Religion

Human-Etisk Forbund mener trosopplæring i SFO-tida bryter med Stortingets vilje

ETTER SKOLETID: Enkelte foreldre reagerer på trosopplæringstilbud på skolen i skolefritidsordningens åpningstid. Human-Etisk Forbund ber Kunnskapsdepartementet rydde opp.

– Vi får noen henvendelser om Den norske kirkes trosopplæring på SFO. Vi oppfatter at trosopplæring ikke skal foregå i SFO-tida, og at det har vært uttrykt av Stortinget, sier Lars-Petter Helgestad, avdelingsleder for politikk og internasjonalt arbeid i Human-Etisk Forbund (HEF).

I mars i år skrev HEF en e-post til Statsforvalteren i Oslo og Viken om at Skedsmo menighet holdt trosopplæring i tidsrommet for skolefritidsordningen (SFO) ved flere skoler. I fire uker i SFO-tiden inviterte Skedsmo menighet 1. til 3.-klassinger til «agentklubb», der de kan løse agent-oppdrag og gåter om bibelfortellinger. Til slutt var det tårnagenthelg med aktivitet i kirken.

HEF viste i e-posten til Stortingets innstilling fra 2005 som gjaldt endringer i kirkeloven. I innstillingen sies det at «trosopplæring ikke skal gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen». To år tidligere behandlet Stortinget trosopplæringsreformen. Da ga et anmodningsvedtak 63 mot 51 stemmer.

Nå har HEF tatt opp samme spørsmål med Kunnskapsdepartementet.

Statsforvalteren svarte at kirkesamarbeid var greit

Statsforvalteren i Oslo og Viken skrev i sitt svar til HEF i mars 2023 at Stortingets utsagn fra 2005 ikke er relevant for innhold i SFO i dag. Den viser til at det ikke ble vedtatt noe forbud mot trosopplæring i SFO-tiden verken i kirkeloven eller opplæringsloven, som begge er langt nyere.

Skedsmo menighets agentklubb tar Statsforvalteren ikke stilling til, men skriver: «På et generelt grunnlag mener vi at rammeplanen ikke er til hinder for denne typen samarbeid mellom SFO og kirken».

I brevet viser Statsforvalteren også til rammeplanen for SFO fra 2021, og at verdigrunnlaget for SFO er det samme som for barnehager og skoler. Det skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».

Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund

Ber Kunnskapsdepartementet avklare

Lars-Petter Helgestad sier at HEF ble overrasket over svaret. Derfor tok de opp spørsmålet med Kunnskapsdepartementet i e-posten 11. september.

– Statsforvalteren i Oslo og Viken viser ikke til grunnlaget for at det Stortinget sa i 2005 ikke er relevant i dag. Det er ikke noen uttalelse fra Stortinget som går i motsatt retning, men det kan hende departementet vet hvorfor.

– Hva ønsker dere fra Kunnskapsdepartementet nå?

– Vi ønsker at departementet bekrefter at det siste fra Stortinget om dette er uttalelsen fra 2005, og at den gjelder. Det må alle underliggende etater og organisasjoner forholde seg til: Det er ikke fritt fram for trosopplæring i SFO.

Kunnskapsdepartementet sier til Vårt Land at brevet fra Human-Etisk Forbund er mottatt og til vurdering, og at svar trolig blir gitt i løpet av september.

Grete Wold, utdanningspolitisk talsperson SV

SV: – Uheldig med religionsklubber i SFO-tida

Grete Wold, utdanningspolitisk talsperson for SV, understreker at SFO skal være for alle, uavhengig av bakgrunn.

– Det er uheldig å la kirken etablere egne religionsklubber i SFO-tida. Det skaper et utenforskap for de som ikke får være med, skriver hun i en e-post.

Hun mener en klubb som agentklubben ikke bidrar til at alle barn får delta i det sosiale fellesskapet, men skaper et skille.

– Fellesskapet betaler for at alle skal få være med på leken i SFO. Slike klubber stikker kjepper i hjula for likeverdig og inkluderende lek.

Statsbudsjettet 2023

KrF: – Loven gjelder

KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad derimot mener at Statsforvalteren har rett i at det ikke er et forbud mot trosopplæring i SFO-tida, og at det er vedtatt lovverk som gjelder.

– Jeg har ikke gått inn i hvordan anmodningsvedtaket fra 2003 ble fulgt opp. Det viktige er hva loven sier, sier Roptstad.

Han understreker at det overordnede målet i tros- og livssynssamfunnsloven er at samfunnet skal være livssynsåpent, og viser til at Stortinget har vært opptatt av at det skal være mulig å samarbeide med kirka i SFO-tid.

Ropstad mener spørsmålet kan ha noen paralleller med spørsmålet om skolelag kan ha møter i friminutter på skolen. Opplæringsloven slår fast at det ikke skal være forkynnelse i undervisningstida på skolen. Men ifølge Ropstad har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) svart at dette ikke er til hinder for at skolelag kan samles i friminutter.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion