Kirke

Vil at kirkene skal være kirker

Kirkemøtet har ingen sans for å gjøre norske kirker til livssynsnøytrale rom.

TRONDHEIM: – Vi går ikke inn for sambruksløsninger. Det er bred enighet i komiteen om å la kirkene være kirker, sier saksordfører Per Eilert Orten.

Søndag hadde Kirkemøtet den første av to plenumsbehandlinger av temaet «Prinsipper for kirkebygg». Orten og hans komité fikk bred oppslutning for forslaget om at «livssynsnøytrale rom ikke skal inngå som deler av kirkerommet til en vigslet kirke». Det er også stort flertall i Den norske kirkes topporgan for at kirker til seremonibruk bare skal kunne leies ut til kristne trossamfunn.

Mange kommuner har de senere år ønsket å endre ordningen med at en kirke skal være et selvstendig bygg. Alternativet er gjerne at kirken inngår i et større kulturbygg. I Kirkemøtet er det skepsis til dette også.

Ulike vurderinger

Men det er ulike vurderinger om hvor tøff folkekirken skal være i sin motstand mot å akseptere at kirken blir en del av for eksempel et kulturhus – som «nummer to-kirke» i et sokn.

– I mange sokn er det en sterkt økende befolkning, men det er veldig krevende å få gjennomslag for nytt kirkebygg. Vi kan ikke vente i 30-40 år på å få reist ny kirke, og derfor bør vi ikke bruke for begrensende formuleringer, advarte Borg-biskop Atle Sommerfeldt i plenumsdebatten søndag.

Kirkeledere opplever et stadig sterkere press fra kommuner og livssynsminoriteter, som i stedet for «ren» kirkebygging vil ha livssynsnøytrale- eller livssynsåpne rom eller soner som kan brukes både til humanetiske og til andre religiøse seremonier enn kristne. Det har også vært foreslått at hele kirkerommet kan fungere som livssynsnøytralt forsamlingsrom ved behov.

«Økonomiske hensyn i en kommune kan også føre til at når kommunestyret etter kirkeloven er pliktige til å oppføre et kirkebygg, ønsker man å kombinere dette med andre enn rent kirkelige formål, som for eksempel kulturhus og livssynsnøytrale seremonirom», heter det i saksfremlegget til Kirkemøtet.

LES OGSÅ: – Er på full fart tilbake til statskirke

Kommunenes ansvar

Lov om Den norske kirke, som Stortinget har vedtatt, slår fast at «det skal være kirke i hvert sokn», at «kirkene er soknets eiendom» og at «kommunene har ansvar for utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker».

Når saken om prinsipper for kirkebygg nå blir drøftet i kirkelige organer, er det på grunn av endringene i forholdet mellom stat og kirke.

– Vi ønsker å opprettholde kommunenes plikt til å bygge og vedlikeholde kirker. Hvis vi slakker på det kravet, vil trykket øke, sier saksordfører Orten.

Det er allerede i en del lokalsamfunn kraftig trykk og kamp på dette området. Det er det siste året gjennomført en omfattende kirkelig høring om kirkebygg. I dette materialet kommer det fram at livssynsnøytralt rom i en kirke har inngått i planene for flere kirker, selv om dagens regelverk for kirker ikke gir hjemmel for en slik løsning.

LES OGSÅ: Skal rydde i kirkemusikalsk virvar

Ingen godkjent ennå

Departementet har til nå ikke godkjent livssynsnøytralt/livssynsåpent rom i noen kirke. «Men», heter det i saksfremlegget til Kirkemøtet, «det finnes én kirke som i praksis har et livssynsnøytralt rom som kan åpnes og inngå i gudstjenesterommet: Geilo kulturkirke.»

Etter at departementet godkjente kirkeplanene for Geilo kulturkirke, ble utbyggingen av økonomiske grunner redusert. I Hol kommune ønsket mange at hele kirkerommet i kulturkirken kunne brukes til andre seremonier enn kristne ritualer, men dette ble avvist fra kirkens side. I forhandlingene med kommunestyret ble det livssynsnøytrale rommet plassert inn mot selve kirkerommet, og slik kan fungere som del av kirkerommet når mange er til stede.

Men etter at Geilo kulturkirke sto ferdig for fire på siden, skal det ikke ha funnet sted noen ikke-kristen seremoni i dette rommet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Må være raus

Også da den nye Bøler kirke i Oslo ble planlagt, ønsket man å integrere en livssynsnytral del i byggeplanene. Men det ble droppet.

I Stjørdal i Trøndelag er den nye kirken planlagt bygd som en del av et stort kommunalt kulturhus i byens sentrum. I Spikkestad i Buskerud er det som en del av et nytt kirke- og kulturhus også bygd et livssynsnøytralt seremonirom.

I plenumsdebatten om prinsipper for kirkebygg ble det lagt stor vekt på at kirkene har hatt og har stor betydning rundt i landet:

– Kirkene har stor betydning i lokalmiljøene og som kulturfaktor. Vi må som kirkemøte bidra til at kirkene blir mer, ikke mindre brukt. Vi må ikke formulere oss slik at våre vedtak blir lest som en innadvendt og lite raus bruk av kirkene, understreket Kristin Gunleiksrud Raaum, Kirkerådets nestleder i plenumsdebatten søndag.

Kirkemøtet gjør endelige vedtak i prinsippsaken om kirkebygg senere denne uka. Da står også regler for bruk av kirkene på Kirkemøtets dagsorden.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke