Religion

Berre kvinner valt til kyrkjeleg råd. – Ikkje representativt

INTERNASJONALT ARBEID: Tre av fire som blei valt inn i det økumeniske rådet til Den norske kyrkja høyrer til Åpen folkekirke. – Kyrkjemøtet må vere bevisst på heilskapen, seier leiaren i Frimodig kirke

Då Kyrkjerådet, som er «styret» i Den norske kyrkja (DNK), skulle veljast i helga, var representativitet eit sentralt tema.

Balanse i kjønn, alder, kyrkjeliste-tilhøyre og minoritet blei peikt på som viktige mål. Kyrkjerådet som blei forhandla fram, fekk ros for å vareta nettopp dette.

Då Mellomkyrkjeleg råd (DNK sitt organ for økumenikk og internasjonalt arbeid) skulle settast saman, blei det derimot gjort som eit fleirtalsval, ikkje gjennom ein avtale.

Det var innstilt fire kandidatar: To frå kyrkjepartilista Åpen folkekyrkje, ein frå Frimodig kyrkje og ein samisk representant.

Men då det gjekk til avstemming, enda det med at tre av fire som blei valt til i Mellomkyrkjeleg råd er frå Åpen folkekyrkje.

Eit uheldig utslag, meiner Oddgeir Sølvfæstersen, leiar i kyrkjegruppa Frimodig kyrkje.

– Godt av ulike perspektiv

Også fem av fem representantar frå Kyrkjemøtet i rådet er no kvinner.

– Samansetjinga burde vere meir representativ for Kyrkjemøtet. Det er synd at vi ikkje oppnår det, seier Sølvfæstersen.

Sølvfæstersen synest Kyrkjemøtet jobba godt for å sikre representasjon av heile demokratiet i mange vedtak og val ved helgas ‘generalforsamling’.

– Men vi ser at MKR no har ein mykje svakare representasjon med tanke på kjønn og frå gruppene som sit i Kyrkjemøtet. Her burde ein tenkt breiare på samansetjing.

– Kvifor det?

– I den typen internasjonalt arbeid som MKR driv med, trur eg det ville vore sunt og godt med fleire ulike perspektiv, seier han.

---

Mellomkyrkjeleg råd (MKR)

  • Den norske kyrkja sitt råd for økumeniske arbeid, altså kontakt og samarbeid andre kyrkjer i Norge og utlandet.
  • Faste medlemmer frå Kyrkjemøtet (2024-2028): Inga Stoveland Dekko, Mette Anti Gaup, Oddny Miljeteig og Anna Riksaasen.
  • Andre medlemmer: Kari Mangrud Alvsvåg, representant frå bispemøtet, Olav Fykse Tveit, medlem av styret i Norges Kristne Råd, Kjetil Fretheim, medlem av sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd (KV), Ingeborg Midttømme, medlem av eksekutivkomiteen i Kirkenes verdensråd (KV), Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Bibelselskapet, Jeffrey Huseby, generalsekretær i Sjømannskirken, Helge S. Gaard, representant for misjonsorganisasjonane tilknytta Den norske kyrkje.
  • Kjelde: kirken.no

---

– Spennande og velbalansert

Kristine Sandmæl, som nyleg fekk fornya tillit som leiar av rådet, løftar blikket på heile MKR.

– For meg er det totalsamansetjinga av Mellomkyrkjeleg råd som er det viktigaste. Fleire leiarar i våre ulike nemnder er menn, og blant dei som sit ex officio.

Ex officio betyr «i embets medfør», og vil i dette tilfellet seie at leiarane i mellom anna Bibelselskapet, Sjømannskyrkja og Kirkens Nødhjelp sit i MKR på grunn av stillingane sine.

– Slik sett meiner eg at vi får ei balansert samansetjing også med tanke på kjønn og alder.

Kirkemøtet 2024. Den norske kirke. Kristine Sandmæl i Mellomkirkelig råd.

– Dei som er valde inn no, er kompetente folk med ulik erfaring. Vi har ei som har sete i MKR tidlegare, ei med samisk bakgrunn og to nye unge. Totalt sett synest eg MKR no blir eit spennande og velbalansert råd.

Sandmæl har ikkje stemmerett i Kyrkjemøtet, men er generelt tilhengar av fleirtalsval.

– Det blei føreslått ei rekke kandidatar, og Kyrkjemøtet stemte på dei dei tenkjer er best eigna. Ein må ha meir enn 50 prosent av stemmene for å få plass, så medlemmene har brei støtte på tvers av vallistene.

Blei valt bort

Frimodig kyrkje fremma ein motkandidat til Kristine Sandmæl i leiarvervet. Men Jostein Ådna nådde ikkje fram.

– Det resultatet har vi ingen problem med å akseptere, og ønsker Kristine Sandmæl lukke til, seier Sølvfæstersen.

Det Sølvfæstersen derimot peiker på, er at forslaget som låg framfor Kyrkjemøtet hadde innstilt Jostein Ådna som eitt av dei fire medlemmene i rådet.

Då det gjekk til avstemming, blei det ikkje slik. Hans plass blei erstatta av ei frå Åpen folkekyrkje.

– Eg er skuffa over at Kyrkjemøtet ikkje ønskte å nytte seg av den solide kompetansen hans. Ikkje minst blir DNK sitt forhold til jødar og jødedom viktig i arbeidet framover, noko han kunne bidratt godt til.

Sølvfæstersen understrekar at det han vil peike på ikkje handlar om dei enkelte som no er valde.

– Eg har tru på at dei vil gjere ein god jobb i rådet, men vil først og fremst løfte dette prinsipielt. Som kyrkjemøte må vi vere bevisst på heilskapen når vi vel å gjennomføre val på denne måten.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land, med Den norske kirke, featurejournalistikk og podkast som sine primære felt. Ta kontakt om du har tips til historier som bør fortelles eller mennesker vi må møte.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion