Verdibanken har fått fleire nye storeigarar etter at store aksjonærar har selt seg ut av banken som blei etablert i 2003. Fram til i sommar var Opplysningsvesenets fond (OVF) nest største eigar i banken. Fondet investerer i verdipapir, eigedom og kraftselskap for å sikre framtidige inntekter til Den norske kyrkja. Ved utgangen av 2012 forvalta OVF verdiar for 7,2 milliardar kroner. Av dette utgjorde finanskapitalen rundt 1,8 milliardar kroner. Fondet eigde 7,66 prosent av aksjane i Verdibanken.