til tider fremstilt som hunkjønn, for eksempel Tiamat. Behemot-skikkelsen er kjønnsmessig tvetydig, det er også Leviatan-skikkelsen (Job 40,20ff), og begge bør derfor omtales som «den». Dette pronomenet ivaretar tvetydigheten, og det var også oversetternes opprinnelige forslag i Job 40,10. Ulike bibelforskere mener beskrivelsen av Behemot antyder en flodhest, en elefant eller et fabeldyr. De fleste er enige om at beskrivelsen glir over i det mytologiske. I v. 12 (17) velger Pollestad å skrive teksten om. I stedet for «halen» vil han ha «lemmet», og i stedet for «lårsenene» vil han ha «pungens sener». Det er mulig at teksten her bruker metaforer for å unngå direkte betegnelse av kjønnsorganer. Men Bibelselskapets oversettere ønsket å bevare tvetydigheten i teksten og beholdt derfor ordene «hale» og «lår».Anne Mari Schiager Topland, fung. generalsekretær, BibelselskapetTina Dykesteen Nilsen, professor, Bibelselskapets oversettelsesutvalgJorunn Økland, professor og bibeloversetter, Bibelselskapets oversettelsesutvalgTerje Stordalen, professor og bibeloversetter, Bibel 2011

Annonse
Annonse

Mer fra: