Religion

Riksadvokaten er kritisk til forbud mot konverteringsterapi

KONVERTERINGSTERAPI: Riksadvokaten vil verne den enkeltes «seksuelle, psykiske integritet», men minner om at samtykkende voksne må få gjøre som de vil.

«Riksadvokaten mener det kan reises berettigede spørsmål om det er rettmessig å innføre et absolutt forbud mot konverteringsterapi overfor samtykkende voksne».

Det skriver Riksadvokaten i sitt høringssvar til kultur- og likestillingsdepartementets lovforslag om å forby konverteringsterapi. Påtalemyndighetens leder var én av i alt 258 høringsinstanser i denne runden.

«Svakheter»

Riksadvokaten innleder høringssvaret med å minne om at dette er andre gang et lovforslag om konverteringsterapi sendes på høring. Til det de omtaler som Solberg-regjeringens forslag, hadde de flere innvendinger mot «strafferettslige svakheter».

Og heller ikke denne gangen lar de seg overbevise. I høringssvaret konkluderer de med at forslaget fremstår «som et mer inngripende og absolutt forbud enn det tidligere forslag», og at de ser flere prinsipielle utfordringer enn forrige runde.

…et mer inngripende og absolutt forbud enn det tidligere forslag

—  Riksadvokaten i høringssvar

«Inngripende forbud»

«I særdeleshet reiser et absolutt forbud mot konverteringsterapi rettet mot samtykkende voksne betydelige, prinsipielle betenkeligheter ved at den enkeltes selvautonomi tilsidesettes. Det er også grunn til å spørre om det er adgang til å vedta et så inngripende forbud, hensett til den enkeltes rett til selvautonomi, privatliv, tros- og tankefrihet», skriver Riksadvokaten.

Samtidig som de er skeptisk til lovligheten i deler av forslaget, bemerker de at de er positive til et straffebud som rammer det de beskriver som kjernen i den foreslåtte loven: «å verne den enkelte mot andres (kraftfulle) intervensjon i individets (egen) seksuelle, psykiske integritet».

Regjeringens forslag innebærer at en handling blir straffbar når den fremstår metodisk, har som formål å endre en persons legning og er klart egnet til å påføre skade.

---

Forbud mot konverteringsterapi

  • Lovforslaget lyder slik: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade».
  • For personer under 18 år skal konverteringsterapi alltid anses som skadelig.
  • For uaktsom påføring av betydelig psykisk skade, er strafferammen satt til 6 år.
  • Forslaget innebærer også at markedsføring av konverteringsterapi blir ulovlig, og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.
  • Høringsfristen gikk ut 10. oktober.

---

Føyer seg i rekken

Det er mange som har noe de skulle ha sagt om kultur- og likestillingsdepartementets lovforslag om å forby konverteringsterapi. Også Advokatforeningen er blant dem som er kritiske til forslaget om å forby konverteringsterapi.

«Det er Advokatforeningens oppfatning at konverteringsterapi som søkes av en myndig person ikke bør kriminaliseres, og at en eventuell kriminalisering vil støte an mot våre menneskerettslige forpliktelser», heter det i deres høringssvar.

Meningene i kirkelandskapet er mange om lovforslaget. Mens Den katolske kirke, en rekke misjonsorganisasjoner og det konservative nettverket Frimodig kirke er kritiske til lovforslaget, er Den norske kirke som sådan positive.

Også Presteforeningen og MF vitenskapelige høyskole støtter forslaget.Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion