Full oversikt: Dette mener toppkandidatene på nominasjonskomiteenes lister

KIRKEVALG: I alle elleve bispedømmer har nominasjonskomiteene lister til årets valg av nye bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet. Her svarer de elleve toppkandidatene på aktuelle spørsmål.

I Vårt Lands valgomat kan velgere til kirkevalget 2023 finne ut hvem man er mest enig med av de kirkepolitiske listene Åpen folkekirke, Frimodig kirke og Bønnelista.

På samme måte som ved politiske valg, finnes det ulike kirkepolitiske organisasjoner som stiller lister med kandidater. Disse er de tre nevnt ovenfor. I tillegg har hvert bispedømme en egen nominasjonskomité som utarbeider sine egne lister med enkeltpersoner som kan stemmes på.

Disse elleve listene har ikke ett felles partiprogram, og inngår derfor ikke i valgomaten. I stedet har vi bedt førstekandidatene på hver liste om å svare på fire aktuelle spørsmål.

Svarene gir uttrykk for deres personlige oppfatning, og representerer ikke de andre kandidatene på lista. Dette er spørsmålene vi har stilt:

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

---

Finn ditt bispedømme


1. kandidat i Oslo bispedømme: Piriyanthy Skarbø

Piriyanthy Skarbø

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg har sittet som vara i Oslo bispedømmeråd i to perioder, og tror jeg kan bidra med hvordan kirka skal utvikle seg videre. Jeg sto på Åpen Folkekirke sin liste de forrige to periodene og følte at fokus på mangfold var snevert, og at det da i hovedsak har handlet om legning. Men for meg er det også viktig med mangfold når det kommer til etnisitet og funksjonshemning. Så jeg vil at mangfoldet skal være mer omfattende.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

At vi klarer å være en enhetlig kirke og at vi kan være enige i sakene som ganger folk flest og hvordan vi kan vise at vi er her.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Å virkelig bli den åpne og inkluderende kirken vi sier vi skal være. Vi må tørre å gjøre ting annerledes når det gamle ikke fungerer lenger, stikke fingeren i jorda og se hva behovet er. Vi må være modige og tenke nytt om hvordan vi kan være et fellesskap for alle våre medlemmer i bispedømmet.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Vår liste består av kandidater som er nominert av de forskjellige prostiene, så det er medlemmer i kirkene selv som har nominert. Jeg tenker det betyr at noen i disse lokale kirkene mener disse vil gjøre en god jobb fordi de har gjort en god jobb lokalt. Så tror jeg at vi er en mangfoldig liste. Jeg tror ikke det er et eneste punkt vi er helt enige. Samarbeidet kan bli spennende. Vi må forholde oss til at vi har ulike meninger med respekt for hverandre.

---


1. kandidat i Borg bispedømme: Erling Birkedal

Erling Birkedal

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg ønsker å være med å styre utviklingen av kirken. Jeg har lang og bred erfaring som medlem av bispedømmeråd og kirkemøtet fra 2010.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Vi må få på plass et revidert regelverk for kirkelig organisering, der vi tar godt vare på ansatte og frivillige medarbeidere. Det må være så fleksibelt at det legger til rette for lokal variasjon og kan utløse nye ressurser og engasjement.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

I Borg vil vi i neste periode arbeide med å videreutvikle et godt samvirke mellom bispedømmeråd og ledere i den lokale kirken. Vi må støtte opp om det lokale arbeidet for å være en relevant kirke for flest mulig, med variert virksomhet.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Vi er nominert av menighetene, ingen spesiell interessegruppe. Vi representerer det mangfoldet som faktisk er i kirken og arbeider til beste for menigheten og den lokale kirken. En stemme på vår liste er en stemme til kirkens arbeid for barn og unge, diakoni (omsorgstjeneste), kirkemusikk og gudstjenesteliv.

---


1. kandidat i Agder og Telemark bispedømme: Vidar Øvland

Vidar Øvland, Agder og Telemark bispedømme. 1. kandidat på nominasjonskomiteens liste

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg vil jobbe for at kirka fortsatt skal være et sted der mennesker finner varme og omsorg, og får et personlig møte med Jesus.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Det blir å finne en løsning i organiseringen av kirka som vil følge årets kirkemøtevedtak.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Å fortsatt jobbe for å skape samarbeid mellom folkevalgte på alle nivåer i bispedømmet.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Vi som står på nominasjonskomiteen liste er kandidater som er foreslått av menighetsrådene. Vi er med andre ord foreslått av grasrota og kjenner godt hvordan egen menighet har av kvaliteter og utfordringer.

---


1. kandidat i Stavanger bispedømme: Kristine Brunvathne Bjerkestrand

Kristine Brunvathne Bjerkestrand, 1. kandidat på nominasjonskomiteens liste, Stavanger bispedømme

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi kirka betyr mye for meg. Jeg ønsker å bidra i arbeidet med å sikre en åpen, inkluderende og raus folkekirke som er tilgjengelig og relevant for alle mennesker, uavhengig av livssituasjon.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Den viktigste saken blir synkende medlemstall, polarisering i kirkedemokratiet og omdømmebygging.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Vanskelig å peke på en sak, men jeg tror vi vil måtte forholde oss til økonomiske innstramminger og rekrutteringsutfordringer.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Kandidatene på Nominasjonskomiteens liste er oppnevnt som tillitspersoner på vegne av menighetene i bispedømme. Det ser jeg på som en styrke ved denne listen.

---


1. kandidat i Bjørgvin bispedømme: Dag Sele

Dag Sele

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller først og fremst fordi jeg er opptatt av lokalkirka og at kirke skal bygges mest mulig med utgangspunkt i soknene. Jeg har bakgrunn som frivillig i lokalkirken, sitter nå i soknerådet og fellesrådet og ønsker å bruke erfaring fra lokalkirka inn i det sentrale i kirka.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Det viktigste for meg er det overordna målet om en kirke som er synlig og møter alle raust og åpent, og som lar folk få et møte med Jesus. Om jeg, på denne bakgrunn, likevel skulle løfte fram et tema som jeg tror blir særlig viktig framover, både som nasjonalt og lokalt fokus, ville det til for eksempel være å legge enda bedee til rette for frivillig arbeid og engasjement i kirka vår.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Trass i min generelle uvilje mot å dra fram enkeltsaker, vil jeg her neve rekrutteringsutfordringene vi har i flere yrkesgrupper blant ansatte, i tillegg til frivillige. Jeg ser for meg at bispedømmerådet, sammen med biskop, kan medvirke enda mer til gode tiltak for faglig påfyll og inspirasjon, både for ansatte og frivillige. En god kultur for læring, samarbeid og inspirasjon vil trolig være avgjørende for rekruttering.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Vi representerer ikke noen interessegrupper eller spesielle kampsaker, men ber om tillit med bakgrunn i det engasjementet og erfaringen vi har fra ulike former for frivillig arbeid i kirka. Jeg tillater meg å tenke at denne forankringen for mange kan framstå som minst like tillitvekkende som et sett med vedtatte standpunkt.

---


1. kandidat i Hamar bispedømme: Gunnstein Endal

Gunnstein Endal, 1. kandidat på nominasjonskomiteens liste i Hamar bispedømme

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg har sittet i bispedømmerådet i to perioder tidligere og har opplevd det veldig motiverende å være med på å lede utviklingen i kirken. Du får være med å være med på å legge rammene framover, som er veldig spennende. Mitt hovedfokus er å ivareta og styrke de lokale menighetene.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Å få kirka til å fungere optimalt nå etter at kirkemøtet har vedtatt at organiseringen skal inn i et nytt og bedre spor. Vi må få til mest mulig arbeid med de ressursene vi har. Nå må vi komme i gang med å bygge menigheter og legge enda mer trøkk på det lokale plan.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Det er mange viktige saker. Hamar bispedømme er en folkekirke, så vår viktigste sak er å ivareta vår posisjon som folkekirke og utvikle rollen vi har og fylle den med innhold. Vår visjon i Hamar bispedømme er «Hellige rom for alminnelige liv». For å realisere dette er alle ansatte og frivillige vårt viktigste redskap – som kirke har vi et klart oppdrag i å forkynne evangeliet!

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Meningene er ikke så ulike egentlig, men de fleste av oss kommer direkte fra menighetene og har bakgrunn fra lokalt menighetsarbeid. Våre kandidater står «midt i kirken». Det er på lokalplanet det skal «leve og levere», og vi er nominert av menighetsrådene i de lokale menighetene.

---


Glenn Hole, Tunsberg bispedømme, 1. kandidat til nominasjonskomiteens liste

1. kandidat i Tunsberg bispedømme: Glenn Hole

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg ønsker å skape et bærekraftig og inkluderende samfunn med kirken som katalysator. Med min bakgrunn som toppleder og konsulentdirektør, føler jeg at jeg har kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å fremme inkludering og gi lokalkirkene mer autoritet. Jeg tror sterkt på at kirken skal være et sted der alle føler seg verdsatt og møtt med nestekjærlighet.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Nasjonalt mener jeg at den viktigste saken er å skape et bærekraftig og inkluderende samfunn med kirken som en sentral katalysator. Kirken har en unik posisjon til å fremme inkludering, nestekjærlighet og bærekraft, og det er essensielt at vi bruker denne posisjonen for å sikre at alle føler seg verdsatt og inkludert.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

I Tunsberg bispedømme blir det viktig å styrke lokal forankring og gi mer autoritet til lokalkirkene. Dette vil bidra til at kirken blir enda mer demokratisk og forankret i lokalsamfunnet. Jeg vil også legge vekt på å fremme arbeidet med kirkelig undervisning og læring, diakoni, gudstjenesteliv, barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk og kultur i mitt bispedømme.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Fordi den representerer menighetenes fellesliste for bispedømmerådsvalg, og er nøye prioritert av nominasjonskomiteen i hvert bispedømme. Listen reflekterer mangfoldet og bredden i den lokale kirken, og sørger for at ulike perspektiver og meninger er representert. Ved å stemme på denne listen, støtter velgerne opp om et demokratisk kirke-system med lokal forankring, og sikrer at arbeidet med viktige kirkelige aktiviteter blir ivaretatt.

---


1. kandidat i Møre bispedømme: Amalie Valde Berge

Amalie Valde Berge, Møre bispedømme, 1. kandidat til nominasjonskomiteens liste

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

For å komme på «innsiden» av Den norske kirke og være med på å lede oss i en riktig, rett og god retning.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

At kirken må la Bibelen være sin viktigste veiviser.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Jeg vil gjerne se flere bli kjent med Jesus, også gjennom Den norske kirke.

---1. kandidat i Nidaros bispedømme: Randi Sollie Denstad

Randi Sollie Denstad, Rissa, Nidaros bispedømme, 1. kandidat på nominasjonskomiteens liste

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg er foreslått av mitt menighetsråd, og vil gjerne være med å utvikle kirka framover. Mine erfaringer som tillitsvalgt i menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd og som frivillig mener jeg er et godt grunnlag for å delta.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Kirka må hele tida fornye seg for å få bedre oppslutning. Det er mange endringer som kan gjøres for å tilpasse tjenestene til menighetenes ønsker og behov, selvfølgelig innenfor de rammer som Bibelen setter.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Vi må sikre gode medarbeidere som kan drive alle de gode aktivitetene i menighetene, til glede for alle aldersgrupper.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Vår liste har representanter fra menigheter i hele bispedømmet. Vi har en bred erfaring fra arbeidet i kirka som tillitsvalgt, ansatt eller frivillig. Vi kjenner dagens situasjon godt og dermed det reelle grunnlaget for videre utvikling og drift.

---


1. kandidat i Sør-Hålogaland bispedømme: Trond Gustavson

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å gjøre en innsats for folkekirka som kulturbærer og åpent rom for troende og tvilende i alle livets faser.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Kirka skal følge opp vedtakene fra siste kirkemøte, om organisering og utforming av kirka i samsvar med overordnet handlingsplan for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Å kunne bidra til at menighetene rundt om gis støtte og veiledning i det daglige arbeidet med utfordringer i omskiftende tider. Som i menighetsarbeidet er det viktig å arbeide for at de lokale kirkenes rolle i menneskenes liv styrkes.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Nominasjonskomiteens liste er menighetenes fellesliste, og representerer mangfoldet man lever med i bygd og by. Mangfoldet og meningsbryting er i seg selv en styrke, og kandidatene har sine mandat fra egen menighet.

---


1. kandidat i Nord-Hålogaland bispedømme: Marta K. Ims

Marta K. Ims, 1. kandidat på nominasjonskomiteens liste, Nord-Hålogaland

---

1) Hvorfor stiller du til valg?

Fordi jeg har et engasjement for kirka, både i Nord-Hålogaland og i landet som helhet. Det har vært interessant og spennende å være med i bispedømmeråd og på Kirkemøtet i inneværende periode. Etter fire år har jeg lært mye og kommet mer inn i de ulike sakene i kirkepolitikken, og jeg mener det har en verdi med kontinuitet i dette arbeidet.

2) Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

Det er flere saker. Kirkelig organisering, rekruttering inn i kirkelig tjeneste, arbeidet i etterkant av sannhets- og forsoningskomiteens rapport, og mye mer. Men en sak jeg ser fram til er å kunne jobbe mer målrettet med er trosopplæringen i kirka. Jeg brenner for at spesielt barn og unge skal få bli kjent med Jesus, Bibelen og kristne fellesskap, og at de skal oppleve at kirka er der for dem.

3) Hvilken sak blir viktigst i ditt bispedømme?

Jeg tror vi kommer til å bruke mye tid på trosopplæringssaken, men denne henger også sammen med andre store utfordringer vi har i vårt bispedømme. Vi må jobbe målrettet for å rekruttere og beholde kirkelig ansatte i vår landsdel. Samtidig ser vi at fraflytting og en aldrende befolkning preger både bygder og byer i nord. Dersom lokalkirken blir et godt sted å være for barnefamilier og unge voksne, kan det i sin tur virke rekrutterende og skape tilhørighet og fellesskap der folk bor.

4) Hvorfor skal velgerne stemme på nominasjonskomiteens liste – en liste der så mange ulike meninger er representert?

Fordi den best viser hvordan Den norske kirke er; en folkekirke, satt sammen av tillitspersoner med litt ulike meninger, men som alle representerer menighetene lokalt. Partidannelsen i kirka skaper en polarisering og et debattklima som jeg opplever kan handle mer om å presentere sine egne eller partiets meninger enn å lytte til andre.

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion