Religion

Statsforvalteren om Brunstad Christian Church: Ikke i strid med trossamfunnsloven

MEDLEMSVILKÅR: Statsforvalteren har vurdert bekymringsmeldinger som berører BCCs vilkår for medlemskap. Nylig konkluderte de med at trossamfunnet ikke bryter med noen bestemmelser i trossamfunnsloven.

– Trossamfunn har regler om hvem som kan være medlem, og ikke. De kan også ha regler om hvem som skal ekskluderes som medlem. Etter trossamfunnsloven er det ikke noe i veien for at et trossamfunn diskriminerer, så lenge diskrimineringen er begrunnet i selve troen, skriver Hege Nyhus, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til Vårt Land.

Som Vårt Land skriver i dag åpner Brunstad Christian Church (BCC) for å sanksjonere medlemmer som lever i et homofilt forhold eller heterofilt samboerskap. Nylig har Statsforvalteren vurdert blant annet denne siden av medlemsreglementet til BCC, og konkluderte tidligere denne måneden med: Trossamfunnet bryter ikke noen bestemmelser i trossamfunnsloven.

Knytter ikke sanksjoner til legning

Bakteppet for vurderingen er bekymringsmeldinger fra to personer som forteller at de er eks-medlemmer i BCC, som henvendte seg til Statsforvalteren tidligere i år. De fremmet påstander om kritikkverdige forhold i trossamfunnet, blant annet om BCCs syn på samboerskap og homofili.

I en 18-siders uttalelse, som i juni ble sendt fra BCC til Statsforvalteren, redegjorde trossamfunnet blant annet for medlemsvilkårene sine. Ordlyden er svært lik trossamfunnets veileder for medlemsvilkår som Vårt Land omtaler i dag.

I skrivet til Statsforvalteren går det fram at en person med homofil legning kan inneha medlemskap i BCC og alle former for verv eller ansettelser. Det er først når legningen leves ut, for eksempel i form av et seksuelt samliv, at livsførselen kommer i strid med BCCs bibelforståelse.

Beskyttelse av medlemmene

Statsforvalteren forstår regelverket deres slik:

– BCC sin medlemssanksjonering er slik vi forstår det at personer som lever sammen i et homofilt samliv, eller som er heterofile samboere uten å være gift, ikke kan fortsette å være medlem av trossamfunnet. Slik vi forstår BCC så er dette fordi disse gruppene ikke lever i tråd med deres tro. Vedtektene deres åpner for at medlemmene kan sanksjoneres gjennom skriftlig irettesettelse, deltakelsesbegrensning eller utelukkelse, skriver avdelingsdirektør Nyhus.

Kan nekte personer medlemskap

Likestillings- og diskrimineringsforbudet sier til Vårt Land at religionsfriheten og forsamlings- og foreningsfriheten, som blant annet er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon, innebærer at et trossamfunn selv kan bestemme hvem som skal være medlemmer og kriteriene for medlemskap.

– Trossamfunnene må derfor i visse tilfeller ha adgang til å nekte personer å være medlemmer. Medlemmer som er uenige i trossamfunnets religiøse syn, skal på sin side ha reell mulighet til å melde seg ut, som del av deres individuelle religionsfrihet, skriver fagansvarlig på religionsfeltet i LDO, Margrethe Søbstad.

Rettigheter må veies opp mot hverandre

Men dersom trossamfunnets praksis innebærer et inngrep i de andre menneskerettighetene medlemmene har, så blir det spørsmål hvor langt religionsfriheten rekker, påpeker hun.

– Hvis noen blir nektet å delta på aktiviteter eller blir ekskludert fra trossamfunnet på grunn av sin homofile samlivsform eller sin kjønnsidentitet, må trossamfunnets religionsfrihet veies opp mot medlemmets rett til privat- og familieliv og retten til ikke å bli diskriminert. Så langt vi vet har ikke dette spørsmålet kommet på spissen i saker for norske domstoler eller i Den europeiske menneskerettsdomstolen, skriver Søbstad.

Hvis en enkeltperson ønsker å få sin sak vurdert, for eksempel hvis vedkommende er blitt ekskludert eller ikke får delta på møter eller gudstjenester, kan vedkommende klage saken inn for Diskrimineringsnemnda eller ta saken til domstolene, opplyser hun.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion