Søndagsskolelæreren Arne Viste har i flere år tryglet om å blir stilt for retten. Hans inderlige ønske er å få en rettslig avklaring av de papirløses situasjon: Har asylsøkere uten lovlig opphold i Norge lov til å jobbe? I dag sier utlendingsloven nei. Viste mener på sin side at paragrafen er i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Gjennom fire år, og i all åpenhet, har han derfor ansatt flere asylsøkere gjennom vikarbyrået Plog.