Religion

Dette er dommen i Jehovas vitner-saken

RETTSSAK: Etter å ha blitt fratatt statstilskudd, gikk Jehovas vitner til søksmål mot staten Norge. Mandag falt dommen.

Dommen falt mandag i Oslo tingrett, og ble som følger:

  • Staten frifinnes.
  • Jehovas vitner dømmes til å betale saksomkostninger på litt over 1,1 millioner kroner.

Retten konkluderer med at «vilkårene er oppfylt for å nekte Jehovas vitner statstilskudd og registrering etter trossamfunnsloven, og at vedtakene er gyldige».

Letta over å bli trodd

Videre vurderer retten det til at Jehovas vitner «gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon, oppfordrer til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet».

Tidligere Jehovas vitne-medlem Jan Frode Nilsen, som vitnet i rettssaken, er lettet når Vårt Land tar kontakt like etter dommen ble kjent.

– Det å bli trodd på av dommerne, på samme måte som vi ble trodd på av departementene og statsforvalteren, er veldig viktig, sier han.

Jehovas vitner oppfordrer til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet

—  Utdrag fra Oslo tingretts dom mot Jehovas vitner, avsagt 4.mars

Vurderer anke

– Vi er selvsagt skuffet over resultatet, sier Jehovas vitners advokat Anders Stray Ryssdal til Vårt Land. Han forteller at de ikke har bestemt seg for om de vil anke eller ei.

– Vi vil nå sette oss nøye inn i dommen og ta stilling til spørsmålet om anke innen fristens utløp.

Ankefristen er på litt over en måned, grunnet påske.

Talsmann i Jehovas vitner, Jørgen Pedersen, skriver i en e-post til Vårt Land at de vil vurdere sine «juridiske muligheter», og utdyper:

«Siden denne avgjørelsen ikke er i tråd med avgjørelsene som er truffet av høyere rettsinstanser i andre land, og heller ikke samsvarer med det Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er kommet frem til når det gjelder Jehovas vitner vil vi vurdere våre juridiske muligheter».

Vi vil vurdere våre juridiske muligheter

—  Jørgen Pedersen, talsmann Jehovas vitner

Kritisk til dommen

Talsmannen i Jehovas vitner mener også at tingretten med denne dommen «unnlater å rette opp de diskriminerende avgjørelsene mot Jehovas vitner som er truffet av Statsforvalteren i Oslo og Viken og Barne- og familiedepartementet».

Det har ikke lyktes Vårt Land å få en kommentar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, mandag kveld.

Barne- og familiedepartementet skriver i en e-post til Vårt Land at de «merker seg at det har kommet en dom i saken, og registrerer at staten fikk medhold».

Ble fratatt offentlig støtte

Jehovas vitner gikk til søksmål mot staten Norge etter å ha blitt fratatt retten til statstilskudd og registrering som trossamfunn. I januar pågikk den to uker lange rettssaken mellom trossamfunnet og Barne- og familiedepartementet i Oslo tingrett.

Retten skulle ta stilling til om Jehovas vitner skal få offentlig støtte, og om de igjen får bli registrert som trossamfunn i Norge.

Det er Staten ved Barne- og familiedepartementet som frifinnes. Jehovas vitner dømmes til å betale nøyaktig 1 140 505 kroner.

Viser til leksikon-definisjon

I dommen fra Oslo tingrett kommer rettens vurdering av Jehovas vitners ekslusjonspraksis fram. De viser blant annet til Store Norske leksikons sammenfatning om Jehovas vitner og eksklusjon, der Tarald Rasmussen, tidligere professor i kirkehistorie, er fagansvarlig. Rettens vurdering er at dette er en korrekt sammenfatning av hovedtrekkene.

I SNL står det blant annet: «Eksklusjon eller «utstøtelse» er ifølge Jehovas vitner nødvendig dersom et medlem av menigheten tar avstand fra vitnenes lære eller gjentatte ganger bryter med Guds bud uten å angre».

Dommen vier også stor plass til flere av vitnenes utsagn og personlige opplevelser med ekslusjon.

Fri utmelding

I retten har staten hevdet at Jehovas vitners praksis hindrer fri utmelding. De har argumentert for at medlemmer som melder seg ut ikke lenger får ha kontakt med familie og venner i menigheten. Dermed kan de føle seg presset til å bli værende i trossamfunnet.

Praksisen innebærer også negativ sosial kontroll og psykisk vold mot barn, slik staten ser det. I Jehovas vitner kan man bli tatt opp som fullt medlem før fylte 18 år. Det betyr at døpte barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Dette mener staten krenker barns rettigheter.

Jehovas vitner har gått til søksmål etter at myndighetene vedtok å frata dem registreringen som trossamfunn og dermed også statstilskuddet som følger med. Norske myndigheter mener de har kunnet gjøre dette fordi de anser Jehovas vitners eksklusjonspraksis til å være i strid med trossamfunnsloven.

Jehovas vitner avviser at praksisen deres hindrer fri utmelding. I retten har Jehovas vitners advokat Anders Ryssdal forsvart eksklusjonspraksisen og argumentert for at bruddet mellom gjenværende og tidligere medlemmer ikke er så absolutt som staten hevder.

Han har også hevdet at familiebånd ikke brytes, og at familie fremdeles har ansvar for å ta vare på hverandre, selv i tilfeller der noen ikke lenger er medlem. Slektninger som bor sammen er unntatt fra prinsippet om å unngå kontakt, påpekte advokaten. I retten hevdet også styremedlem Kåre Sæterhaug at det er opp til hver familie om de vil kutte kontakt med familiemedlemmer.

Jehovas vitner har dessuten avvist at det pågår psykisk vold og negativ sosial kontroll rettet mot barn i trossamfunnet, og har hevdet at staten ikke kan føre bevis for dette.

Millionkrav

Statsforvalteren fratok Jehovas vitner statstilskuddet i 2021. Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i 2021 utgjorde om lag 16 millioner kroner. I tre år har ikke trossamfunnet mottatt offentlig tilskudd for sine medlemmer.

I retten har kravet deres vært å få tilbakebetalt over 50 millioner kroner i tapt statstilskudd med renter, samt å beholde statusen som registrert trossamfunn.

Gikk med overskudd

Selv om offentlig støtte har uteblitt, går Jehovas vitner med millionoverskudd. Vårt Land har omtalt at Jehovas vitner i fjor fikk 118 millioner kroner i gaveinntekter i Norge. Det er 20 millioner mer enn året før. Trossamfunnet gikk i fjor med 5,9 millioner kroner i overskudd.

Trossamfunnets årsregnskap er regnet fra september 2022 til august 2023.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---


Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion