Religion

I retten: Dypt uenige om krenkelse av barns rettigheter i Jehovas vitner

TROSSAMFUNN: Oslo tingrett skal avgjøre om Jehovas vitner får beholde status som trossamfunn midlertidig. Da partene møttes torsdag, var de dypt uenige om hvorvidt barns rettigheter krenkes.

– Staten mener Jehovas vitners eksklusjonspraksis innebærer negativ sosial kontroll av barn, som krenker barns rettigheter, sa advokat Liv Inger Gjone Gabrielsen, som representerer Barne- og familiedepartementet i Oslo tingrett.

– Hva er beviset? Det er en håndfull postulater som ikke er underbygget med bevisføring, og som stort sett skriver seg fra folk som har brutt med Jehovas vitner, sa Jehovas vitners advokat Anders Ryssdal.

29. og 30. mars har det pågått muntlige forhandlinger i Oslo tingrett, der retten skal ta stilling til om Jehovas vitner får beholde statusen som trossamfunn midlertidig.

I desember i fjor ble det kjent at Statsforvalteren i Oslo fratar Jehovas vitner statusen som trossamfunn, fordi de mener Jehovas vitners eksklusjonspraksis strider mot lovens krav om fri inn- og utmelding av medlemmer.

Tap av registrering medfører at trossamfunnet ikke lenger har rett til å fremme krav om statlig tilskudd. Det innebærer også at de mister vigselsrett.

Avgjørelsen er ennå ikke rettskraftig, siden Oslo tingrett innvilget en såkalt midlertidig forføyning i saken, etter anmodning fra Jehovas vitner. Det innebærer at trossamfunnet beholder registreringen som trossamfunn fram til retten senere i år skal avklare om Statsforvalterens vedtak om tap av registrering er gyldig.

Staten har imidlertid klaget på vedtaket om den midlertidige forføyningen, og har derfor møtt Jehovas vitner i Oslo tingrett denne uken. Avgjørelsen vil trolig bli kjent om noen uker.

Mister vigselsrett

For å innvilge en midlertidig forføyning krever loven at vedtaket gir vesentlig skade eller ulempe. Jehovas vitners advokat, Anders Ryssdal, mener det både har praktisk og religiøs betydning for trossamfunnet, ettersom tap av status betyr at de mister vigselsrett, og fordi det vil være stigmatiserende for medlemmene.

Barne- og familiedepartementet mener derimot kravene til å beholde retten midlertidig ikke er oppfylt. Trossamfunnet kan fremdeles ha seremonier i egne lokaler, selv om formelle vigsler må gjennomføres sivilrettslig. Dette innebærer dermed ikke en stor ulempe for trossamfunnet, etter statens mening.

Advokatene Liv Inger Gjone Gabrielsen og Kristin Hallsjø Aarvik, Barne- og familiedepartementet.

Vitnet om familieforhold

I forhandlingene tok partene også for seg hovedargumentene for å frata registreringen. Statsforvalteren viser til at trossamfunnsloven åpner for å trekke tilbake registrering som trossamfunn etter gitte vilkår. Et sentralt krav er at utmelding skal skje «vilkårsløst og uten hindring», påpekte advokat Liv Inger Gjone Gabrielsen, som representere Barne- og familiedepartementet.

Advokaten mener det er godt dokumentert at Jehovas vitner oppfordres til å kutte kontakt med tidligere medlemmer.

I rettsforhandlingene torsdag vitnet et tidligere medlem som vokste opp i Jehovas vitner. Fra den dagen han ble regnet som ekskludert i trossamfunnet, noe han ble i voksen alder, brøt familien den normale kontakten med ham, fortalte han.

Staten bygger på feil faktum. De leser Jehovas vitner som en viss mann leser Bibelen, men de leser ikke det Jehovas vitner selv sier.

—  Advokat Anders Ryssdal

Et annet vitne var religionsviter Hege Kristin Ringnes, som har skrevet doktorgrad om Jehovas vitner. Hun mente det er tydelig, ut fra skriftlige veiledere i Jehovas vitner, at medlemmer ikke skal ha kontakt med tidligere medlemmer, med noen unntak.

– De sier det er frivillig å forlate trossamfunnet. Men vissheten om at man mister familien sin, dersom de fremdeles er medlem, utgjør en hindring. Det mener staten, sa advokaten i sin sluttprosedyre.

– Staten mener det er godt dokumentert at eksklusjon fungerer som et middel for å få mennesker tilbake og bli værende i trossamfunnet, altså for å påvirke atferd, la hun til.

Oslo tingrett, Jehovas vitner

Sosial kontroll overfor barn

Staten mener også at trossamfunnet driver sosial kontroll overfor barn og krenker barns rettigheter. Begrunnelsen er at Jehovas vitner åpner for eksklusjon av døpte medlemmer som ikke er myndige, dersom de begår alvorlig synd uten å angre. I tillegg hevdes det altså at Jehovas vitner oppfordrer medlemmer til å bryte kontakt med ekskluderte medlemmer, med mindre det gjelder familie som bor i samme husstand.

Staten mener dette kan oppleves som press eller tvang for å få barn til å oppføre seg på en viss måte.

– Barn blir bedt om å ta valg i ung alder som får store konsekvenser for livene deres. Det har andre følger å bli døpt i Jehovas vitner enn å konfirmere seg i Den norske kirke, og man kan lure på om unge er klare for å ta dette valget.

– For dårlig belegg

Jehovas vitners advokat Anders Ryssdal argumenterte i sin sluttprosedyre for at Barne- og familiedepartementet har for dårlig belegg for å hevde at det pågår negativ sosial kontroll i Jehovas vitner og for at barns rettigheter krenkes.

Under forhandlingene har Barne- og familiedepartementet henvist til Jehovas vitnes egne veiledende skrifter om eksklusjon, for å begrunne påstandene sine. Jehovas vitners advokat påpekte at disse tekstene refererer til Bibelen, og mente det er problematisk å be en dommer ta stilling til fortolkning av religiøse tekster.

– Er det statens oppgave som sekulær myndighet å tolke religiøse trossetninger? Er det ikke nettopp det man ikke skal i et samfunn med religionsfrihet?

– Bygger på feil faktum

Advokaten anførte også at Jehovas vitner er uenige i statens tolkning av Jehovas vitners tekster, og hevdet at medlemmer ikke forbys å treffe ekskluderte. Derimot sier Jehovas vitner, ifølge advokaten, at det ikke er «naturlig» for voksne å omgås voksne som ikke deler samme tro som dem selv.

– Staten bygger på feil faktum. De leser Jehovas vitner som en viss mann leser Bibelen, men de leser ikke det Jehovas vitner selv sier.

Videre mente han at det bør kreves mer belegg for å hevde at barns rettigheter krenkes.

– Hvis barn ble holdt innesperret eller hindret i å gå på skole, ville barns rettigheter blitt krenket. Men at et trossamfunn har regler for voksne som angår familielivet, krenker ikke barns rettigheter.

Til dette påpekte motparten at barn «er vernet mot en hel del mer enn å bli sperret inne i en kjeller».

Jehovas vitners advokat viste også til at religionsfriheten forplikter staten til å ikke gripe inn i trossamfunns religionsutøvelse, og at dette også gjelder Jehovas vitners eksklusjonspraksis. Trossamfunnet gir medlemmene fri rett til inn- og utmelding, og det er ikke urimelig at det stilles krav til medlemmer, mener han.

Han hevdet også at den personlige friheten er stor i trossamfunnet, og at det fins folk som har kontakt med både barn og barnebarn som ikke lenger er medlemmer.

– Statens bevisføring forutsetter at Jehovas vitner ikke har fri vilje, men at alle sammen er fanget i en sekt. Jeg spør: Hvor sannsynlig er dette?

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion