Religion

Biskop på Pride: «Kan ikke ansette noen som ikke vil vie alle»

LIKEKJØNNA VIGSEL: I en panelsamtale under Pride uttalte biskop Kari Veiteberg seg om ansettelser av prester som «ikke vil vie alle». I etterkant modererer hun seg, og kaller uttalelsene høyttenkning.

På et arrangement under Oslo Pride i juni uttalte Oslos biskop Kari Veiteberg: «Jeg tenker at jeg ikke kan ansette mennesker som ikke vil vie alle», og at «det å utøve presteyrket og reservere seg fra å vie likekjønna par, det kan bli utfordrende i Oslo etter hvert».

Videre fortalte biskopen at hun «tenker Den norske kirke skal gå videre». I dag forholder Den norske kirke seg til et vedtak fra 2017 som sier at kirka har to likestilte syn på hvorvidt ekteskap mellom to av samme kjønn kan godkjennes, og at prester har rett til å nekte å vie par av samme kjønn.

Dette er første gang en norsk biskop offentlig utfordrer denne linja. Da det i januar ble kjent at tre svenske biskoper nekter å ordinere prester som er motstandere av likekjønna ekteskap, uttalte preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, seg kritisk til et slikt standpunkt.

Han mente at ei slik holdning, dersom den ble fremma i Norge, «strider mot logikken» i 2016-vedtaket, og at han ikke trodde et slikt synspunkt kom til å bli fremma blant noen av de sittende biskopene.

Åpen folkekirke – den liberale, kirkepolitiske lista som har flertall i kirkas styrende organer, og som var pådriver for at kirka tillot likekjønna ekteskap i 2016 – har også vært tydelige på at de heller ikke ønsker å utfordre dette vedtaket.

– Litt vanskelig i Oslo bispedømme

Uttalelsene kom som en del av «Den norske kirkes spørretime», et offentlig arrangement på «Pride House» 27. juni i år.

Arrangementet var organisert som en panelsamtale, hvor også prest Gunstein Vetrhus deltok. Han har tidligere figurert i filmen Prestens hemmelighet, som handler om hvordan han som 59-åring valgte å åpne seg offentlig om at han var homofil.

Under samtalen trakk biskopen også linjer mellom prester som ønsker å reservere seg fra å vie likekjønna par og problemstillinga rundt prester som ikke anerkjenner kvinners prestetjeneste. Hun viste til at disse prestene nå har valgt å slutte i Den norske kirke.

«Noen ser da at det er andre kirkesamfunn som rommer deres teologi bedre. Det er det som skjer hvis vi skal holde opp det vi er satt til å forvalte», kommenterte Veiteberg.

Veiteberg og Vetrhus fikk i løpet av panelsamtalen spørsmål om hva Den norske kirkes åpenhet for likekjønna ekteskap kan lære andre kirkesamfunn. Til dette svarte Vetrhus at Den norske kirke kan vise at det – selv om det er vanskelig – faktisk er mulig å leve med to ekteskapssyn.

Etterpå tar Veiteberg ordet, og kommenterer Vetrhus’ svar: «Jeg sa jo i starten at det var litt vanskelig i Oslo bispedømme. Det å utøve presteyrket og reservere seg fra å vie likekjønna par, det kan bli utfordrende i Oslo etter hvert».

Vi får håpe biskopen i Oslo klarer å overbevise sine prester om at størst av alt er kjærligheten – og at det er helt sant

—  Dan Bjørke, leder av Oslo Pride

Har aldri nekta ordinasjon over ekteskapssyn

Vårt Land har nå spurt Veiteberg om hva hun mente med uttalelsene, og hvorvidt hun har fulgt dem opp med handling i ettertid. Hun ønsker ikke å stille til intervju om saken, men svarer på spørsmål i en e-post.

Her moderer Veiteberg noen av uttalelsene, og understreker blant annet at det er Oslo bispedømmeråd – og ikke hun selv – som ansetter prester.

I panelsamtalen sa hun også at temaet «blir tatt opp på enhver ordinasjonssamtale». I ettertid svarer Veiteberg at «i de ordinasjonssamtalane jeg har, vil behovet for trygge rom i kirka ofte være et tema».

Hun skriver også at hun aldri har nekta å ordinere prester på grunn av deres ekteskapssyn – «rett og slett fordi det aldri har vært ei aktuell problemstilling».

Viser til Sverige

Vårt Land har blant annet spurt om hvorvidt uttalelsen om at det «kan bli utfordrende i Oslo» for prester som reserverer seg fra å vie likekjønna par, kan forstås slik at Veiteberg selv vil jobbe for at dette blir utfordrende.

Veiteberg svarer ikke på spørsmålet direkte, men skriver at «utgangspunktet for de spørsmålene Vårt Land har sendt meg, er tolkinger av hva jeg sa».

Videre skriver Veiteberg at «det jeg tenkte høyt om i den samtalen på Oslo Pride, som det blir referert til, er hvilken retning jeg mener og tror kirka skal bevege seg mot over tid».

Hun viser så til at tre av hennes kollegaer i Svenska kyrkan ikke ordinerer prester som er motstandere av likekjønna ekteskap:

«Det er ikke umulig at det er noe vi skal vurdere, og kanskje særlig i områder der skeive er en viktig del av kirkefellesskapet. Når tida er moden for det, kan jeg ikke svare sikkert på nå», skriver hun.

Får støtte

Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, er kritisk til at Veiteberg i ettertid omtaler utsagna som «høyttenkning».

Dan Bjørke, leder av Oslo Pride.
Foto: Hanna Johre / NTB

– Jeg er usikker på om de som hørte på biskopens uttalelser under Oslo Pride oppfatta det som høyttenkning, sier han.

Bjørke er likevel positiv til at Veiteberg «er tydelig på hva hun mener er rett, og på den retninga hun mener kirka skal gå».

– Når har egentlig kirka tenkt å slutte å si «la alle barna komme til meg, hindre dem ikke – bare sett en stor grå stein foran skeive»? Det mest krevende med denne saken er at vår folkekirke har prester som mener at kjærlighet mellom menn, eller mellom kvinner, er annenrangs og ikke har rett til Guds velsignelse.

– Vi får håpe biskopen i Oslo klarer å overbevise sine prester om at størst av alt er kjærligheten – og at det er helt sant, sier Bjørke.

---

Likekjønna ekteskap

  • Forslag om å åpne opp for ekteskap mellom personer av samme kjønn ble først tatt opp i Den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, i 2014. Det ble ikke vedtatt.
  • Etter kirkevalget i 2015 kom forslaget opp på nytt under Kirkemøtet i 2016. Her ble det vedtatt å utforme en ny ekteskapsliturgi som kan brukes under vielser av alle par. Den ble vedtatt i 2017.
  • På Kirkemøtet i 2016 ble det også vedtatt en uttalelse, hvor det blant annet står:
  • At spørsmålet «ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse».
  • Og at «prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen».

---Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion