Religion

Han forsvarte Jehovas vitner i retten – synes Menigheten Samfundet har en svakere sak

LIKESTILLING: Kristne privatskoler har trolig ikke lov å undervise at kvinnen skal underordne seg mannen i ekteskapet, mener jussprofessor Hadi Strømmen Lile.

– Det finnes visse begrensninger for religionsfriheten, og det gjelder ikke minst i skolers opplæring av barn, sier Hadi Strømmen Lile, professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold.

Ved menigheten Samfundets privatskoler bruker de en lærebok i KRLE hvor tiendeklassinger lærer at mannen skal «elske, ære, styre, regjere og forsørge sin kone». Kvinnen skal på sin side «underordne seg mannen i kjærlighet», begrunner de ut fra Bibelen. Læreboken advarer også mot å stemme ved offentlige valg og å studere utenbys, har Vårt Land tidligere skrevet.

Utdragene har vekket reaksjoner. Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon har uttrykt bekymring for elevene som får denne type undervisning om kjønnsroller.

Samtidig har han framholdt at det er religionsfrihet i Norge, og at kristne privatskoler «kan gå ganske langt» i å fremme sin egen troslære.

Hadi Strømmen Lile stilte nylig opp som vitne for Jehovas vitner i deres rettssak mot staten og forsvarte dem. Men når det gjelder læreboka til Menigheten Samfundet er tonen en annen:

– Skolen kan ikke dra religionsfriheten for langt, mener han.

Samfundets skole og kirke

Skal fremme verdier

Samfundets fire skoler følger Kristne Friskolers Forbunds godkjente læreplan i KRLE-faget. Skolene drives også etter det offentlige læreplanverkets overordnede del, som utdyper blant annet verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf.

Det er sistnevnte forpliktelse som gjør at skolen ikke kan undervise at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone, mener Lile.

I det offentlige læreplanverkets overordnede del heter det at «likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene.»

– Likestilling er altså et viktig holdningsmål. Man skal ikke bare formidle kunnskap om likestilling. Skolene skal også fremme verdiene og holdningene gjennom opplæring.

– Hjelper det om skolene også underviser om storsamfunnets syn på likestilling?

– Nei, for skolene skal fremme likestilling mellom mann og kvinne. Utdraget fra læreboken kan muligens undergrave dette, sier han.

----

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkt troende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver fire egne skoler. Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har 133 elever fordelt på 5. til 10. trinn.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

----

– Plikt til å stille krav

Lile påpeker at myndighetene ikke kan gripe inn i et trossamfunn som lærer at kvinnen skal underordne seg sin mann. Men når dette undervises om i skoler, stiller altså saken seg annerledes.

– I og med at disse skolene er bundet av den overordnede delen av den offentlige læreplanen, må også lærebøkene og all undervisning være med å oppfylle de opplæringsmålene som følger av den læreplanen, sier han.

Gjennom blant annet FNs kvinnekonvensjon har Norge forpliktet seg til å avskaffe «en hvilken som helst stereotyp forestilling om menns og kvinners roller, på alle nivåer og i alle former for utdanning». Det gjelder også for lærebøker.

– Staten har både nasjonale og internasjonale lovpålagte plikter til å aktivt fremme likestilling i skolen, og også plikt til å stille krav til friskoler om dette, sier han.

Utfordrer religionsfriheten

Men hvor går egentlig grensen for hva staten kan slå ned på? Flere kristne privatskoler underviser for eksempel at ekteskapet kun er forbeholdt mann og kvinne. Homofile handlinger anses som synd.

Lile mener skoler med et slikt syn kan senke skuldrene. Slik han ser det står likestilling mellom kjønnene i en særstilling blant menneskerettighetene.

– Likestilling er kanskje den menneskerettigheten som i størst grad utfordrer religionsfriheten, både nasjonalt og internasjonalt, mener han.

– Hvorfor det?

– Det er fordi det er vedtatt bindende internasjonale bestemmelser om statenes plikt til aktivt å fremme likestilling og å bekjempe tradisjoner og standpunkter som undergraver likestilling som mål. Det finnes en bred internasjonal enighet blant stater om at dette er viktig, sier han.

Ønsker ikke å kommentere

Rektor på den ene av Samfundets fire skoler, Brynjulf Korsmo, har forsvart utdraget fra læreboken.

– Vi ønsker å følge det Bibelen lærer oss. Den er rettesnoren for vår tro og våre liv, sa han i en skriftlig uttalelse til Vårt Land forrige uke.

Han påpekte at de også underviser elevene om andre religioners og andre trossamfunns syn på mannens og kvinnens rolle, inkludert det humanistiske synet.

Korsmo er forelagt kritikken fra Hadi Strømmen Lile. Han sier følgende:

«Jeg ønsker ikke å kommentere Liles oppfatninger om spørsmål som er omfattet av et pågående tilsyn fra Utdanningsdirektoratet», skriver han i en e-post.

Utdanningsdirektoratet (Udir) åpnet i fjor tilsyn med Samfundets skole sentrum i Kristiansand. En foreløpig tilsynsrapport vil trolig være klar i slutten av februar, har Udir opplyst til Vårt Land.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion