Religion

Dette blir sagt om kjønn, sex og homofili på ny kristen nettside

NY RESSURS: Ni kristne organisasjoner har gått sammen om en nettside som skal utruste kristne ledere til å samtale med tenåringer om seksualitet. Vi har undersøkt hva som blir formidlet om kjønn, sex og homofili.

– Det er mye «trøkk» og «press» om temaene seksualitet og identitet i storsamfunnet. Mange kristne vegrer seg derfor for å samtale om dette i sine menigheter. De ønsker ikke harde fronter. Men dermed blir det taust.

Det sier Vegard Tennebø, en av lederne for Normisjon i Norge. Sammen med ni andre organisasjoner står de bak en ny nettside som inneholder seks videoer om identitet og seksualitet.

«Målet for den nye videoserien er å inspirere ungdomsledere og kristne ledere til å gjøre den bibelske fortellingen om seksualitet til sin egen og utruste dem til å kunne samtale med tenåringer om seksualitet på en frimodig, trygg og klok måte», skriver Normisjon på sine nettsider.

Prosjektet er også omtalt av flere av de andre organisasjonene, samt Dagen, Verdinytt og Norge Idag.

Ønsker klokere formidling

I tillegg til Normisjon står følgende organisasjoner bak ressursen: Acta – barn og unge i Normisjon, Misjonssambandet og Misjonssambandet Ung, Indremisjonsforbundet og ImF-ung, Tro & Medier, Laget (NKSS) og Ungdom i Oppdrag (UiO).

Felles for organisasjonene er at de har et konservativt syn i samlivsspørsmålet. De mener blant annet at rammen for det seksuelle samliv er det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne.

Å leve som singel er den løsningen Paulus og Jesus peker på hvis man ikke kan eller vil gifte seg

—  Alexis Lundh i en video om homofili

Denne teologien står fortsatt fast, men med nettsiden ønsker de å formidle dette på en klokere måte enn før, blant annet i møte med homofile, forteller Tennebø.

– Konservative kristne kan nok anklages for å ha vært for harde, spesielt i møte med homofile. En ting er at vi har det samlivssynet vi har. En annen ting er hvordan vi har kommunisert dette synspunktet. I praksis har vi endt opp med å vise for eksempel homofile vekk istedenfor å ta imot dem og vise omsorg, sier han til Vårt Land.

Temaene som tas opp i videoene er disippelskap, seksualitet, ekteskap, homofilt samliv, singelliv, kjønn og identitet, porno og grenseoverskridende adferd. Ifølge Tennebø har organisasjonene jobbet med ressurssiden i et drøyt ett år.

Vårt Land har sett nærmere på hva videoene på nettsiden sier om sex, homofili og kjønn.

Vegard Tennebø. Arkivfoto fra Normisjons generalforsamling i 2018.

Ekteskap og sex – noe godt innenfor rammer

En av videoene tar for seg temaene ekteskap og sex. Her blir det lagt vekt på at sex er «noe vakkert og en positiv kraft», men at sex trenger rammer for «å ikke ødelegge». Derfor innstiftet Gud ekteskapet, som en livsvarig forpliktelse, sies det.

Forkynneren Alexis Lundh poengterer at sex og seksualitet er et sårbart område. Den rådende holdningen i populærkultur og på sosiale medier, mener Lundh, er at sex utelukkende handler om fysisk nytelse der «to kropper møtes».

– Mange har feil forventninger til og forståelse av hva som er meningen med seksualitet, og hva sex egentlig handler om. Her har vi kristne en annen og bedre historie å komme med, sier han.

Han viser til Bibelens fortelling om skapelse og syndefall, der nytelse, lyst og begjær er skapt av en skaper som vil mennesker godt, men der syndefallet gjør at vi preges av egoisme.

Vi ser også at alle steder der homoseksuelle handlinger omtales i Bibelen, omtales det som noe i strid med Guds vilje

—  Alexis Lundh, i en video om homofili

– For å ta vare på oss i vår sårbarhet, har Gud gitt oss ekteskapet som rammen rundt det seksuelle samlivet, sier Lundh i videoen.

Hvor i Bibelen står det at man må være gift for å ha sex? Dette spørsmålet tar Lundh opp, og henviser til 1. Mosebok 2,24, der det står at mannen skal «forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp».

– Legg merke til at det først er snakk om et oppbrudd. Så skal «de to» danne en helt ny enhet, før de forenes seksuelt og blir én kropp, sier Lundh.

Avslutningsvis forteller Lund at man kan leve et fullverdig og meningsfullt liv også som enslig. Han understreker også at det fins nåde og tilgivelse dersom noen har «tatt valg som bryter med de bibelske idealene».

Homofili – anbefaler å leve i sølibat

I en video om homofili innleder Vegard Tennebø med å stille spørsmål ved hvor viktig seksualitet er for menneskers identitet og verdi.

– Må vi leve i seksuelle forhold for å leve et godt liv? Er det noe galt med oss hvis vi legger bånd på sider av seksualiteten vår?

Deretter overtar forkynner Alexis Lundh. Han begynner med å legge til grunn at det er viktig for kristne å spørre etter Guds vilje når det gjelder kropp og seksualitet.

I Bibelen, forteller Lundh, er ekteskapet mellom én mann og én kvinne rammen for det seksuelle samliv. Mann- og kvinneperspektivet er en rød tråd gjennom både det nye og det gamle testamentet, mener han.

– Ut fra Bibelens samlede forståelse kan ikke ekteskapet være mellom to av samme kjønn.

– Vi ser også at alle steder der homoseksuelle handlinger omtales i Bibelen, omtales det som noe i strid med Guds vilje, legger han til.

Lundh anerkjenner at det har store personlige omkostninger å avstå fra å leve ut sin seksualitet, men er likevel tydelig:

– Å leve som singel er den løsningen Paulus og Jesus peker på hvis man ikke kan eller vil gifte seg.

Samtidig understreker han at ingen mennesker er fri fra fristelser og problemer, og at alle er avhengig av Guds nåde og tilgivelse. Derfor er det ingen grunn til å se ned på og dømme mennesker, sier han.

– De gode nyhetene er at vi alle er kalt til å leve for noe høyere og viktigere enn sex, sier han til slutt.

I videoen tar Lund også opp en vanlig innvending mot sitt syn, om at Bibelens negative omtale av homofile ikke rammer mennesker som i dag som lever i trofaste og kjærlighetsfulle forhold. Dette er Lundh uenig i.

– Paulus sitt argument er at homoseksuelle handlinger står imot skaperordningen der Gud opprettet ekteskapet mellom mann og kvinne. Paulus avviser dermed homoseksuelle handlinger på prinsipielt grunnlag ut fra skaperordningen, sier han.

Er det opplagt at det er kroppen som skal forandres til å stemme overens med følelsene, hvis jeg opplever at det er et motsetningsforhold mellom mitt biologiske kjønn og den jeg føler meg som?

—  Anne Lin Hynnekleiv, assisterende generalsekretær i Laget, i video om kjønn og identitet

Kjønn og identitet – mener det bare fins to kjønn

I videoen om kjønn og identitet blir forholdet mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet adressert.

Innledningsvis sier Anne Lin Hynnekleiv, assisterende generalsekretær i Laget, at kjønn har fått en utvidet betydning. Kjønn handler ikke lenger bare om biologi, men også om hvilket kjønn man føler seg som, ifølge Hynnekleiv. Andelen unge mennesker som oppsøker helsevesenet for hjelp med å endre kjønn har økt eksplosivt, fortelles det i videoen.

– Er det opplagt at det er kroppen som skal forandres til å stemme overens med følelsene, hvis jeg opplever at det er et motsetningsforhold mellom mitt biologiske kjønn og den jeg føler meg som? spør Hynnekleiv.

Anne-Lin Hynnekleiv. Link konferansen.

Deretter forteller Alexis Lundh at vi må gå til Bibelens skapelsesfortelling for å forstå hvem vi er. Her står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde, «til mann og kvinne», sier han.

