Religion

Brunstad Christian Church kan ekskludere medlemmer med homofil partner

SAMLIVSETIKK: Dersom et medlem i Brunstad Christian Church (BCC) tar med sin samboer eller homofile partner på gudstjeneste, risikerer vedkommende «utelukkelse» eller «deltakelsesbegrensning», ifølge et nytt forslag til veileder fra trossamfunnet.

«Hvis du eksempelvis lever i samboerskap eller homofilt samliv og kommer til møter og aktiviteter sammen med din partner, vil det virke forstyrrende for de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på»

[...]

«I slike tilfeller vil du altså kunne sanksjoneres.»

Dette skriver Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner, i sin veiledning for medlemsvilkår. I dokumentet, som er publisert på trossamfunnets nettside, står det opplyst at veilederen skal legges fram for landsmøtet i BCC Norge den 3. desember 2022, og at den er anbefalt å tre i kraft fra og med 2023.

Vilkårene for medlemskap ble vedtatt i slutten av 2020. Fram til da hadde BCC Norge og norske lokalmenigheter hatt liten grad av medlemsregulering, opplyser de.

Det er BCC Norge og BCC-forbundets forstanderskap som har utformet veilederen. Ifølge den kan et medlem som tar med seg sin samboer eller homofile partner på gudstjeneste, i sin ytterste konsekvens bli fratatt medlemskapet.

Harald Kronstad, forstander i BCC, forklarer til Vårt Land at trossamfunnet mener Bibelen gir tydelige rammer for at samliv er ekteskap mellom mann og kvinne.

– Derfor ønsker vi ikke å innføre andre samlivsformer, som for eksempel homofilt samliv eller samboerskap, i våre menigheter. Så de som velger dette, vil med sitt liv og sin vandel vise at de ikke oppfyller vilkårene for medlemskap, skriver Kronstad til Vårt Land.

Paul Omar Lervåg

– Kritikkverdig

Paul Omar Lervåg har selv vært en del av BCC, men brøt gradvis med dem i tenårene. Tidlig i 20-årene sto han fram som homofil.

– BCC har kanskje lov til å diskriminere samboende medlemmer, men er det etisk forsvarlig? spør han.

At BCC har et regelverk der samboende medlemmer risikerer sanksjoner, mener han er et uttrykk for sosial kontroll og en rest fra en tid der trossamfunnet ble oppfattet som lukket.

– Med regelen havner medlemmene i en situasjon hvor de må velge mellom to ekstremer: Enten følger du samlivsetikken vår, noe som innebærer å gå fra samboeren din, eller så må du forlate menigheten, sier han.

«Vil virke forstyrrende»

I veilederen går det fram at trossamfunnets medlems- og varslingsutvalg kan ilegge alle myndige personer sanksjoner som skriftlig irettesettelse, deltakelsesbegrensning og eksklusjon. (Se faktaboks.)

----

Medlemssanksjoner

Disse sanksjonene kan BCCs medlems- og varslingsutvalg ilegge medlemmer:

  • Skriftlig irettesettelse: advarsel uten organisatoriske konsekvenser.
  • Deltakelsesbegrensning: vedtak hvor du forbys å delta på visse angitte aktiviteter eller mister visse angitte rettigheter eller tilganger. Vedtaket skal også inneholde tidsperioden begrensningen gjelder.
  • Suspensjon: få sin deltakelse begrenset frem avgjørelse om mulig sanksjon er endelig avgjort.
  • Utelukkelse / eksklusjon: Med mindre noe annet fremgår av vedtaket, medfører utelukkelse at du taper ditt medlemskap, dine verv, og at du ikke kan delta på BCCs offentlige aktiviteter.

Kilde: BCCs veileder for medlemsvilkår

----

Medlemmer kan få skriftlig irettesettelse for alle former for kritikkverdig adferd. Mer inngripende sanksjoner kan gis medlemmer hvis de ved sitt liv og sin vandel «avviker fra BCC-forbundets trosgrunnlag slik at det påvirker de øvrige medlemmers oppbyggelse eller deltakelse negativt», ifølge veilederen.

Da må imidlertid ens livsvalg eller oppførsel være av en slik karakter «at det skapes et behov for å beskytte de andre medlemmenes rett til å samles om sin tro og kristenliv og oppbygges i fred».

«Et slikt behov kan oppstå dersom din tilstedeværelse skaper uro, negativ påvirkning etc. på øvrige medlemmer. Hvis du eksempelvis lever i samboerskap eller homofilt samliv og kommer til møter og aktiviteter sammen med din partner, vil det virke forstyrrende for de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på, på grunn av dissonansen mellom det de øvrige medlemmene tror på og er til stede for å samles om, og den tro din livsførsel gir uttrykk for. I slike tilfeller vil du altså kunne sanksjoneres», heter det det i veilederen.

Argumentasjonen reagerer Paul Omar Lervåg på.

– At en samboende partner tar med seg partneren på gudstjeneste, hva er det forstyrrende for? Folk får jo gjerne empati med mennesker de har rundt seg. Jo mer man blir kjent med dem, jo mer innser man at det å diskriminere noen er en uting. Er BCC redde for at andre medlemmer skal tenke at menighetens samlivsetikk er feil? Er de redde for frafall? spør han.

Vi ønsker å være tydelige på hva vi ser på som vårt oppdrag, og hvem BCC er for. Det mener vi både er moralsk riktig, og etisk forsvarlig

—  Harald Kronstad, BCC

– Ønsker å være tydelige

Harald Kronstad i BCC er blitt forelagt Lervågs kritikk. Han påpeker at med en stadig økende virksomhet er det naturlig for BCC å ha gode rammer for medlemskap, med rettigheter og plikter.

– At medlemsbestemmelsene også omfatter sanksjoner er vanlig i alle organisasjoner, og er nødvendig for å sikre medlemmenes interesser, men det er noe som benyttes ytterst sjelden i BCCs menigheter – det er en siste utvei.

Han mener trossamfunnet står støtt på at de utøver sin tro «slik vi leser at Bibelen angir det».

– Vi ønsker å være tydelige på hva vi ser på som vårt oppdrag, og hvem BCC er for. Det mener vi både er moralsk riktig, og etisk forsvarlig, skriver han.

Harald Hegstad. Professor ved MF vitenskapelig høyskole. Medlem av Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet i Den norske kirke.

– Den rene menighet

Teologiprofessor Harald Hegstad ved MF vitenskapelig høyskole har inntrykk av at BCC skiller seg fra det som eller er vanlig i det lavkirkelige Norge, når de åpner for sanksjonering av samboende medlemmer uten formelle verv.

– I lavkirkeligheten er det mange eksempler på at folk fratas tillitsverv og oppgaver fordi de lever i homofilt samliv, for eksempel at man ikke får være med i lovsangsteamet. Det samme gjelder samboere. Men å ilegge deltakelsesbegrensninger for samboende medlemmer har jeg ikke vært borte i, sier han, som understreker at han ikke har full oversikt over vedtektene eller praksisen i kirkelandskapet.

– Samboere som kommer til BCCs gudstjenester sammen med partnere vil «virke forstyrrende på de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på», argumenterer trossamfunnet. Hva er dette et uttrykk for?

– Det er en litt annen måte å forstå en gudstjeneste på enn norsk kristenliv for øvrig, hvor det nettopp har vært et poeng å få inn så mange ufrelste som mulig for at de skal bli omvendt. Men her kan det virke som om det er en tanke om «den rene menighet» som ligge under, sier han, og sikter til idealet om en menighet som bare består av sanne troende.

Hegstad peker på at når BCC med sitt sanksjoneringsregelverk ønsker å «beskytte de andre medlemmenes rett til å samles om sin tro», så skaper det et inntrykk av en litt lukket gruppe som ikke har hatt den samme utveksling med omverdenen som andre konservative grupper har hatt.

– Nå er jo BCC i ferd med åpne seg for omverdenen, så det blir jo spennende å se hvilke konsekvenser det får for denne type praksis framover, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion