Kirkeliv

Ny urnevegg står klar, men kan ikke brukes før lovendring

SISTE HVILESTED: I over 20 år har gravlegging i urnevegger vært forbudt i Norge. Nå står en ny urnevegg klar på Notodden gravlund. Den kan trolig ikke tas i bruk før 2022.

Fra 2021 har endringer i gravplassloven åpnet for gravlegging i urnevegger, som har vært forbudt i Norge siden 1997. Nå står en ny vegg med 176 nisjer klar på Notodden gravlund.

Det er en den første som har blitt bygd på mange tiår.

– Mange har vist interesse. To urner venter allerede på å bli plassert her, og seks andre familier har sagt at de ønsker plassering i urneveggen når den tid kommer, forteller kirkeverge i Notodden, Håvard Russnes.

Selv om gravlunden på Notodden har fått tillatelse til å bygge, venter de fremdeles på tillatelse til å kunne bruke den. Det krever en formell endring i gravplassforskriften, som barne- og familiedepartementet har varslet at vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

notodden gravlund

Mange velger fellesgravsteder

Utbyggingen av gravlunden på Notodden er del av en omfattende omstrukturering som nesten er fullført.

---

Urnevegg (Kolumbarium)

  • På Notodden gravlund er det nå bygget en urnevegg som skal tas i bruk fra 1. januar 2022. Urnene plasseres i nisjer, der en familie kan ha sitt gravsted - med plass til fire urner i hver nisje.
  • Endring i gravferdsloven forventes å bli endret i høst. I perioden fra ny lov i 1997 og frem til i dag, har det ikke vært mulig å bruke urnevegg på norske gravlunder.

---

– Vi har fått 1480 nye urneplasser, både i urneveggen og på to nye minnelunder. I den ene minnelunden vil hver enkelt få navnet sitt i en metallvegg utformet som løvverk, like ved er det et vannspeil og benker. En minnelund helt uten navn er også etablert, for de som ønsker en slik løsning, forteller Russnes.

Han mener vi må erkjenne at denne generasjonen kan være den siste som jevnt og trutt tar vare på gravstedene til forfedrene sine.

– Folk flytter på seg. Når vi blir så lite stedbundne, er det en av hovedgrunnene til at mange velger fellesgravsteder, som de vet blir stelt og tatt vare på når de selv bor langt unna, sier Russnes.

Trenden i dag er at flere velger kremasjon og urnenedsetting, særlig i byene der det er ekstra trangt om plassen på gravlundene.

– Mange steder vil ikke antallet gravsteder strekke til uten at en stadig større andel velger noe annet enn kistegravlegging. Et flertall velger fortsatt kiste, men jeg tror at slik vi nå tilrettelegger for andre løsninger så vil en økende andel velge kremasjon og urneløsninger, sier Russnes.

Vi må erkjenne at vi kanskje er siste generasjon som jevnt og trutt tar vare på gravstedene til forfedrene våre.

—  Kirkeverge Håvard Russnes
notodden gravlund

– Et godt sted å sørge

Notodden har også fått 1490 nye kistegravsteder etter omleggingen som snart er fullført. Landskapsarkitekt Ellen-Elisabeth Grefsrød har jobbet med gravlunden siden 2017.

notodden gravlund

– Regelverket sier at gravlundene til enhver tid skal ha plass til 3 prosent av kommunens innbyggere. Slik var det ikke på Notodden i 2017. Nå fyller vi kravet og vil ha nok kapasitet på minst 20 års sikt, forteller hun.

Arealutnyttelse har vært et sterkt premiss, men det estetiske ved gravlunden er også godt ivaretatt.

– Jeg har vært i mange fellesrådsmøter, og vi har landet på løsninger som nå gir optimal arealutnyttelse. Noen steder har vi virkelig talt centimetere. Samtidig er hele området blitt finere enn jeg turte håpe på.

notodden gravlund

– Et viktig premiss var at dette skal være et godt sted å sørge, og vi har fått velge kvalitetsmaterialer og prøvd å forme hele gravlunden ut fra funksjonen den skal ha, sier Grefsrød, og ser ut over de nye løsningene med sittebenker, vannspeil, steinlegging, nye vannposter og beplantning.

notodden gravlund

Nasjonalt ansvar

Åse Skrøvset er fagsjef for den regionale gravplassmyndigheten. Faggruppen som er myndighet etter gravplassloven, holder til hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark , men har nasjonalt virkeområde.

– Det er positivt at det nå åpnes for flere former for gravlegging. De nye valgmulighetene kan være plassbesparende, og brukerne kan velge mellom flere alternativer, sier hun. Ny gravferdslov er ute til høring nå, og den vil etter alt å dømme åpne for bruk av urnevegger.

notodden gravlund

Ny gravplasslov åpnet opp for gravlegging i urnevegger fra 01.01.2021. Endringer i gravplassforskriften, som er ute på høring nå, vil regulere bruken av dem.

– Selve byggverket på Notodden er godkjent, men bruken av urneveggen må reguleres i nasjonal forskrift og lokale gravplassvedtekter. Ifølge barne- og familiedepartementet forventes det at den nye forskriften vil gjelde fra 1. januar 2022. Først da kan Notodden fastsette lokale vedtekter og den nye urneveggen tas i bruk, forteller hun.

notodden gravlund

Noen få urnevegger var i bruk frem til 1997, og de er blitt ivaretatt også i tiden etter forskriftsendringen. Det har tidligere blitt stilt spørsmål ved om denne gravferdsskikken er i tråd med en luthersk forståelse av gravferden. Årsaken har vært at urnen i en urnevegg ikke blir «omsluttet av jord».

– Gjennom det nye regelverket vil en plass i urnevegg kunne festes, på samme måte som en kiste- eller urnegrav. Når festetiden går ut vil askeurnen bli fjernet og asken gravlagt i jord, sier Åse Skrøvset.

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirkeliv