Kirkeliv

Desse fire tinga forventar dei av BCC

ØKUMENIKK: Eit medlem, eit eks-medlem og ein kyrkjeleiar fortel om sine forventingar til Brunstad Christian Church etter at dei blei medlem av Norges Kristne Råd.

Etter mykje spenning og eit knapt fleirtal blei Brunstad Christian Church teken opp som fullverdig medlem i Norges Kristne Råd onsdag førre veke.

No som kyrkjesamfunnet er ynskt velkomen inn i det økumeniske fellesskapet har me spurt fleire kva dei forventar seg av BCC. Mange ting går att, og me har samanfatta dei i fire punkt.

Les BCC sitt svar lenger nede i saka.

1. Snakke godt om andre kristne

– Eg forventar at ein ikkje lèt etter seg inntrykket av at «me er dei einaste som har skjøna det». Ein bør heller legge vekt på fellesskapet ein har med alle kristne.

Det seier Per Olav Lindberg, som sjølv er medlem av BCC. Han trur og håpar medlemsskapet i NKR vil føre til meir samarbeid med andre kristne.

– Men viser ikkje det at ein har gått inn NKR at ein anerkjenner andre kyrkjesamfunn?

– Jau, på ein måte. Men eg opplever at kulturen internt framleis er påverka av at ein har vore isolert så lenge, og eg er redd ein del ser på medlemsskapet som ein formalitet.

Han seier at BCC har hatt lite samarbeid med andre kristne, og at dette har prega kulturen og haldningane til utanforståande si tru.

Terje Fuglset har liknande tankar. Han var BCC-medlem på 70- og 80-talet, men har fylgt utviklinga i kyrkjesamfunnet tett også i etterkant. Fleire i nær familie er framleis medlemmar. Sjølv er han i dag medlem i Den norske kyrkja.

– Ein kan ikkje seie at ein sit på fasiten og at ein er dei einaste med den rette læra, seier Fuglset.

Sommerarrangement i juli 2021, Brunstad Christian Church

2. Gje rom for kritikk

– Eg forventar at dei forstår den uroa ein del av oss har hatt, og ikkje stiller oss i ein situasjon der me må forsvare at me stiller spørsmål, seier Knut Refsdal, leiande tilsynsprest i Metodistkirken Norge.

Han meiner mellom anna måten BCC har møtt noko av kritikken dei har fått i media ikkje har vore tillitvekkande. Tilsynspresten er også oppteken av at innan økumenikken skal ein vera open for å lære vekk ting, men også for at ein sjølv har noko å lære av andre.

BCC-medlem Lindberg har tidlegare i media etterlyst større rom for kritiske spørsmål i kyrkja si.

– Sjølv om det har blitt betre har ein endå ein veg å gå på ytringsfridom og rom for kritikk, meiner han.

3. Koma eksmedlemmar i møte

– Eg har gjennom mange år og på mange ulike måtar prøva å få i stand samtaler med BCC, utan å lukkast, seier Fuglset.

Han trur det er mange eksmedlemmar som har behov for å snakke med sitt tidlegare kyrkjesamfunn og menneska der, men som kjenner seg avvist.

– Ein må kunne koma saman, trass i at ein har ulike meiningar. Eg skal vera den fyrste til å koma dei i møte, snakke ut om ting, for så å legge det bak meg, seier Fuglset, som håpar medlemsskapet i NKR kan bidra til å løyse opp «mange knutar».

Per Olav Lindberg meiner BCC skuldar mange eksmedlemmar ei unnskyldning for korleis dei har blitt behandla. Han opplever at praksisen varierar frå kyrkjelyd til kyrkjelyd, og at medan nokon er veldig ekskluderande ovanfor tidlegare medlemmar, er kulturen annleis andre stadar. No forventar han at leiinga sentralt skal gje uttrykk for at ein skal koma tidlegare medlemmar i møte.

Tidlegare har leiinga i BCC sagt at dei ynskjer dialog med personar som har hatt vonde opplevingar i kyrkjesamfunnet, og at dei samarbeider med profesjonelle fagmiljø for å sikre ein god prosess.

– Ein bør unnskylde offentleg, meiner Lindberg.

Per Olav Lindberg, medlem av BCC

4. Openheit

– Eg forventar at dei viser den openheita dei seier at dei har, seier Refsdal i Metodistkirken.

Han etterlyser tydlegare svar på spørsmål som har kome fram i media om mellom anna samanblanding av privat økonomi og kyrkjeliv.

I Den norske kyrkja sitt høyringssvar skriv dei at økumenikk føreset «vilje til openheit», og skriv at det framleis heftar ein del usikkerheit om BCC. Dei trekker mellom anna fram at måten BCC har møtt kritikk i media på, og at denne ikkje vekker tillit.

Lindberg seier han synest det manglar openheit i BCC, og at han ofte gjerne skulle visst meir om kva styret tenkjer om ulike saker, eller grunngjevinga for å ta dei vala som dei gjer.

BCC svarar

BCC blei beden om å kommentere kvar av forventingane, men kommunikasjonsleiar i BCC, Berit Hustad Nilsen, ynskjer heller å svara i éin kommentar:

STYRELEDER: Berit Hustad Nilsen er styreleder og informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church. Her under Norges Kristne Råds rådsmøte.

«Det er på bakgrunn av slik BCC er i dag at Norges Kristne Råd har tatt oss inn som medlem, me har heile tida hatt ein god dialog og vist full openheit om alle spørsmål i prosessen. Me har akkurat delteke på to fine dagar med rådsmøte, og opplever at medlemskyrkjene på mange måtar er ulike og har sin profil, på same måte som BCC har sin profil. Medlemskapet i Norges Kristne Råd er ei naturleg utvikling for BCC når det gjeld å bli betre kjent med mangfaldet av andre kristne, og fremme gjensidig forståing og respekt for kvarandre.

Det er stor framtidstru og entusiasme i trussamfunnet vårt, og me gler oss til å vidareføre det kristne arbeidet. Me skal halde fram med alle dei gode prosessane me har på gang i BCC, dette er utvikling og forbetring som det jobbast med uavhengig av medlemskap i Norges Kristne Råd eller ei.

Medlemmar i BCC som har spørsmål, konstruktiv kritikk, eller som vil engasjere seg i frivillig arbeid, veit kvar dei kan ta kontakt. I fleire år har me også hatt ei open dør for tidlegare trusfellar som vil ta opp vonde opplevingar, og me kan berre halde fram med å gjenta at her blir ein ikkje avvist.»


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirkeliv