Religion

Foreslår å senke temperaturen i kirka

KIRKEBYGG: Kirkelige fellesråd sliter med økte strømpriser. Nå kommer arbeidsgiverorganisasjonen KA med en veileder med flere forslag for å få ned kostnadene.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

To av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheters forslag til tiltak mot dyre strømpriser er senking av brukstemperaturen og midlertidig stenging av kirkebygg.

– Å stenge kirkebygg er et verste-tilfelle alternativ, men vi ser at det kan være aktuelt enkelte steder, sier Randi Moskvil Letmolie, direktør for avdeling for kirkebygg i KA.

Bakgrunnen for KAs nye veileder er at kirkelige fellesråd i høst og vinter har sprengt budsjettene sine på grunn av dyre strømpriser. Vårt Land har tidligere skrevet om kirker som har planlagt å holde stengt, slik som Rjukan kirke planla inntil en velgjører kom til unnsetning.

– Mange fellesråd har tatt kontakt med oss, mest om spørsmål om å gjøre noe så drastisk som å senke temperaturen eller å stenge kirkebygg. Det er jo et hus som er i bruk, og slike avgjørelser vil få konsekvenser for alle som bruker huset.

Tiltak «uten store investeringskostnader»

Veilederen, som bærer navnet «Økte strømutgifter – hva gjør vi nå?», er ganske enkelt en veiledning for fellesråd for hvordan de kan spare på strømmen.

Letmolien forklarer fellesrådenes dilemma slik:

– Færre timer med forsvarlig brukstemperatur, lavere temperaturer generelt, eller midlertidig stenging vil berøre mange. Samtidig er fellesråd i en økonomisk situasjon der de er nødt til å gjøre noe, sier Letmolie.

I veilederen skriver KA at flere av deres foreslåtte tiltak kan gjennomføres i vinter «uten store investeringskostnader».

– Hva kan bli langtidskonsekvensene av at de høye prisene vedvarer?

– Så høye strømpriser over lengre tid vil få konsekvenser for budsjettene. Hvis fellesrådene ikke får økte budsjettrammer, vil det få konsekvenser for den øvrige driften.

Tidligere har Vårt Land skrevet at dagens situasjon kan føre til at organister kan miste øvingslokaler og stillinger kan stå ledig.

Fem strakstiltak

KA presenterer blant annet fem strakstiltak, som rangeres fra minst til mest inngripende:

1. Mer bevist energibruk i det daglige.

Forslag som nevnes er å unngå oppvarming i rom som sjeldent er i bruk, påpasselighet med å lukke dører, og å skru av annet elektrisk utstyr enn selv oppvarmingen.

Omtrent 90 prosent av norske kirkebygg varmes opp med elektrisitet.

2. Styrt oppvarmingspraksis.

Dette innebærer at rommene har en lav temperatur når de ikke er i bruk, og at temperaturen økes når lokalet er i bruk. Hvis man ikke har et varmestyringssystem, ser KA en styrt oppvarmingspraksis som mest aktuelt for kirker som i hovedsak brukes til gudstjenester og begravelser.

3. Begrensninger i bruken av kirkerommet/og eller andre møtelokaler.

KA presenterer et mulig forslag på dette: At man reserverer kirkerommet til for eksempel gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter, mens man flytter korøvelser og konfirmantsamlinger til andre lokaler.

4. Lavere brukstemperatur (under 19 grader).

KA kommer med et eksempel om at man kan sette en makstemperatur til for eksempel mellom 15 til 18 grader. Da må man i så fall ta på seg varme klær slik det nylig ble gjort i Asker, der kirkesjefen oppfordret kommunens kirkegjenger til å ta på seg ull før de møter opp.

5. Midlertidig stengning av kirkebygget.

Dette omtaler KA som «et ekstraordinært krisetiltak», og de opplyser om at det ikke finnes noe regelverk som tydelig beskriver saksbehandlingen for å stenge kirkebygg. Men KA har skissert opp flere vurderinger som må gjøres før en slik avgjørelse tas.

Til sist i veilederen finnes en oversiktstabell som viser berørte instanser og fremgangsmåter ved tiltakene.

Eget punkt om orgler

KA skriver at hensynet til orgelet og musikeres adgang til å øve, ofte har vært motargumentet til det å senke temperaturen i kirka. I veilederen konkluderer KA med at orgler i utgangspunktet ikke tar skade av varierende temperatur. De skriver at ulike orgelfaglige miljøer sier det først og fremst er for store svingninger i luftfuktighet som kan være skadelig for orgelet. Men luftfuktigheten avhenger av temperaturen, noe KA forklarer gjennom flere scenarioer i veilederen.

Der det blir såpass vesentlige endringer i arbeidsforhold, må arbeidsgiver sørge for alternative øvingslokaler for kirkemusikeren.

---

Strømprisene

  • Strømprisene har steget kraftig de siste månedene.
  • Bakgrunn for de høye prisene er et generelt høyt prisnivå i Europa, i tillegg til lite vind og vannfattige magasiner.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion