Religion

Menighet har ikke råd til å lønne ansatte – motsetter seg kommunens krav

DEN NORSKE KIRKE: Ibestad kirkelige fellesråd har ikke penger til å lønne ansatte. Torsdag kveld vedtok fellesrådet å motsette seg kommunens ønske om å overta drift av kirkegårder.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Forrige søndag holdt sokneprest Anne Beate Tjentland i Ibestad menighet gudstjenesten alene. Årsaken er den økonomiske situasjonen i kirken, hvor fellesrådet mangler penger til å lønne sine ansatte.

Ibestad kommune har trukket 350.000 kroner fra kirkelig fellesråd sitt budsjett for 2022 med virkning fra 1. august. Kommunen ønsker en virksomhetsoverdragelse av de ansatte som er knyttet til praktisk gravferdsarbeid og vedlikehold.

Det innebærer at kommunen overtar oppgaver som klipping og graving. Fellesrådet mener imidlertid dette skjer uten deres godkjenning, skrev Vårt Land i forrige uke.

– Denne prosessen har vært uendelig lang og slitsom, sa Anne Beate Tjentland, sokneprest i Ibestad og medlem i fellesrådet, i forkant av møtet torsdag kveld.

På møtet vedtok fellesrådet enstemmig å motsette seg kommunens ønske om virksomhetsoverdragelse av ansatte som drifter kommunens kirkegårder.

I stedet ønsker fellesrådet å få til en gjensidig tjenesteytingsavtale.

«Samsvarer ikke med lovens intensjon»

Med til vedtaket torsdag kveld hører også en begrunnelse i tre punkter:

  • Fellesrådet mener at kommunens forståelse av virksomhetsoverdragelse ikke samsvarer med intensjonen i Arbeidsmiljøloven.
  • Konsekvensene av en virksomhetsoverdragelse for de ansatte det gjelder, vil innebære en ytterligere oppsplitting av arbeidsforhold og to arbeidsgivere å forholde seg til. Arbeidets art tilsier at det vil oppstå situasjoner der det vil være konflikt mellom de to ulike stillingsdelene.
  • Ibestad kirkelige fellesråd ønsker ikke en seremonikirke. Vi vil være en tilstedeværende lokalkirke i tjeneste for folket.

Tjentland forklarer at dersom kommunens vedtak blir stående, vil resultatet være en reduksjon i kirkens virksomhet – Ibestad vil bli en seremonikirke.

– Kan bare skje ved enighet, sier advokat

Ingrid B. Tenfjord, advokat og direktør for arbeidsgiveravdelingen i KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, beskriver også virksomhetsoverdragelse som en avtale mellom to parter.

– Virksomhetsoverdragelse kan kun skje dersom to parter er enige. Kommunen bestemmer ikke dette, sier Tenfjord.

Tenfjord påpeker at hun ikke kjenner den konkrete saken i Ibestad, og uttaler seg på generelt grunnlag.

Ifølge Tenfjord er en reell virksomhetsoverdragelse fra fellesråd til kommune ikke mulig, ettersom fellesrådet etter loven fremdeles er ansvarlige for driften. En virksomhetsoverdragelse innebærer overdragelse av både ansatte og ansvar for drift.

Kan yte tjenester i stedet

I henhold til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd er det fellesrådet som har ansvaret for gravplass og kirkegård. Økonomisk tilskudd til driften skal komme fra kommunen.

Lov om tros- og livssynssamfunn pålegger kommunen å gi tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, inkludert tilskudd til vedlikehold av kirkebygg. Tilskuddet skal i tillegg sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning.

– Etter avtale kan kommunen velge å yte tjenester i stedet for å yte tilskudd, men dette skal det være enighet om mellom fellesrådet og kommunen, sier advokat Tenfjord.

Prosessen har vært uendelig lang og slitsom.

—  Anne Beate Tjentland

– Vil gjøre det etter boka

Vårt Land meldte i forrige uke at Ibestad fellesråd ikke har penger til å lønne sine ansatte. Dermed har arbeidstakerne ikke lenger arbeidsplikt, og soknet mangler ansatte i arbeid.

Sokneprest Tjentland er ansatt i Nord-Hålogaland bispedømme, og får sin lønn derfra. Hun er nå den eneste ansatte som medvirker i gudstjenester og kirkelige handlinger, ettersom fellesrådets budsjett ikke strekker til for å lønne organist, kirketjener og andre ansatte.

Før torsdagens møte fortalte Tjentland at fellesrådets forhandlingsutvalg har hatt en gjennomgang og utarbeidet et internt notat om hvilke spørsmål fellesrådet må ta stilling til.

– Vi ønsker å håndtere eventuell virksomhetsoverdragelse etter boka. Vi har to stillinger som vil påvirkes av denne saken.

Blant dem er kirkevergen, som har 50 prosent av stillingen sin innenfor praktisk arbeid og vedlikehold.

Uenige om grunn til budsjettsprekk

Ordfører i Ibestad kommune, Dag Sigurd Brustind (H), har tidligere sagt til Vårt Land at fellesrådets budsjettsprekk er grunnet innleie av entreprenører på kirkegårdsoppgavene som kommunen har tilbudt seg å ta over.

Til dette sier Tjentland:

– Som hovedregel har fellesrådet ikke leid inn eksterne. Det er to ansatte i fellesrådet som gjør denne jobben.

Hun forteller at når fellesrådet har leid inn eksterne, har det så langt hun kjenner til handlet om følgende:

– At vi har en ca 20 år gammel minigraver som ikke alltid virker, ferieavvikling og uforutsette hendelser som krever annet utstyr enn det fellesrådet rår over, sier Tjentland.

Tenfjord, advokat i KA, forteller at dersom en kommune ønsker å overta som gravplassmyndighet i stedet for fellesrådet, må de søke Statsforvalteren. Kommunen vil da overta ansvaret for både drift og forvaltning av gravplassen.

Det har så langt ikke lyktes Vårt Land å få svar fra Ibestad kommune og ordfører Dag Sigurd Brustind angående saken. Vårt Land vet derfor ikke om kommunen har søkt Statsforvalteren om å bli gravplassmyndighet.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen.

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsredaksjon.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion