Kirke

Ønsker at prester kan stå i tjeneste til fylte 75 år

NY ALDERSGRENSE: Kirkerådet foreslår at prester og biskoper kan søke om å stå i tjeneste til de blir 75 år, som en mulighet - ikke en rett. Forslaget er til høring, og behandles på Kirkerådsmøtet i mars.

– Jeg hadde nok valgt å fortsette et par år til om det hadde vært mulig, sier biskop emeritus Tor B. Jørgensen som nettopp fylte 75 år - han gikk av for aldersgrense da han var 70.

I dag er det ikke mulig å ha fast arbeid i rettssubjektet Den norske kirke etter fylte 70 år, arbeidstakeren plikter å fratre ved oppnådd aldersgrense. Dette gjelder prester, proster, biskoper og ansatte i bispedømmeråd og Kirkerådet.

---

Forlenget prestetjeneste

  • Kirkerådet sender ut et forslag til høring om mer fleksibel aldersgrense for prestetjenesten.
  • Forslaget er at man ved fylte 70 år kan forlenge tjenesten til man fyller 75 år, med ett år av gangen.
  • Dette skal ikke være en individuell rettighet, og skal vurderes år for år.

---

Høringen med det nye forslaget sendes til bispedømmerådene, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og arbeidstakerorganisasjonene i Den norske kirke. Andre interesserte kan også delta i høringen. Frist for høringssvar er 25. februar 2021.

Ingen individuell rettighet

Det er blitt jobbet med å kartlegge konsekvensene av at arbeidstakere jobber etter fylte 70 år, og finne kompenserende tiltak og nødvendige tilpasninger i avtaleverk.

– Kirken har behov for å kunne bruke den arbeidskraftsressursen arbeidstakere som er over 70 år utgjør, står det i høringsnotatet.

Godt voksne prester har ikke lenger noe å tape, alder gir frimodighet - kanskje blir man til og med litt uvøren.

—  Biskop emeritus Tor B. Jørgensen

I en del tilfeller vil det være ønskelig at arbeidsforholdet avsluttes ved fylte 70 år, enten fordi arbeidstakeren selv ønsker å gå av, eller fordi arbeidsgiver ser behov for å avslutte arbeidsforholdet.

– Det legges ikke opp til at det blir en individuell rett for arbeidstakeren å fortsette i stilling ut over 70 år, men at arbeidsgiver som tilsettingsmyndighet kan tilby midlertidige forlengelser av arbeidsforholdet ett år av gangen, i inntil 5 år, står det i notatet som nå sendes til høring, og som avisen Dagen har meldt.

Ikke redd for forgubbing

Tor B. Jørgensen er meget positiv til forslaget, og er ikke redd for forgubbing i prestestanden.

Tor B Jørgensen blir presentert som ny biskop i Sør-Hålogaland.

– Mange har mye å by på i godt moden alder, ikke minst i forbindelse med begravelser og sorgarbeid. Kirken har mye å tjene på å benytte seg av disse ressursene, de eldre prestene er en viktig del av totalbemanningen i kirken, sier Jørgensen som er optimist når det gjelder presterekrutteringen fremover.

Han tror man med alderen blir mer fokusert på de enkle tingene, og ser på det som som et privilegium å fortsatt kunne dele evangeliet.

– Vi godt voksne har ikke lenger noe å tape, alder gir mer frimodighet - kanskje blir man til og med litt uvøren - og det må være helt greit, sier Jørgensen som for tiden er vikarprest i 75 prosent stilling i Hovin menighet på Jessheim.

Han var også delaktig i oppfølgingen av de rammede etter Gjerdrum-ulykken.

– Det er alltid meningsfullt å bære det levende håpet ut til mennesker. Jeg trives utmerket i prestetjeneste, som biskop savnet jeg den aktive gudstjenestedeltagelsen, sier prestevikar Jørgensen.

Vil holde på til fylte 75

Leif Levinsen er 72 år og prestevikar i 80 prosent i Søndre Borgersyssel prosti, og vikarierer i flere kirker i Sarpsborg-området.

Leif Levinsen, vikarprest Varteig kirke

– Jeg ser det som helt naturlig å stå i tjeneste til jeg blir 75 år. Jeg synes det er positivt at man utformer en mer fleksibel løsning. Etter et langt liv som prest føler mange et tomrom, ikke minst soisalt, som gjør at mange pensjonerte prester fortsetter i vikartjeneste, sier han.

Levinsen har lang fartstid som prest og har også jobbet som personalleder i Borg bispedømme.

– Jeg tok faktisk AFP og sluttet som 66-åring. Da var jeg litt lei og trengte en pause. Men det tok ikke lang tid før lysten meldte seg. Appetitten på livet og tjenesten kom tilbake og nå er motivasjonen på topp. Nå vil jeg holde på så lenge helsa holder, forteller han og håper å ikke bli avskiltet med det første.

Godt voksen

Han mener kirken trenger flere erfaringsrøster - med godt voksne referanser.

vikarprest Leif Levinsen

– Kirken trenger også ungdommelighet, men de erfaringene som ligger i et langt, levd liv har en stor verdi. Jeg hører en del forkynnelse som blir litt lettvint, og savner teologisk dybde og refleksjon. Det er ingen ulempe at man har lest bibeltekstene noen ganger gjennom et langt liv, det kan ha utfylt refleksjonene over tid, mener han.

Erfaring og klokskap

Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme synes det er positivt at man vurderer forhøyet aldersgrense, både for prester.

UTRYGG: Biskop Solveig Fiske mener pandemien skaper utrygghet, og at bibelordet "Frykt ikke" da er gode å ha.

– Jeg vil gi stor honnør til de mange vikarprestene på 70 pluss som som fortsatt står i tjeneste, de tilfører kirken kvalitet og relevans. Pensjonistene er gull verdt og en viktig ressurs rent bemanningsmessig - og ikke minst bærer de med seg kvaliteter tuftet på lang erfaring - med den klokskapen og fagligheten som ligger i i det, sier Solveig Fiske.

Karin Elin Berg, er nestleder i Kirkerådet og sitter i arbeidsgiverutvalget som har forberedt saken.

– Vi tenker at prestene skal få muligheten til å forlenge jobbavtalene sine, noe som nå blir en mulighet for flere grupper i arbeidslivet. Kirken vil mangle prester fremover, da er det naturlig å bruke den gode ressursen vi har i den eldre garde av prester, sier hun.

Utvalget har ikke drøftet spørsmålet opp mot andre kirkelige ansatte, som har fellesrådene som arbeidsgiver.

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Kirke