– Vi er ikke overlatt til å designe oss selv, men heller til å utforske Guds mening med våre liv, sier Lundh.

Videre sier han at Gud har skapt kvinne- og mannskroppen med en hensikt, og at de er ment å utfylle hverandre. Fordi Gud har skapt oss, er det heller ingen tilfeldighet hvilke kjønn vi har, mener han.

I videoen understreker Lundh er det for noen er en smertefull virkelighet at ikke alle føler seg som «kjønnet kroppen forteller at de er».

Dette skyldes til dels samfunnets kjønnsroller, med altfor snevre forventninger til hvordan gutter og jenter skal se ut og oppføre seg.

– Vi holder fast på at det ifra naturens side bare er to kjønn. Men vi kan tenke nytt om kjønnsroller og skape rause roller for hvordan man kan oppføre seg som jente og gutt. Slik kan vi opprettholde Guds skaperorden.

Når det gjelder de som ønsker å forandre kjønn, eller har oppsøkt hjelp for å gjøre det, sier Lundh at det ikke er noe han vil snakke lettvint om. Likevel har kristne et bedre svar enn at man skal «endre kroppen i tråd med følelsene sine», sier han.

– Bibelen sier det er godt for mennesket å leve i tråd med Guds vilje. Selv om det ikke er en enkel løsning som tar bort smerte og endrer følelsene, gir det en dyp tilfredsstillelse i det lange løp å følge Gud.

Avslutningsvis sier han at kristne har en «plass å gå med sin smerte», at Gud bryr seg om hvordan man har det, og at kristne bør lytte og respektere mennesker istedenfor å dømme.

Å få være en del av en kristen kirke er også å få være en del av en familie. Ingen skal henvises til et liv i ensomhet

—  Vegard Tennebø

Vil møte folk med åpne armer

På nettsiden skriver organisasjonene at det må jobbes aktiv for at det ikke skal være negative holdninger til homofile i kristne fellesskap. Samtidig går det en grense for hva kristne pastorer og ledere kan bekrefte ved menneskers liv, påpeker Vegard Tennebø når Vårt Land snakker med ham om videoene de har publisert der.

Tennebø mener at alle mennesker er kalt til å være Jesu disipler.

– Når Jesus sier «følg meg», så følger et liv hvor han får lov til å være frelser og forbilde. Det Jesus gjør i skriften er å bekrefte ekteskapet som rammen for det seksuelle samliv.

Når det gjelder oppfordringen til å leve i sølibat, mener Tennebø at en ikke trenger å være seksuelt aktiv for å ha et godt liv. Det hviler også et ansvar på de kristne fellesskapene, mener han.

– Å få være en del av en kristen kirke er også å få være en del av en familie. Ingen skal henvises til et liv i ensomhet. En av de kanskje viktigste utfordringene til kirka i vår tid, tenker jeg er å involvere seg i hverandres liv, sier Tennebø.

– Hva slags tilnærming bør kristne ledere ha til homofile som ønsker å leve i et trofast likekjønnet forhold?

– Kristne ledere må lytte først, lytte lenge og lytte nøye. Videre tenker jeg at det som former det kristne livet er Guds ånd og Guds ord. Da får vi lese Guds ord sammen da. Så må en være veldig ydmyk og ha respekt for at hver enkelt gjør sine egne valg, sier han.

– I videoene har dere intervjuet en kristen homofil som har valgt å leve alene, samt et par som klarte å vente med sex til ekteskapet. Hva ønsker dere å kommunisere til de som ikke klarer å leve opp til disse idealene, Vegard Tennebø?

– Jeg håper vi klarer å kommunisere at de er velkommen, og at det ikke er unormalt at de ikke har klart å leve et optimalt og ideelt liv. Det er det ingen av oss som klarer. Det var derfor Jesus gav sitt liv for oss. Vi ønsker å kommunisere at de skal møtes med åpne armer i kirken og på bedehus, fordi vi tror på nåden og en ny start. Samtidig ønsker vi å kommunisere at de bibelske idealene er gode.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion