Stoltenberg-utvalet la i går fram rapporten med framlegg til korleis dei mest hjelpetrengjande narkomane kan få betre hjelp. Eit av forslaga er å opprette fleire statlege mottaks- og oppfølgingssenter. Samstundes veit Vårt Land at det i går stod minst 97 ledige behandlingsplassar for narkomane ledige rundt om i landet. Tala kjem frå ei uoffisiell rundspørjing som Hovedorganisasjonen for handel og tenester i Noreg (HSH) har gjort blant nokre av sine 56 medlemmer som tilbyr rusbehandlingstenester.